Hotărârea nr. 882/2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindrectificareabugetului de veniturișicheltuielișimodificareaProgramului de investiții, dotări și surse de finanțareșipe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 385149/25.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 385.155/25.10.2019, întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarearectificăriibugetului de veniturișicheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțarepe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de adresa nr. 16.375/25.10.2019 înregistrate la Primăria Municpiului Oradea cu nr. 384.907/25.10.2019, precum și de nota de fundamentare nr. 16.409/25.10.2019 înregistrată la Primăria Municpiului Oradea cu nr. 384.903/25.10.2019, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile:

 • •   OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 •   Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,

 • •   Ordinului nr. 3.145/2017 privindaprobareaformatuluisistructuriibugetului de veniturișicheltuieli, precumsi a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • •   Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 •   art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin. (3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște :

Art.1. Se aprobărectificareabugetului de veniturișicheltuielipeanul 2019 al societățiiTermoficare Oradea SA conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se mandateazăreprezentantulMunicipiului Oradea înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiTermoficare Oradea SA de a vota„pentru”modificărilemenționate la art. 1 și 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • •   PrimarulMunicipiului Oradea

 • •   InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

 • •   DirectiaEconomica

 • •   DirecțiaTehnică

 • •  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 882


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23

Cod unic de înregistrare: 31952982

TERMOFICARE ORADEA S.Âj; 2 5 QjjJ, 2019


PLAN DE INVESTIȚII PE ANI I. 2019

Nr. Crt.

26 sept.

Nr. Crt.

16 oct.

Denumire lucrare

Plan 2019-aprobat 26.09.2019

Surse de finanțare aprobat 26.09.2019

Plan 2019-propus 31.10.2019

--'_____■■■■■ IVI

Su rse31.10.2019

■ IUI ivi

Diferente

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 11D

Diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

Total General

20,876.72

5,569.11

14,407.60

900.00

23,077.32

6,121.71

16,055.60

900.00

2,200.60

552.60

1,648.00

(HM)

A. Lucrări in continuare

9,590.00

0.00

8,690.00

900.00

9,590.00

0.00

8,690.00

900.01

0.00

0.00

0.00

11.00

1

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111. PT 113, PT 116

900.00

0.00

0.00

900.00

900.00

0.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)

5,540.00

0.00

5,540.00

0.00

5,540.00

0.00

5,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2,083.00

0.00

2,083.00

0.00

2,083.(Ml

0.00

2.083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

4

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)

532.00

0.00

532.00

0.00

532.00

0.00

532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

5

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (Execuție)

299.00

0.00

299.00

0.00

299.00

0.00

299.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

6

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (PT+executie)

225.00

0.00

225.00

0.00

225.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

7

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str Caraiman și Lăcrămioarelor-aferente PT 128 (PT +executie)

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

8

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT + execuție)

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

9

9

Alimentare cu energie termica blocuri ANI. str. Balouh Istvan (PT+ execuție)

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

B. Lucrări noi

5,601.76

0.00

5,601.76

0.00

7,232.26

0.00

7,232.26

0.00

1,630.50

0.00

1,630.50

0.00

1

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (PT+Executie)

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei. AD Xenopol (PT*execuție)

661.07

0.00

661.07

0.00

661.07

0.00

661.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +executie)

427.22

0.00

427.22

0.00

435.22

0.00

435.22

0.00

8.00

0.00

800

000

4

4

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str.

Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

240.00

0.00

240.00

0.00

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

5

Modernizare rețea termică primată în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)

750.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

6

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+ execuție)

1,009.00

0.00

1,009.00

0.00

1,009.00

0.00

1.009.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

7

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr 4 (PT + Execuție)

232.05

0.00

232.05

0.00

232.05

0.00

232.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

8

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr 6 (PT + Execuție)

230.00

0.00

230.00

0.00

230.00

0.00

230 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

9

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderea rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr cad 203005 (PT + Execuție)

352.29

0.00

352.29

0.00

352.29

0 00

352.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

10

Realizare racord tennic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr 43 (PT + Execuție)

199.14

0.00

199.14

0.00

199.14

0.00

199.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II

II

Reabilitarea sistemului de termoficarc urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IIl-a

1,5(10.0(1

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1.500.00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

0.00

0.00

0.00

0.00

1,510.00

0.00

1,510.00

0.00

1,510.00

0.00

1.510.00

0.00

13

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

0.00

0 00

0.00

0.00

112.50

0.00

112.50

0.00

112.50

0.00

112.50

0.00

C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte

1,896.02

1,780.18

115.84

0.00

1,913.52

1,780.18

133.34

0.(M

17.50

0.00

17.50

0.00

1

1

Unitate de producție cogenerare de înalta eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

73.00

0.00

73.00

0.00

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

Modernizarea statiei electrice de 110 kV si a statici electrice SDG 6 kV (SF)

84.03

84.03

0.00

0.00

84.03

84.03

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)

45.00

45.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

4

4

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

21.85

21 85

0.00

0.00

21.85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

5

5

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

33.61

33.61

0.00

0.00

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

6

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice ( DALI)

72.00

72.00

0.00

0.00

72.00

72.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

7

7

Extindere rețea termica primară pe str Oneștilor - 3 imobile (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

8

8

Extindere rețea termică primară pe str Constantin Brâncoveanu (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

9

9

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

10

10

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

12.61

12.61

0.00

0 00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

11

Extindere rețea termică primară pe str Parcului si str. 1.11. Rădulescu(SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

000

000

0.00

0.00

0.00

0 00

12

12

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

13

13

Racord tennic si punct tennic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

14

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str Uzinelor nr. 4 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

000

o.oc

0.00

0.00

0 00

0 00

15

15

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

16.81

16.81

0.00

0.00

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

16

16

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de tennoficare (DALI)

42.05

42.05

0.00

0.00

42.05

42.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

17

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)

35.00

35.00

0.00

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

18

Reabilitare cămine de racodare, cantine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile EcarterinaTeodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

42.05

42.05

0.00

0.00

42.05

42.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

19

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

20

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)

12.60

12.60

0.00

0.00

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

21

Modernizarea PT 303 si a rețelelor termice aferente (SF)

12.60

12.60

0 00

0.00

12.60

12 60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

16.00

16.00

0.00

0.00

16.00

16.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

23

23

Modernizare rețele de distribuție a energici termice aferente PT 100 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12 61

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0 00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

25

25

Modernizare relele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

26

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

12.61

12 61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

27

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12 61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0 00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

29

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

12.61

12 61

0.00

0.00

12.61

12 61

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

30

30

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

1261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

31

31

Modernizare rețele de distribuție a energici termice aferente PT 514 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

1261

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

32

32

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

12.61

12 61

0.00

0.00

12.61

12.61

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

18.00

18.00

0.00

0.00

18.00

18 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

34

34

Modernizare relele de distribuție a energiei termice aferente PI 612 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12,61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

35

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

12.61

12 61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

36

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

38

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

16.00

16.00

0.00

0.00

16.00

16 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

39

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

16.00

16.00

0 00

0.00

16.00

16 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

40

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

18.00

18.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

41

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

84.03

84.03

0.00

0.00

84.03

84 03

0.00

0.00

O.(M)

0.00

0.00

0 00

42

42

Instalație de producere a energici termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF);

60.23

60.23

0.00

0.00

60.23

60.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

43

43

Reactualizare „Strategie de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea"

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

44

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);

8.40

8 40

0.00

000

8.40

8 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

45

45

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015

15.13

15.13

0.00

0.00

15.13

15 13

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

46

46

Bilanț energetic al SACET Oradea ne anul 2016

19.33

1933

0,00

0.00

19.33

1933

0 00

ooc

0.00

0 00

0.00

0.00

47

47

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pestr. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

48

48

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

49

49

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

50

50

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)___________________

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

000

ooc

0.00

0.00

0.00

000

51

51

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin

42.02

42.02

000

0 00

42.02

4202

0.00

o.oc

0.00

0 00

0.00|

0 00

52

52

Extindere rețea termică primară în zona parcului industrial str Ion Mihalache

14.29

14.29

0.00

0.00

14.29

14.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

53

53

Modernizarea sistemului de tennoficare în corn. Sânmartin (SF)

42.02

42.02

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

000

54

54

Racord termic primar la Spitalul Pelican

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0 00

o.oc

0.00

0.00

000

0.00

55

55

Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

56

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

57

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

58

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (S.F.);

12.61

12.61

000

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

59

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str Sf. Apostol Andrei Nr.Cad.

192642, 196485 (S.F.).

12.61

12.61

0 00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

59

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr 188-193 si str .1 Gutenberg nr 6-8 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

60

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

16.81

16.81

0.00

0.00

16.81

16 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

61

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str Alexandru Donici (SF)

57.14

57 14

0.00

0.00

57.14

57.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

62

Concurs de soluții pentru realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 - Oradea, Calea Borșului nr 23

325.95

325.95

0.00

0.00

325.95

325.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

63

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

64

Extindere rețea temica primara de transport energie termica pe str. Ștefan Octavian losif(SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

65

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

8.40

840

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

66

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

6.72

6.72

0.00

0.00

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

67

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderearetelei de transport pe trs. T Vladimirescu nr. cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED de pe str T. Vladimirescu(SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

68

68

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

840

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

69

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str Oneștilor(SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

70

70

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr 2A (SF)

8.4(

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

71

Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Tennoficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DAU)

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

72

72

Reabilitarea sistemului de tennoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a lll-a - SF

42.84

0.00

42.84

0.00

42.84

0.00

42.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

000

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0 00

74

Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

75

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

76

Reactualizare SF "Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazărsi Andrei Șaguna"

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

77

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

2.50

0 00

C. Alte cheltuieli - Dotări

3,788.93

3,788.93

0.0(1

0.00

4,341.53

4,341.53

0.00

o.oc

552.60

552.60

0.00

0.00

1

1

Licențe software 2018

135.00

135.00

0

0

135.00

135 00

0

0

0.00

0.00

0.00

0 00

2

2

Autoutilitara 6+1 locuri

95.90

95.90

0

0

95.90

95.90

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

Motostivuitor - 2,5 t

49.00

49,00

0

0

49.00

49.00

0

0

0.00

O.OOi

0.00

0.00

4

4

Electropompa de agent termic primar

19.52

19 52

0

0

19.52

19.52

0

0

0.00

0.00

0.00

000

5

5

Generator de curent monofazat- 220 V

14.70

14.70

0

0

14.70

14.70

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

6

6

Motopompa epuisment

27.02

27.02

0

0

27.02

27.02

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

7

7

Sistem supraveghere video

150.00

150 00

0

0

150.00

150.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

8

8

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra optica)

38.40

38.40

0

0

38.40

38.40

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

9

9

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar

4.20

4.20

0

0

4.20

4.20

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

10

10

Contoare de energie termică

874.22

874.22

0

0

874.22

874.22

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

11

11

Debitmetre ACC cu releu reed

308.32

308.32

0

0

308.32

308.32

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

12

12

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

29.41

29.41

0

0

29.41

29 41

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

13

13

Generator de curent trifazat- 380 V,___

58.82

58.82

0

0

58.82

58 82

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

14

14

Echipament pentru postizolări termice

9.00

9.00

0

0

9.00

9.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

15

15

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

32.00

32.00

0

0

32.00

32.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

16

16

Mașina de găurit cu caretă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

4.20

4 20

0

0

4.20

4.20

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

17

17

Sistem integrat de managementul întreprinderii

154.22

154.22

0

0

154.22

154.22

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

18

18

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

57.14

57.14

0

0

57.14

57.14

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

19

19

Aparate de aer condiționat

36.89

36.89

0

0

36.49

36.49

0

0

-0.40

-0.40

0.00

0.00

20

20

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum

170.00

170.00

0

0

170.00

170.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21

21

Contor de energie termică

193.00

193.00

0

0

193.00

193.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

22

22

Debitmetre ACC cu releu reed

35.94

35.94

0

0

35.94

35.94

0

0

0.00

0 00

0.00

0.00

23

23

Aparate de laborator chimic

252.10

252.10

0

0

252.10

252.10

0

0

0.00

0.00

0 00

0.00

24

24

Scara de aluminiu electroizolanta

5.04

5.04

0

0

5.04

5.04

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

25

25

Electrocar 2000 kg

51.26

51 26

0

0

51.26

51.26

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

26

26

Nacela electrică cu braț articulat

88.15

88.15

0

0

88.15

88.15

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

27

27

Osciloperturbograf

117.65

117.65

0

0

117.65

1 17.65

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

28

28

Sursa reglabila

2.10

2.10

0

0

2.10

2.10

0

0

0.00

0.00

0.00

0 00

29

29

Stand calibrate traducătoare presiune

34.45

34.45

0

0

34.45

34.45

0

0

0.00

0.00

0.00

0 00

30

30

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

18.49

18.49

0

0

18.49

18.49

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

31

31

Calibratortermorezistenta si termocuple

8.82

8.82

0

0

8.82

8.82

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

32

32

Aerotema cu agent termic primar

15.13

15.13

0

0

15.13

15 13

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

33

33

Autoturism cu 5 locuri ( 2 buc)

78.00

78.00

0

0

78.00

78.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

34

34

Autoutilitara 6+1 locuri (1 buc )

93.50

93.50

0

0

93.90

93.90

0

0

0.40

0.40

0.00

0.00

35

35

Cititor optic

2.50

2.50

0

0

2.50

2.50

0

0

0.00

0.00

0 00

0.00

36

36

Aparat de sudura

10.00

10.00

0

0

10.00

10.00

0

0

0.00

0 00

0 00

0.00

37

37

Generator de curent monofazat- 220 V

15.00

15.00

0

0

15.00

15.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

38

38

Ciocan demolator

8.00

8.00

0

0

8.00

8.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

39

39

Ciocan rotopercutor

27.00

27.00

0

0

27.00

27.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

40

40

Pompa de zugrăvit

9.00

9.00

0

0

9.00

9.00

0

0

0.00

0 00

0.00

0.00

41

41

Schela metalica (suprafața)

12.00

12.00

0

0

12.00

12.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

42

42

Trusa PEX

5.00

5.00

0

0

5.00

5.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

43

43

Convertizor frecventa 55 KW

30.00

30.00

0

0

30.00

30.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

44

44

Echipamente 1T

126.00

126.00

0

0

126.00

126.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

45

45

Licențe ZWCAD. IntersofL Mobile Divices Mangament

23.50

23 50

0

0

23.50

23.50

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

46

46

Sistem software pentru managementul tipăririi

65.00

65.00

0

0

65.00

65.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

47

47

Actualizare licențe pe 3 ani Bitdifender. VMWare, VEEM, Fortiguard 201 E, Fortiguard 100D, Legis(2 ani), Intelsoft

109.35

109.35

0

0

109.35

109.35

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

48

48

Extindere centrala telefonica

50.00

50.00

0

0

50.00

50.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

49

49

Dispozitiv extracție rulmenți până Ia0 200mm

4.50

4.50

0

0

4.50

4.50

0

0

0.00

000

0.00

0.00

50

50

Dispozitiv de aliniere cu Laser

18.00

18.00

0

0

18.00

18.00

0

0

0.00

000

0.00

0.00

51

51

Aparat încălzire rulmenți

12.50

12.50

0

0

12.50

12.50

0

0

0.00

0 00

0 00

0.00

52

Ecograf neurochirurgical (1 buc)

0.00

0.00

0

0

537.60

537.60

0

0

537.60

537.60

0.00

0.00

53

Static de încălcare electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)

0.00

0.00

0

0

15.00

___________12112

0

0

15.00

15 00

0.00

0.00

Director Financiar

Director Dezvoltare ing. Pop LucianEc. Haș Nadia Ramona

•Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982

Anexa 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 propunere rectificare bvc* lista de investiții octombrie 2019

mii lei

CAP

INDICATORI

Nr rd.

Realizat/prelim inat 2018

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

2

i

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2»Rd.5»Rd.6)

1

253,801

267,801

106%

267,801

267,801

100%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

253,757

267,751

106%

267,751

267,751

100%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

11,416

9,516

83%

9,516

9,516

100%

100%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

18,260

19,200

105%

19,200

19.200

100%

100%

2

Venituri financiare

5

43

50

115%

50

50

100%

100%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0%

0

0

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

250,184

265,893

106%

265,893

265,893

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

250,115

265,693

106%

265,693

265,693

100%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

185,222

195,910

106%

195,910

195,910

100%

100%

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsammte asimilate

10

18,982

21,379

113%

21,379

21,379

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

27,017

32,519

120%

32,519

32,519

100%

100%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)

12

25,632

30,837

120%

30,837

30,837

100%

100%

CI

ch. cu salariile

13

23,695

27,865

118%

27,865

27,865

100%

100%

c?

bonusuri

14

1,937

2,972

153%

2,972

2,972

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

361

525

146%

525

525

100%

100%

CS

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.024

1,157

113%

1,157

1,157

100%

100%

D

alte cheltuieli de exploatare

19

18,894

15,885

84%

15,885

15,885

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

69

200

288%

200

200

100%

100%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0%

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3,617

1,908

53%

1,908

1,908

100%

100%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

2,731

1,946

71%

811

305

42%

38%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

886

39

-4%

1,097

1,603

146%

1

Rezerve legale

25

181

0

0%

95

95

100%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

705

0

0%

1,002

1,507

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mat mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale Și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

352

0

0%

501

754

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0%

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

352

0

0%

501

754

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0%

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

352

0

0%

501

754

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0%

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0%

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0%

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0%

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0%

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0%

0

0

0

0

<?)

alte cheltuieli

42

0

0

0%

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10,380

23,077

222%

8,799

0

38%

1

Alocații de la buget

44

8,706

16,956

195%

8,799

0

52%

| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10,380

23,077

222%

8,799

0

38%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

547

550

101%

540

530

98%

98%

2

Nr.mediu de salariați total

49

534

545

102%

535

525

98%

98%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială •)

50

3.971

4,686

118%

4,628

4,716

99%

102%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4,031

4,665

116%

4.628

4,716

99%

102%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mu lei/persoană) (Rd.2/Rd 49)

52

475

491

103%

500

510

102%

102%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

986

993

101%

993

993

100%

100%

9

Plăți restante

55

0

0

0

0

10

Creanțe restante

56

1,833

1,800

98%

1.750

1,720


DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli-rectificare oct 2019

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6,c

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

253,801

94,253

181,381

192,010

275,634

179,873

267,801

-7,833

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

253,757

94,233

181,351

191,967

275,584

179,871

267,751

-7,833

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

180,036

73,438

110,158

146,877

183,596

135,187

200,770

17,174

al)

vânzarea produselor

4

180,036

73,438

110,158

146,877

183,596

33,469

53,750

-129,846

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

0

100,998

146,500

146,500

a3)

redevențe si chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

720

520

520

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6

4

6

0

10

0

200

190

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

29,676

7,274

20,427

16,368

27,702

22,958

28,716

1,014

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11,416

0

9,516

0

9,516

9,516

9,516

0

c2

transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare

11

18,260

7,274

10,912

16,368

18,186

13,442

19,200

1,014

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

44,039

13,517

50,760

28,723

64,276

21,726

38,065

-26,211

fl)

din amenzi și penalități

15

258

100

150

213

250

759

759

509

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0

0

0

0

0

556

556

556

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

16,067

30,485

0

30,485

2,047

2,250

-28,235

f5)

alte venituri

21

27,714

13,417

20,125

28,510

33,541

18,364

34,500

959

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

43

20

30

43

50

2

50

0

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

1

1

1

d)

din dobânzi

26

43

20

30

43

50

1

50

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

250,184

100,910

182,467

194,235

273,680

180,377

265,893

-7,787

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

250,115

100,866

182,401

194,153

273,570

180,213

265,693

-7,877

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

185,222

75,261

141,636

141,114

217,347

129,632

195,910

-21,437

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

158,706

67,816

101,723

127,154

169,539

107,810

167,450

-2,089

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

141,320

60,676

91,013

113,767

151,689

96,125

149,000

-2,689

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

5,319

2,000

3,000

3,750

5,000

2,744

5,000

0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1,950

800

1,200

1,500

2,000

2,367

3,000

1,000

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

696

320

480

600

800

377

800

0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

208

120

180

225

300

113

300

0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

11,669

5,000

7,500

9,375

12,500

8,645

13,000

500

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

191

20

30

38

50

183

150

100

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

6,474

6,757

10,136

12,670

16,893

7,798

13,100

-3,793

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

5,609

6,317

9,476

11,845

15,793

7,159

12,000

-3,793

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

300

120

180

225

300

75

300

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

281

15

30

45

60

38

60

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

12

0

0

0

0

37

24

24

c)

prime de asigurare

45

565

320

480

600

800

564

800

0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

20,042

688

29,777

1,290

30,915

14,023

15,360

-15,555

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

620

40

60

75

100

1

100

0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridica

49

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

38

22

33

41

55

2

10

-45

cl)     |cheltuieli de protocol, din care:

51

37

20

30

38

50

1

50

0

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1

2

3

4

5

1

5

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

55

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

d)

Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

450

11

450

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

14

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

13

6

9

11

15

36

50

35

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10

20

30

38

50

11

50

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

-interna

65

0

0

0

0

0

0

-externa

66

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și de telecomunicații

67

267

120

180

225

300

206

300

0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

254

120

180

225

300

152

300

0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

18,839

360

540

675

900

1,805

2,200

1,300

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

450

280

420

525

700

464

700

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

40

20

30

38

50

37

50

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

50

40

60

75

100

36

100

0

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

34

20

30

38

50

0

50

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului

76

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

10

0

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

j)

alte cheltuieli

78

0

28,745

28,745

11,800

11,900

-16,845

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

18,982

8,072

12,108

15,134

20,179

15,593

21,379

1,200

a)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

18,296

4,791

9,582

14,373

19,164

13,670

19,164

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

499

600

600

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

6

9

11

15

15

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

686

400

600

750

1,000

1,424

1,600

600

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:

86

27,017

12,233

18,558

23,405

31,206

24,448

32,519

1,313

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

25,632

11,818

17,728

22,160

29,546

23,247

30,837

1,291

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

23,695

10,673

16,009

20,012

26,682

20,964

27,865

1,183

a) salarii de bază

89

20,716

9,417

14,126

17,657

23,543

19,172

24,726

1,183

b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)

90

2,979

1,256

1,883

2,354

3,139

1,792

3,139

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1,937

1,146

1,718

2,148

2,864

2,283

2,972

108

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din

93

188

72

108

135

180

105

190

10

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

188

72

108

135

180

105

190

10

b) tichete de masă;

96

1,749

757

1,135

1,419

1,892

1,331

1,892

0

c) tichete de vacanță;

97

0

317

475

594

792

782

790

-2

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform R.I.S.

99

0

0

0

0

0

65

100

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

361

126

252

377

503

388

525

22

a) pentru directori/directorat

105

289

108

216

323

431

332

450

19

-componenta fixă

106

271

77

154

231

308

237

322

14

-componenta variabilă

107

18

31

62

92

123

95

128

5

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

72

18

36

54

72

55

75

3

-componenta fixă

109

72

18

36

54

72

55

75

3

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,024

289

579

868

1,157

813

1,157

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care:

114

18,894

5,300

10,100

14,500

4,838

10,541

15,885

11,047

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll6+Rd.ll7), din care:

115

4,119

500

900

1,000

1,000

771

1,000

0

- către bugetul general consolidat

116

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

117

0

500

900

1,000

1,000

771

1,000

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate (in 2017, 2018, 2019 -cheltuieli cu piața de energie - dezechilibre negative)

118

0

800

1,200

1,500

2,000

3,778

4,500

2,500

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (in 2017 si 2018 - cheltuieli contract datorie TRANSELECTRICA)

119

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli (supracompensare)

120

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

15,396

4,000

8,000

12,000

16,000

10,754

15,000

-1,000

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-622

0

0

0

-14,162

-4,762

-4,615

9,547

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

16,016

1,600

11,853

12,000

10,400

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

0

0

0

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

16,637

0

0

0

15,762

16,615

16,615

853

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

16,637

15,762

16,615

16,615

853

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

----------------------------------------------->------------

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

16,637

15,762

16,615

16,615

853

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

69

44

66

83

110

163

200

90

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

64

40

60

75

100

161

200

100

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

64

40

60

75

100

161

200

100

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

5

4

6

8

10

2

10

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

3,616

-6,656

-1,087

-2,226

1,954

-504

1,908

-46

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

13,452

2,564

5,129

7,693

10,257

7,731

10,257

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

2,731

-655

647

875

1,954

1,156

1,946

-7

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

253,757

94,233

181,351

191,967

275,584

179,871

267,751

-7,833

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

29,676

7,274

20,427

16,368

27,702

22,958

28,716

1,014

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat

146

0

0

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

25,632

11,818

17,728

22,160

29,546

23,247

30,837

1,291

a)

.....

148

0

0

0

b)

.....

149

0

0

0

c)

.....

150

0

0

0

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

23,695

10,673

16,009

20,012

26,682

20,964

27,865

1,183

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

547

0

0

540

549

550

10

5

Nr.mediu de salariați

153

534

0

0

540

540

545

5

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93*-rd.98*)/Rd.l53)/12*1000

154

3,971

X

X

X

4,532

4,762

4,686

154

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bueetului de stat

155

4,031

X

X

X

4,510

4,733

4,665

154

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

475

X

X

X

510

333

491

-19

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

0

X

X

X

0

0

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0

X

X

X

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

X

X

0

0

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

0

0

- valoare=QPF x p

162

0

X

X

X

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l59/Rd.2

163

0

X

X

X

0

0

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

165

1,833

1,800

1,642

1,800

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

170

1,833

1,800

1,642

1,800

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL Ing. STĂNEL \Qf<& NECULA


DIRECTOR FINANCIAR Ec.NADIA HAȘ

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019

realizat 30.09.2019

propunere rectificare oct 2019

Realizat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

2

3

5

6.a

6.b

6.c

6