Hotărârea nr. 887/2019

privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea în vederea selectării unui partener pentru dezvoltarea si administrarea parcărilor de pe raza Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privindexprimareaAcordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea învedereaselectăriiunuipartenerpentrudezvoltareasiadministrareaparcărilor de peraza Municipiul Oradea

AnalizândReferatul de aprobareinițiat de cătreprimarulmunicipiului Oradea, înregistrat sub nr. 398239 din 30.10.2019șiRaportul de Specialitateînregistrat sub nr. 398239 din data de 30.10.2019, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea exprimareaAcordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea învedereaselectăriiunuipartenerpentrudezvoltareasiadministrareaparcărilor de perazaMunicipiul Oradea precum

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de următoarele prevederi:

art. 129, alin. 2, lit. b, c, d, e, alin. 4, lit. e , alin. 6, lit. a, alin. 7, lit. k, s, alin. 9, lit. a, și art. 139 alin.1, 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se dăacordul de principiuînvedereainițieriiprocedurii de selecție a unuipartenerpentrudezvoltareasiadministrareaparcărilor de perazaMunicipiul Oradea, cu excepțiaparcărilor de domiciliu.

Art. 2 Se mandatează dl. IlieBolojan, Primar al Municipiului Oradea săpoartediscuțiiînscopulidentificăriisoluțieioptime de administrare, repectivdezvoltare a parcărilor de perazaMunicipiul Oradea, cu excepțiaparcărilor de domiciliu.

Art. 3 Elaborarea, întermen de 60 zile de la aprobareaprezentelormăsuri a unuicaiet de sarciniînvedereaselectăriiunuipartenerpentrudezvoltareasiadministrareaparcărilor de perazaMunicipiul Oradea, cu excepțiaparcărilor de domiciliu care vaconțineurmătoareleelemente:

  • -      condițiiprivindviitorulpartener - obligativitatea ca acestasă fie un operator global de parcăripublice

  • -      condițiiprivindrealizareainvestițiilor - partenerulvatrebuisăsusținăfinanciarviitorul program de investițiiînsistemul public de parcări

  • -      politicatarifară - stabilireatarifelorva fi un proces transparent, cu un mecanism de indexareanuală a acestorașiaprobarea de cătreConsiliul Local a eventualelorpropuneri de majorare a tarifelor.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează dl Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FilimonTeofilLaviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 887


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila