Hotărârea nr. 902/2019

privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând:

 • -   Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, nr. 385.131 din 25.10.2019;

 • -   Raportul de specialitate nr. 385.133 din 25.10.2019 privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Vâzând prevederile:

 • •   art.409, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora:

 • - alin.(1) autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice;

 • - alin.(3) Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații: ... lit. b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate;

 • •   art. 610, alin.(1) privind obligația de stabilire a funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50%,

 • •   art. 539, lit. (b) și art. 541, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, referitor la funcțiile contractuale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicat și actualizat) Având în vedere:

 • -  referatul nr. 382.528 din 24.10.2019 prin care se propune transformarea gradului profesional al funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Lucrări și Servicii Publice din Direcția Tehnică, în grad profesional debutant;

 • -  referatul nr. 354.350 din 08.10.2019 prin care se propune transformarea gradului profesional al funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Decontări Contracte din Direcția Economică, în grad profesional principal,

 • -   referatul nr. 346.710 din 02.10.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune transformarea funcției contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive și Agrement, în funcție de îngrijitor;

 • -   necesitatea schimbării denumirii funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice în funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad prof. superior, deoarece în atribuțiile postului sunt activități de achiziție publică mai mult de 50%;

 • -  rapoartele finale întocmite de comisiile de examen pentru promovarea în clasă a patru funcționari publici, ca urmare a examenului desfășurat în perioada 16 - 18.10.2019;

 • -  referatul nr. 383.742 din 24.10.2019 prin care se propune transformarea a două funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv asistent, din cadrul Compartimentului Control al Serviciului Parcări din Direcția Patrimoniu Imobiliar, în două funcții publice de referent, clasa III, grad profesional asistent, ținând cont de necesitatea asigurării continuității în activitatea compartimentului ca urmare a vacantării posturilor și reducerea cheltuielilor salariale;

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată);

Față de considerentele menționate mai sus,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 alin.1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1. Se modifică statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor: I.1 și I.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • a) se transformă gradul profesional al funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Lucrări și Servicii Publice din Direcția Tehnică, în grad profesional debutant;

 • b) se transformă gradul profesional al funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Decontări Contracte din Direcția Economică, în grad profesional principal;

 • c)  se schimbă denumirea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice în funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior,

 • d) se transformă funcțiile publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control al Serviciului Parcări din Direcția Patrimoniu Imobiliar în 2 funcții publice de referent, clasa III, grad profesional asistent.

 • e) se transformă funcția contractuală vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive și Agrement, în funcție de îngrijitor;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăBiroulResurseUmane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul municipiului Oradea, Biroul Resurse Umane și Agenția Națională a Funcționarilor Publici București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 902


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ANEXA HCL nr./2019 STAT DE FUNCȚII APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții contractuale - Leg

ea - cadru nr. 153/2017

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad

nr.posturi

1

Administrator public

S

1

Funcții contractuale de conducere

2

Sef serviciu

S

II

1

3

Sef birou

S

II

1

Total functii contractuale de conducere

2

Funcții contractuale de execuție

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad prof.

T reapta prof.

nr.posturi

1

Consilier

S

IA

8

2

Consilier

S

I

2

3

Consilier

S

DEB.

1

4

Consilier juridic

S

IA

1

5

Referent

M

IA

1

6

Referent

M

II

1

7

Magaziner

M

1

8

Ingrijitor

M;G

21

9

Portar

M;G

12

10

Șofer

M;G

I

11

11

Muncitor calificat

M;G

I

27

12

Muncitor calificat

M;G

II

3

13

Muncitor calificat

M;G

III

10

14

Muncitor calificat

M;G

IV

1

15

Muncitor necalificat

M;G

I

2

Total funcții contractuale de execuție

102

Total funcții contractuale

104

Primar,

Ilie BOLOJAN

Șef Birou, Rodica FUNAR

ANEXA I.1

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SPCLEP

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea - cadru

153/2017

Nr. crt.

Funcția publică

Grad

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar general al municipiului Oradea

funcție publică specifică

1

2

Arhitect șef

funcție publică specifică

1

3

Director executiv

I

2

II

5

4

Director executiv adjunct

I

3

II

3

5

Șef serviciu

II

23

6

Șef birou

II

8

Total functii publice c

e conducere

46

Funcții pu

blice de execuție

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Număr posturi

1

Auditor

I

superior

2

2

Consilier

I

superior

206

3

Consilier

I

principal

23

4

Consilier

I

asistent

47

5

Consilier

I

debutant

10

6

Consilier achiziții publice

I

superior

3

7

Consilier achiziții publice

I

principal

2

8

Consilier achiziții publice

I

asistent

2

9

Consilier juridic

I

superior

15

10

Consilier juridic

I

principal

2

11

Consilier juridic

I

asistent

2

12

Referent de specialitate

II

superior

2

13

Referent

III

superior

25

14

Referent

III

principal

1

15

Referent

III

asistent

6

16

Polițist local

I

superior

22

17

Polițist local

I

principal

12

18

Polițist local

I

asistent

10

19

Polițist local

II

superior

1

20

Polițist local

III

superior

18

21

Polițist local

III

principal

3

22

Polițist local

III

asistent

1

Total functii publice de execuție

415

Total funcții publice

461

Primar, Ilie BOLOJAN

Șef Birou, Rodica FUNAR