Hotărârea nr. 910/2019

privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III", propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 433850 din 15.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr 435082 din 18.11.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Analizei Instituționale, a aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin (2), lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. 7 lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Analiza Instituțională pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II”

Art.2. Se aprobă Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III' ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrstructură Mare 20142020, Axa prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate.

Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficientei energetice - Etapa III în suma de 2.679.527 lei reprezentând contribuția 2% din cheltuieli eligibile, și 25.409.192 lei reprezentând TVA și alte cheltuieli neeligibile, precum și a oricăror alte cheltuieli suplimentare (eligibile și neeligibile) ce pot apărea pe perioada de implementare a proiectului. Valoarea totală a proiectului (Cost total = costuri eligibile + costuri neeligibile) este de 159.385.514,60 lei inclusiv TVA.

Art.4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene și bugetul de stat.

Art.5. Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 460/17.05.2018 privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Directorul general al S.C. Termoficare Oradea S.A.

  • ■   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • ■   Direcția Economică

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 noiembrie 2019 Nr. 910


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila