Hotărârea nr. 883/2019

privind aprobarea aderării comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privindaprobareaaderăriicomuneiCetariula Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.nr. 382822 din 24.10.2019 șiRaportul de specialitate nr. 382836 din 24.10.2019întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea aderăriicomuneiCetariula Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio,

Luând în considerare prevederile :

  • -    art. 1 și art. 10 din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice,

  • -    art. 1 și art.17 din Legea nr. 92/2007 serviciilorpublice de transport persoaneîn unitățile administrativ-teritoriale,

  • -    art. 89, art.90, art.91, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. „e”, alin. (9) lit. „c”, art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.2. Se aprobă actualizarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, potrivit celor propuse la art. 1.

Art.3. Se aprobăacordareamandatuluireprezentantuluimunicipiului Oradea pentru a vota “DA” încadrulAdunăriiGeneraleaAsociației de DezvoltareIntercomunitarăTransregio, cu privire la solicitărileprevăzute la art. 12 din prezentahotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

  • •   Comuna Cetariu, prin grija A.D.I. Transregio

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 883


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila