Hotărârea nr. 897/2019

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str. Marin Preda – str. Vasile Carlova, nr. cad. 201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de urbanizare

Parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str.Marin Preda - str.Vasile Carlova, nr.cad.201952,196248,167285,196256,155479,153661,186605- Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 352921/17.10.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat subnr. 353070/07.10.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - Parcelare teren pentru locuințe, str.Marin Preda - str.Vasile Carlova, nr.cad.201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2473/03.05.2019, la inițiativa beneficiarilor beneficiarilor Boros Imre si Ardelean Teofil, proiect elaborat de SC Poliart SRL, arh.Tivadar Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale de locuinte individuale, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, zona cu potential redus si mic de alunecare;

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat in UTR ULiu - Zonă de urbanizarepentrulocuinte cu regim mic de inaltime, regimul maxim de inaltimeadmiafiind de 3 nivelesupraterane.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Marin Preda si str.Vasile Carlova

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 8214 mp (8659 mp suprafata masurata),este identificat cu nr.cad.201952 inscris in CF nr.201952 (proprietary bBoros Imre si Boros Irma), nr.cad.196248 inscris in CF nr.196248 (proprietar Ardelean Teofil), nr.cad.167285 inscris in CF nr.167285 (proprietar Ardelean Teofil cu drept de ipoteca in favoarea Societatii de Microfinantare IFM Romcom SA),nr.cad.196256 inscris in CF nr.196256 (proprietari Ardelean Teofil si Ardelean Cornelia), nr.cad.155479 inscris in CF nr.155479 (proprietari Goie Florin Liviu si Goie Gabriela Lia), nr.cad.153661 inscris in CF nr.153661 (proprietari Costescu Geta, Goie Florin Liviu si Goie Gabriela Lia), nr.cad.186605 inscris in CF nr.186605 (proprietar Kovaci Roland);

Suprafata de teren studiata prin PUZ este de 35418 mp

Rețeletehnicoedilitare: In zona exista retele de energie electrica apa si canalizare pe str.Vasile Carlova si str.Marin Preda.;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, zona str.Marin Preda - str.Vasile Carlova, nr.cad.201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea,cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiata prin documentatia de urbanism este UTR Uliu: aria delimitata de str.Vasile Carlova, str.Marin Preda si limitele UTR Uliu;

Prin PUZ se propune:

 • a) parcelarea terenului care a generat PUZ-ul si stabilirea reglementarilor urbanistice pentru parcelele rezultate;

 • b) stabilirea reglementarilor urbanistice pentru parcelele situate in zona de studiu, in afara proprietaii initiatorilor PUZ-ului

 • c) dezvoltarea etapizata a retelei stradale

 • d) stabilirea suprafețelor de teren (in cota de 10% din suprafața terenului studiat) destinate amenajarii spatiilor cu acces public;

 • a)  Reglementari cu privire la parcelele care au generat PUZ-ul

Se propune o parcelare a terenului identificat cu nr.cad.196256,196248 si 167285 rezultand 10 loturi noi destinate construirii de locuinte, la care se adauga parcelele identificate cu nr.cad.201952, 186605 si 155479 existente care nu isi modifica forma si suprafata;

Se propun totodata modificari si repozitionari privind limitele cadastrale a terenului supus parcelarii si a terenului identificat cu nr.topo.6214/81, nr.topo.6215/44, rezultand o compactare a parcelelor destinate construirii de locuinte si un drum public de acces;

 • - Suprafata minima lot: 500,0mp;

 • - Regim de inaltime: trei niveluri supraterane - S+P+1+M/R, D+P+E/M;

 • - POT max= 35,0%; -CUTmax = 0,9;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 6,0m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin 6,0m;

Mobilarea fiecarei parcele situate in zone cu potential de alunecare (in afara celor situate in zone cu potential mic de alunecare) se va realiza in baza unei expertize geotehnice; Pentru pacela care a generat PUZ-ul identificata cu nr.cad 201952 exista expertiza geotehnica eleborata de SC Prospect Geo 2000 SRL verificata la cerinta Af de conf.dr.ing.Bogdan loan Alex.

 • b)  Reglementari pentru restul parcelelor cuprinse in zona de studiu

 • - Suprafata minima lot: 500,0mp;

 • - Regim de inaltime: trei niveluri supraterane - S+P+1+M/R, D+P+E/M;

 • - POT max = 35,0%; - CUT max = 0,9;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 6,0m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 3,0m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin 6,0m;

Mobilarea fiecarei parcele situate in zone cu potential de alunecare (in afara celor situate in zone cu potential mic de alunecare) se va realiza in baza unei expertize geotehnice;

 • c) Dezvolatrea retelei stradale

In vederea dezvoltarii retelei stradale in zona si asigurarea accesului la parcele se propun urmatoarele:

 • - largirea etapizata a str.Marin Preda (tronsonul de pe directia nord-sud) la profil transversal de 9,0m; In dreptul parcelei care a generat PUZ-ul este asigurata distanta de 4,5m din ax pe partea beneficiarilor

 • - largirea etapizata a str.Vasile Carlova la profil transversal de 12,0m (tronsonul de pe directia est-vest), respectiv 9,0m (tronsonul de pe directia nord-sud) si prelungirea tronsonului de pe directia nord-sud conform propunerii prezentate in plansa 3/U. In dreptul amplasamentului care a generat PUZ-ul este asigurata distanta de 6,0m din ax pe partea beneficiarilor, iar terenul necesar largirii str.V.Carlova pe tronsonul nord-sud va fi asigurat prin repozitionarea limitelor cadastrale, conform propunerii prezentate in plansa 4/U; Loturile 15,16,18,19, 21, 24, 35, 36 vor avea acces direct din str.Vasile Carlova;

 • - constituirea unui drum public infundat cu profil transversal de 9,0m (care se va crea prin repozitionarea limitelor cadastrale a terenului aflat in proprietatea Municipiului Oradea, conform conform propunerii prezentate in plansa 4/U) si care va asigura accesul la loturile 7, 8, 9,15,18; Pe lotul 9 se instituie interdictie de construire pe suprafata de teren situata in prelungirea drumului public, astfel incat sa se creeze posibilitatea ca, pe viitor, drumul respectiv sa poata fi prelungit pana in str.Louis Bleriot;

- accesul la parcelele 2, 3 din frontul II al str.Vasile Carlova se va realiza pe un drum privat cu profil transversal de 4,0m prevazut cu zona de intoarcere;

 • -        In prelungirea str.Louis Bleriot exista un drum privat cu profil transversal de 8,0m (studiat prin documentatii de urbanism anterioare, respectiv PUD aprobat cu HCL 152/2009 si PUD aprobat cu HCL 78/2010 ), care asigura accesul la loturile 21, 24, 28, 29, 32, 33, 34;

 • d) Spatiile verzi cu acces public vor fi dispuse ca zone verzi de aliniament cu latimea de minim 6,0m, conform propunerii prezentate in plansa 3/U, si vor ramane in proprietate privata fiind amenajate si intretinute de catre proprietari

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str.Marin Preda si str.Vasile Carlova, prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor(conform declaratiei autentificate notarial nr.1362/03.10.2019)

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si recepționate pana la data luarii in folosința a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef”.

Art.2 .Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 7 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,Boros Imre si Ardelean Teofil, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Directia Juridica;

 • - Directia Patrimoniu Imobiliar;

 • - Directia Tehnica

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 897


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila