Hotărârea nr. 895/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str. Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe si funcțiuni complementare,

zonastr. Tiglarilor, nr.cad.157180,195975, Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 370586/18.10.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat subnr. 370643/18.10.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind - Parcelare teren pentru construire de locuințe si funcțiuni complementare, zona str.Tiglarilor, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. nr.1911/03.04.2019, la inițiativa beneficiarilor Kopanyi Francesca, Gyurcsik Zoltan si Gyurcsik Rita, proiect elaborat de SC Poliart SRL, arh.Daniel Tivadar, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii

Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat partial in UTR Liu - zona destinata locuințelor cu regim redus de înălțime dispuse în parcelar de tip urban si partial in UTR Seleus.

POT maxim admis = 35,0%șș CUT maxim admis = 0,9

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Tiglarilor

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 5313,0 mp, este identificat cu nr.cad.195975 inscris in CF nr.195975 (proprietar Kopanyi Francesca) si nr.cad.157180 inscris in CF nr.157180 (proprietari Gyurcsik Zoltan si Gyurcsik Rita]

Aria de studiu a PUZ-ului este de 17660,0mp

Rețeletehnicoedilitare: In zona existaretele de apa, canalizare si energie electrica pe str.Tiglarilor;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte, zona str.Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea,cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Zona studiata prin documentatia de urbanism este aria delimitata de str.Eforiei, str.Tiglarilor, terenul identificat cu nr.cad.188388, si limita sud-estica a terenului care a generat PUZ-ul

Prin PUZ se propune:

 • 1) Parcelarea terenului care a generat PUZ-ul;

 • 2) Reglementarea accesului la parcele.

 • 3) Reglementariurbanisticepentru zona studiataprin PUZ

 • I.Reglementari pentru pentru terenul care a generat PUZ-ul

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 5313,0mp se va parcela conform propunerii prezentate in plansa 03U, rezultand 11 loturi (9 destinate construirii de locuinte, un lot cu functiuni mixte si un lot destinat constituirii unui drum public de acces din str.Tiglarilor);

Mobilarea parcelelor se va realiza, conform propunerii prezentate in plansa 06 A, cu case de tip duplex astfel: 3 loturi cu case duplex insiruite; 4 loturi cu case duplex cuplate; 2 loturi cu case duplex izolate; 1 lot (situat la frontul str.Tiglarilor) pentru construire imobil cu functiuni mixte din categoria celor premise in UTR Liu - Suprafata minima a loturilor: 350,0mp

 • - POT max = 35,0%, CUT max propus = 0,90;

 • - Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R;;

 • - retragerea față de aliniament ; obligatoriu 3,0m de la aliniamentul drumului de acces nou propus;

 • - retrageri față de mejdiile laterale: minim 3,0m pentru locuintele izolate, pe una din mejdii si minim 3,0m fata de mejdia opusa pentru locuintele cuplate si din mejdie in mejdie pentru locuintele insiruite (cu minim 3,0m fata de mejdiile extreme);

 • - retrageri față de mejdiile posterioare: minim 6,0m

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire

 • 2. Circulații si accese

Accesul la parcelele nou create se va realiza din str.Tiglarilor pe un drum public propus a se constitui pe un profil transversal de 9,0m, drum care va asigura accesul si la parcelele cuprinse in zona de studiu care in prezent nu au acces la un drum public.

In acest sens exista declaratia (autentificata notarial nr.2972/15.10.2019) privind renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltarii retelei tradale conform propunerilor din PUZ si a propunerii de dezmembrare intocmita de care ing.Mosincat Sergiu Codrin;

Documentatia cadastrala si actul de renuntare se vor inregistra la Directia Imobiliara Oradea, in vederea trecerii terenului mai sus mentionat in domeniul public cu destinatia de drum public

 • 3. Restulparcelelorcuprinse in zona de studiu se vorsupunereglementarilorspecifice UTR Liu

Echiparea tehnico-edilitara

Parcelele vor fi racordate la retelele de energie electrica, apa si canalizare existente pe str.Tiglarilor prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor(conform declaratiei autentificate notarial nr.2973/15.10.2019)

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

Art.2 .Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,Kopanyi Francesca, Gyurcsik Zoltan si Gyurcsik Rita, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea ;

 • - Directia Juridica;

 • - Directia Patrimoniu Imobiliar

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 895


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila