Hotărârea nr. 9/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant,

respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 13126 din 17.01.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”

Ținând seama de prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului MODERNIZARE STRADA ION IRIMESCU - varianta V1 recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:....................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.....................................................................................municipiul Oradea

 • 1.1.   Valoarea totală (INV)                        = 2.140.591,24 lei inclusiv TVA

în prețuri - decembrie 2018, (1 EURO = 4,6530 Lei)

din care: constructii montaj C + M           = 1.409.908,43 lei inclusiv TVA

 • 1.2.   Eșalonarea investiției (INV/C + M) valori inclusiv TVA

ANUL I ./_2.140.591,24 ’ lei / 1.409.908,43 lei inclusiv TVA

Capacități:

Stradă de categoria a III-a

 • - lungime stradă 374,53 m

 • - locuri de parcare:       longitudinale 5,75 x 2,5 m = 25 bucăți;

perpendiculare 5,00 x 2,5 m = 64 bucăți

 • - lungime trotuare:        2 x 374,53 m de lățime variabilă;

 • - suprafață zone verzi: 148,45 mp

 • - podeț dalat = 1 bucată

 • - canalizare pluvială:     - țeavă PVC SN8 DN 400 211 m

- țeavă PVC SN8 DN 315 113 m

 • - iluminat public: 374,53 m, 15 stâlpi cu un corp de iluminat

 • 1.3.    Durata de execuție: 4 luni

 • 1.4.    Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local: “Modernizare stradă Ion Irimescu” din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 137159 din 10.12.2018 conform Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 9

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 3 voturi “împotriva”

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.