Hotărârea nr. 904/2019

privind completarea si modificarea Art. 3 din HCL nr. 546 din 11 iulie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Art. 3 din HCL nr. 546 din 11 iulie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului:

Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS116448

Analizând Referatul de aprobare al Primaruluimunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat sub nr. 258858/06.08.2019 și Raport de specialitate înregistrat sub nr. 258858/06.08.2019 prin care Primarul Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea, cod SMIS 116448,

Ținând cont de prevederileart. 44 al. (1)din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (b) si alin. 4 lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Art. 3 din H.C.L. nr. 546 din 11 iulie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448 dupa cum urmeaza:

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (2.288.300,61 lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (79,899.75 lei inclusiv TVA), în cuantum total de 2.368.200,36 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA’’.

Art.II. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA’’, în cuantum de 6,283,287.91 lei (inclusiv TVA).

Art.III.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Consiliul Județean Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 904


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila