Hotărârea nr. 886/2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul

local, la 30.06.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 319177 din 10.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 383527 din 24.10.2019prin care Direcția Economică propune Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2019,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de speciaslitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea la 30.06.2019, conform ANEXE11.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor externe ale Municipiului Oradea la 30.06.2019, conform ANEXEI 2.

Art.3. Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor interne ale Municipiului Oradea la 30.06.2019, conform ANEXEI 3.

Art.4. Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, aflate în subordonarea administrației locale a Municipiului Oradea la 30.06.2019, conform ANEXEI 4.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică .

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Toți ordonatorii de credite finanțați din bugetul local, inclusiv regiile autonome și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local prin grija Direcției Economice

  • se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 886


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila