Hotărârea nr. 905/2019

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOȚARARE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul:"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zonaApateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu)

- etapa 2"

Analizând Referatul de aprobare al Primaruluimunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat sub nr. 381264/23.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 381264/23.10.2019prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune aprobarea proiectului și a cheltuielilorlegate de proiectul: "Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) -etapa 2".

Având în vedere necesitateasioportunitateainvestitiei"Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) - etapa 2”

Ținând cont de prevederile art. 44 al. (1) dinLegea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (b) si alin. 4 lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobăproiectul "Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) - etapa 2"învedereafinanțăriiacestuiaîncadrulProgramulOperațional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, cod apel:POR/2017/4/4.2/1

Art.2. Se aprobăvaloareatotală a proiectului: "Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) - etapa 2", încuantum de 21,769,310.32 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobăcontribuțiaproprieînproiect a Municipiului Oradea, reprezentândachitareatuturorcheltuielilorneeligibile ale proiectului 651,687.02 (lei inclusiv TVA), câtșicontribuția de 82,13% din valoareaeligibilă a proiectului de 21,117,623.30 (lei inclusiv TvA), încuantum de 17,344,289.62 lei inclusiv TVA reprezentândcofinanțareaproiectului: "Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) - etapa 2".

Art.4.Se     aprobăsumelereprezentândcheltuielineeligibile (inclusivcheltuieliconexe) ce pot

apăreapedurataimplementăriiproiectului:"Revitalizareaurbana la nivelulMunicipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatiisialte zone din municipiu) - etapa 2", pentruimplementareaproiectuluiîncondițiioptime, se vorasigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.5. Se vorasiguratoateresurselefinanciarenecesareimplementăriiproiectuluiîncondițiilerambursării/ decontăriiulterioare a cheltuielilor din instrumentestructurale.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecția Management cu FinanțareInternațională.

Art.7. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Institutia Prefectului Județului Bihor

  • •  Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • •  Institutia Arhitectului Sef

  • •  Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

  • •  Se publică pe site-ul www.orade.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 905


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila