Hotărârea nr. 892/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str. Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe,

zona str.Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 365372/16.10.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat subnr.365526/15.10.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind - Parcelare teren pentru construire de locuințe, zona str.Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.1208/07.03.2019, la inițiativa beneficiarilor beneficiarului Popa Denis Alexandru, proiect elaborat de SC ParctVarh Studio SRL, arh.Pop Adrian Radu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale de locuinte individuale, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, zona cu potential redus si mic de alunecare.

Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Lil- zona destinata locuințelor cu regim redus de înălțime dispuse în zone cu livezi și vii.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Kabos Endre

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 6581,0 mp, este identificat cu nr.cad.202361 inscris in CF nr.202361 (proprietar Popa Denis Alexandru).

Rețeletehnicoedilitare: In zona existaretele de apa, canalizare si energie electrica pe str.Kabos Endre;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte, zona str.Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea,cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele obiective:

 • 1) Parcelarea terenului care a generat PUZ-ul;

 • 2) Dezvoltarea retelei stradale si reglementarea accesului la parcele.

 • 1. Reglementaripentrupentruterenulcare a generat PUZ-ul

Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra in 7 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau bifamiliale si un lot situat in extravilan (UTR TDA);

 • - Suprafata minima a loturilor: 450,0mp

 • - POT max = 35,0%, CUT max propus = 0,90;

 • - Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R, D+P+M/R; H max: 6,5m la cornisa, respective 10,5m la coama;

 • - retragerea față de aliniament ; minim 4,5m de la aliniamentul str.Kabos Endre, respectiv minim 3,0 de la aliniamentul drumului de acces identificat cu nr.topo.1677

 • - retrageri față de limitele laterale: minim 2,0m fata de mejdia estica, minim 4,0m fata de mejdia vestica (exceptie lot 7 -cu respectare Cod Civil) ;

 • - retrageri față de limitele posterioare: minim 6,0m;

La intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de construire se vor avea in vedere recomandarile “Expertizei tehnice privind riscurile naturale de instabilitate ale masivului de pamant pentru amplasament’ intocmita de catre expert tehnic Af conf.dr.ing.Bogdan Ion Alex.

 • 2. Dezvoltarea retelei stradale

Se propune:

 • - largirea str.Kabos Endre, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

- largirea drumului identificat cu nr.topo.1677(inscris in registrul parcelar conform adeverinței eliberate de catre OCPI Bihor), in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 9,0m, care se va realiza strict pe partea beneficiarilor;

- suprafata de teren necesara largirii drumurilor, va trece din proprietate privata in domeniul public;

In acest sens exista declaratia (autentificata notarial nr.784/11.10.2019) privind renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltarii retelei stradale conform propunerilor din PUZ si a propunerii de dezmembrare intocmita de care ing.Bodea Radu;

Documentatia cadastrala si actul de renuntare se vor inregistra la Directia Imobiliara Oradea, in vederea trecerii terenului mai sus mentionat in domeniul public cu destinatia de drum public;

Accesul la loturile 1, 2, 3 se va realiza direct din str.Kabos Endre

Accesul la loturile 4, 5, 6 si 7 se va realiza din drumul identificat cu nr.topo.1677 (inscris in registrul parcelar conform adeverintei eliberate de catre OCPI Bihor).

Asigurarea utilitatilor:

Parcelele vor fi racordate la retelele de energie electrica, apa si canalizare existente pe str.Kabos Endreprin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor(conform declaratiei autentificate notarial nr.784/11.10.2019). Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

Art.2 .Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal,Popa Denis Alexandru, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Directia Juridica;

 • - Directia Patrimoniu Imobiliar

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 892


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila