Hotărârea nr. 903/2019

privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 372829/21.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 372592/ 21.10.2019, întocmit de către Compartimentul Protecție Civilă, PSI si SSM din cadrul Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare si Organizare Evenimente, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea „ PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA”.

Având în vedere prevederile art. 13 lit. a) si art. 14, lit. a) din Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale art.6 din OMAI 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin 2) lit. a, d, alin. 3) lit d, alin 7) lit. h și art.139 alin.1, din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019 privind Coduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă „ PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA”, conform anexei care face parte integrantă din Hotărîre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecție Civilă, PSI si SSM.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -  Compartimentul Protecție Civilă, PSI si SSM

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FilimonTeofilLaviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 903


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila