Hotărârea nr. 889/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str. Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau bifamiliale zona str.Facliei, nr.cad.19040,173004,173007,173008 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 350334/04.10.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 359566/04.10.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind

 • -  Parcelare teren pentru locuințe unifamiliale sau bifamiliale,, zona str.Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008,Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.1615/27.03.2018, la initiativa beneficiarilor beneficiarilor Onica Chipea Florin si Onica Chipea Lavinia, proiect elaborat de SC Pointline Arhitectura SRL, arh.Abrudan Ioan Tudor, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale de locuinte individuale, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, zona cu potential mediu si redus de alunecare;

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat partial in UTR Lil -locuinteindividualedispuse in zone de livezisi vii si partial in UTR ULiu - Zonă de urbanizarepentrulocuinte cu regim mic de inaltime, regimul maxim de inaltimeadmiafiind de 3 nivelesupraterane.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Facliei si str.Dinicu Golescu

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 11451 mp (11627 mp suprafata masurata), este identificat cu nr.cad.19040 inscris in CF nr.173005, nr.cad.173004 inscris in cF nr.173004, nr.cad.173008 inscris in CF nr.173008 (proprietari Onica Chipea Florin si Onica Chipea Lavinia), nr.cad.173007 inscris in CF nr.173007 (proprietari Onica Chipea Florin si Onica Chipea Lavinia, Scuta Laviniu Sorin si Scuta Mihaela Loredana);

Suprafata de teren studiata prin PUZ este de 13084,0mp

Rețeletehnicoedilitare: In zona existaretele de apa, canalizare si energie electrica pe str.Facliei si str.Dinicu Golescu;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale,, zona str.Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008,Oradea,cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiata prin documentatia de urbanism este aria delimitata de str.Facliei - la sud, str.Dinicu Golescu - la vest, limita de intravilan la est UTR Liu la nord (exceptand terenul situat in UTR Lil care nu se afla in proprietatea initiatorilor); Prin PUZ se propune Prin PUZ se propune:

 • a) parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, in vederea construirii de locuinte;

 • b) stabilirea unei zone verzi cu acces public

 • c) dezvolatrea retelei stradale

 • a) Reglementari cu privire la parcelele rezultate in urma parcelarii

Se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 11 loturi destinate construirii de locuinte;

 • - Suprafata minima lot: 700,0mp;

 • - Regim de inaltime: trei niveluri supraterane - S+P+1+M/R, D+P+2;

 • - POT max = 35,0%; - CUT max = 0,9;

 • - retragerea față de aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul str.Facliei si a drumului public nou propus, respectiv minim 4,5m de la aliniamentul str.Dinicu Golescu si a drumurilor private de acces (exceptie loturile 9 si 10 pentru care retragerile sunt figurate in plansa 4/A);

 • - retrageri minime față de limitele laterale: 3,0m (exceptie loturile 10 si 11 pentru care retragerea minima va fi de 2,0m);

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin 6,0m;

La intocmirea documentațiilor tehnice in vederea obținerii autorizațiilor de construire se vor avea in vedere recomandările Expertizei geotehnice intocmita de catre SC ARCON SERV SRL, expert tehnic Af dr.ing.Roman Florian

 • b) Zona verde de cu acces public va fiamplasata adiacent str.Dinicu Golescu, conform propunerii prezentate in plansa 4/A; In acest sens, beneficiarul va renunta la dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu nr.cad.173004 (conform declaratiei autentificate notarial nr.1220/24.09.2019) care se va alatura terenului situat intre str.Dinicu Golescu si terenul care a generat, teren identificat cu cu nr.topo.1253/26 si 1253/27

 • c) Dezvolatea retelei stradale

Se propune;

 • - largirea str.Facliei si str.Dinicu Golescu la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • - constituirea unui drum public care va porni din str.Dinicu Golescu, va traversa terenul studiat pana la limita de intravilan, cu posibilitatea ca acesta sa continue, pe viitor. Drumul va avea un profil transversal variabil (minim 9,0m pe tronsonul cuprins intre str.Dinicu Golescu si terenul care a generat PUZ-ul si 12,0m in rest).

 • - constituirea unui drum privat cu profil de 6,0m (din str.Dinicu Golescu pana la limita de intravilan), asupra careia se va institui drept de servitute in favoarea terenului identificat cu nr.cad.4574, si a unui drum privat cu profil transversal de 6,0m prelungit cu o alee privata cu profil de 5,0m (ce va porni din noul drum public pe directia nord-sud);

Terenul necesar dezvotarii retelei stradale cu caracter public va trece din proprietate privata in domeniul public; In acest sens beneficiarul va renunta la dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu nr.cad.173007 si loturile 1, 9 si 16 cuprins in planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire intocmit de catre ing.Baciu Cristian David (conform declaratiei autentificate notarial nr.1220/24.09.2019);

Asigurarea utilitatilor.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str.Facliei si str.Dinicu Golescu, prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, (conform declaratiei autentificate notarial nr.1220/24.09.2019);

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef ”.

Art.2 .Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,Onica Chipea Florin si Onica Chipea Lavinia, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Directia Juridica;

 • - Directia Patrimoniu Imobiliar

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 889


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila