Hotărârea nr. 88/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare lic

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

„Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare

pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat”

Analizând Raportul de specialitate nr. 64351 din 12.02.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție privind „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat” -VARIANTA 1 propusă de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent acestei lucrări.

Ținând seama de prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) si alin. (4) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 9 si ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licentiat” - VARIANTA 1 propusă de proiectant, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.1. Ordonatorul principal de credite:.....................................RER VEST S.A. Oradea

Beneficiar:.................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                     1.067.220,00 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                    827.192,00 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investitiei INV/C+M

Anul I


1.067.220 lei / 827.192,00 lei (inclusiv TVA)

1.2. Capacități:

-suprafață totală a incintei:                                                  2.973,00 mp

-suprafață platformă depozitare:                                          2.184,83 mp

pentru

-containere colectarea deșeurilor casnice cu o capacitate de 40 mc 12 buc.

-container pentru depozitarea deșeurilor periculoase                    1 buc.

-suprafață spatii verzi:                                                            788,17 mp

-container prefabricat pentru grupuri sanitare                                         1 buc.


-container prefabricat, complet echipat, pe post de birou administrativ și magazie 1 buc.

Deșeurile colectate în punctul de colectare vor fi:

 • 1.  deșeuri cu conținut periculos

 • 2.  materiale textile

 • 3.  bunuri reutilizabile

 • 4.  ambalaje metalice

 • 5. obiecte de uz casnic

 • 6.  sticlă

 • 7.  deșeuri electrice/ electrocasnice/ electronice

 • 8.  materiale plastice

 • 9.  hârtie și carton

 • 10. lemn, mobilier

 • 11. deșeuri vegetale

 • 12. deșeuri construcții

 • 1.3. Durata de realizare a investiției:                   7 luni

din care construcții montaj (C+M)                  4 luni

 • 1.4. Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face de către RER VEST S.A. Oradea, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 310 din 2015 și a Actului Aditional nr. 17 din 04.06.2015 la Contractul nr. 106588 din 22.01.2008 privind “Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin Concesiune”.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7956 din 25.01.2019 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -    Instituția Arhitectului Sef

 • -   Direcția Economică

 • -  RER VEST S.A. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 19 februarie 2019 Nr. 88


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”