Hotărârea nr. 89/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 63843 din 12.02.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului, în lungime totală de 510 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care sa aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), lit.d), alin.(4) lit.e); alin. (6) lit.a) pct.11, pct.14, respectiv art. 45 alin.2 lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului în lungime de 510 m, cu execuție branșamente.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o  Instituția Prefectului județului Bihor

o  Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică

o S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A., prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 19 februarie 2019 Nr. 89


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”