Hotărârea nr. 884/2019

privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 374940/22.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 374945/22.10.2019 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economiceprin care s-a propusmajorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A. de la valoarea totală de 19.098.000 RON la valoarea totală de 20.288.000 RON, prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 1.190.000 RON, prin emiterea unui număr de 1.190 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON fiecare,

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A.,

Ținând seama de art. 113 lit. f) și art. 210 din Legea 31/1990privind societățile, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n)și art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr.

57/05.07.2019 privindCodulAdministrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se majorează capitalul social al societății Oradea Transport Local S.A. de la valoarea totală de 19.098.000 RON la valoarea totală de 20.288.000 RON, prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 1.190.000 RON, prin emiterea unui număr de 1.190 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON fiecare.

Art.2. În urma majorării capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A., acesta va avea următoarea structură:

 • •   Municipiul Oradea cu o participare la capitalul social în valoare de 20.286.000 RON, din care 12.338.549 RON aport în numerar și 7.947.451 RON aport în natură, respectiv 20.286 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON fiecare, reprezentând 99,98% din capitalul social al societății Oradea Transport Local S.A. și din participarea la beneficiișipierderi;

 • •   ComunaBorș cu o participare la capitalul social învaloare de 1.000 RON aportînnumerar, respectiv 1 acțiune cu o valoarenominală de 1.000 RON, reprezentând 0,01% din capitalul social al societății Oradea Transport Local S.A. și din participarea la beneficiișipierderi;

 • •   Comuna Sânmartin cu o participare la capitalul social învaloare de 1.000 RON aportînnumerar, respectiv 1 acțiune cu o valoarenominală de 1.000 RON, reprezentând 0,01% din capitalul social al societății Oradea Transport Local S.A. și din participarea la beneficiișipierderi.

Art.3. Mandatarea domnului Pop Viorel Mircea, director general al societății Oradea Transport Local S.A., pentrusemnareatuturordocumentelornecesareducerii la îndeplinire a prezenteihotărâri.

Art.4. Se împuternicește doamna Tomele Adela, consilier juridic în cadrul societății Oradea Transport Local S.A., să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A..

Art.5. Se mandatează reprezentantulMunicipiului Oradea înAdunareaGenerală a Acționarilorsocietății Oradea Transport Local S.A. de a vota„penfru’încazultuturorpunctelorînscrisepeordinea de zi a ședințeiextraordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilorsocietății Oradea Transport Local S.A. din data de 14.11.2019, ora 08:00, conform convocatoruluiprezentatînanexanr. 2 la prezentahotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea,

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •   Direcția Juridică,

 • •   Direcția Economică,

 • •   societatea Oradea Transport Local S.A.,

 • •   Primarul comunei Borș, prin grija Direcției Economice

 • •   Primarul comunei Sânmartin, prin grija Direcției Economice

 • •   A.D.I. Transregio.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 884


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila