Hotărârea nr. 879/2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 384.219 din 25.10.2019 și raportul de specialitate nr. 384.230/25.10.2019, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019,

Având în vedere adresa nr. 1.184/24.10.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 384.131 din 25.10.2019 și Nota de Fundamentare nr. 1.175/24.10.2019 înaintate de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA (anexa nr.4),

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privindaprobareaformatuluisistructuriibugetului de veniturisicheltuieli, precumsi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Luândînconsiderareprevederileart. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulconsultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște :

Art.1. Se aprobă rectificareaBugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modficareaProgramului de investiții, dotărișisurse de finanțare pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art.3.Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SAsă voteze ”pentrU aprobarea modificărilor menționate la art. 1 și 2, conform convocatorului nr. 1.179/24.10.2019 din anexa nr. 3.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   PrimarulMunicipiului Oradea

 • •   InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor

 • •   DirectiaEconomică

 • •   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 879


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică


în atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv

■            ~ O :V1 A N A

Subiectul: Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.           '             i ’                    / . A

| NR. ..E ...... SbjlâZ-.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guyernanța corporativă a întreprinderilor^ publice.                                                                                                                    ........A............

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor ( industriale, în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.111/24.10.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 31 Octombrie 2019, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 31.10.2019 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 01.11.2019 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1) Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.. previzionat pe anul 2019, conform anexei.

 • 2) Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare

  înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a


Acționarilor.

Cu mulțumiri,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.roȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocata pentru data de 31.10.2019, ORA 16,00

AMJhJf

We opon opportunities


AGLN [IA DE DEZV’O TARE LOCALĂ ORADEA S.A.


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

J                           9

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814z2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință’. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIV1U ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE a! Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.111/24.10.2019 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

data de 31.10.2019 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 247340551J05/2814/12 11 2008                           1

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 31.10.2019, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

We open opportunities


strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.10.2019 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • I. 1) Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., previzionat pe anul 2019, conform anexei.

 • 2)  Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor} din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.11.2019 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MALE contact@adlo.ro

T +4(0) 0359,889.389

F +4(0)0259.408.863


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Aprobat

Rectificat iulie

Rectificare octombrie

0

1

2

3

4

5

5

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3,468.59

3,468.59

3,468.59

1

Surse proprii:

2,555.76

2,555.76

2,555.76

a) - amortizare

655.00

655.00

655.00

b) - profit

1,900.76

1,900.76

1,900.76

2

Alocații de la buget:

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare:

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse:

912.83

912.83

912.83

facilitați fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)

912.83

912.83

912.83

facilitați fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3,468.59

3,468.59

3,468.59

1

Investiții în curs, din care:

1,198.59

1,158.05

1,516.80

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

543.61

543.61

470.89

Monitorizare video și realizare canalizație curenți slabi

31.03.2019

205.61

205.61

205.61

Extindere rețea de joasa tensiune EBP II

30.11.2019

338.00

338.00

265.28

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

200.00

159.46

507.78

Lucrări de modernizare si retehnologizare a infrastructurii existente

30.06.2019

200.00

159.46

159.46

Creșterea siguranței traficului rutier și de mobilitate urbană în parcurile ind

0.00

0.00

348.32

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

454.98

454.98

538.13

Proiect tehnic de amenajare spații locative

31.03.2019

17.33

17.33

17.33

Lucrări de ecologizare a amplasamentului nevalorificat, prin curatarea si indepartarea deșeurilor, din Parcul Industrial Eurobusiness II

15.05.2019

437.65

437.65

520.80

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

2,000.00

2,116.75

1,781.74

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

460.00

230.00

230.00

Realizare racord fibră optică de la Parcurile Industriale Oradea la dispeceratul poliției

31.05.2019

200.00

0.00

0.00

întărire rețea Energie Electrică Parcul Industrial 1 Oradea

30.11.2019

260.00

230.00

230.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

355.00

435.00

470.48

Reactualizare Studiu de Fezabilitate - strada Thomas Alva Edison si Straub Ferenc - Parcul II

30.11.2019

25.00

25.00

25.00

Proiect tehnic si execuție extindere rețea apa si canalizare - strada Thomas Alva Edison - Parcul II

30.06.2019

240.00

320.00

297.38

Studiu de Fezabilitate - realizare drumuri interioare si utilitati - Parcul IV

31.12.2019

90.00

90.00

148.10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1,185.00

1,451.75

1,081.26

Lucrări de execuție si reabilitare bloc de locuințe de servici

31.12.2019

1,185.00

1,451.75

1,046.03

Documentații tehnico-economice (PUZ bloc de locuințe de servici)

31.12.2019

0.00

0.00

35.23

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

e) titluri imobilizate - aport patrimoniu inițial

0.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

4

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

270.00

193.79

170.05

Achiziționare server și echipament suport

15.06.2019

50.00

0.00

0.00

Firide de conexiuni cu măsură semidirectă

31.12.2019

60.00

60.00

60.00

Echipamente de intervenție

15.11.2019

85.00

85.00

45.00

Contoare pentru Sistemul de telecitire energie elecetrica

30.11.2019

75.00

35.35

35.35

Echipamente pentru sistemul de supraveghere

31.10.2019

0.00

13.44

29.70

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

b)- externe

0.00

0.00

0.00

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2018

Propuneri

2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

21,043.32

30,410.45

1.45

33,451.50

36,796.64

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

21,040.41

30,407.95

1.45

33,448.75

36,793.62

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

2.91

2.50

0.86

2.00

2.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19,194.75

28,559.95

1.49

31,415.95

34,557.54

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19,194.73

28,559.45

1.49

31,415.40

34,556.93

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

16,855.20

23,432.20

1.39

25,775.42

28,352.96

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

35.28

62.50

1.77

68.75

75.63

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

827.86

957.32

1.16

1,053.05

1,158.36

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd.l4)

12

574.68

687.70

1.20

756.47

832.12

CI

ch. cu salariile

13

486.40

617.10

1.27

678.81

746.69

C2

bonusuri

14

88.28

70.60

0.80

77.66

85.43

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

235.94

249.62

1.06

274.58

302.04

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

17.24

20.00

1.16

22.00

24.20

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,476.39

4,107.43

2.78

4,518.17

4,969.99

2

Cheltuieli financiare

20

0.02

0.50

25.00

0.55

0.61

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lil

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,848.57

1,850.50

1.00

2,035.55

2,239.11

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

265.81

265.00

1.00

325.69

358.26

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,582.76

1,585.50

1.00

1,709.86

1,880.85

1

Rezerve legale

25

92.43

92.53

1.00

101.78

111.96

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1,490.33

1,492.97

1.00

1,608.08

1,768.89

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP.

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2018

Propuneri

2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2,060.00

3,468.59

1.68

3,815.45

4,196.99

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,381.20

3,468.59

2.51

3,815.45

4,196.99

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.00

7.00

1.17

7.00

7.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

6.00

7.00

1.17

7.00

7.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

7,313.61

7,953.57

1.09

9,005.60

9,906.15

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

7,313.61

7,953.57

1.09

9,005.60

9,906.15

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

3,506.74

4,343.99

1.24

4,778.39

5,256.23

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.l)xl000

54

912.15

939.15

1.03

939.15

939.15

9

Plăți restante

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante J5/2t'z";

56

77.88

75.00

0.96

70.00

65.00

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 24734055

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Aprobat 17.04.2019

Rectificare 31.10.2019

0

1

2

3

4

5

6

/

7=7/5

9=7/6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

21,038.95

21,043.32

26,313.50

30,410.45

144.51%

115.57%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

21,037.05

21,040 41

26,311 00

30,407 95

144.52%

115.57%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

20,919 48

20,945 19

26,241.00

27,345.22

130.56%

104.21%

al)

vânzarea produselor

4

0.00

000

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a2)

taxa de aministrare

5

2,904.82

2,909.91

3,186.00

3,262.00

112.10%

102 39%

a3)

redevențe

6

1,132.36

1,132.00

1,463.00

1,523.22

134.56%

104.12%

a4)

distribuție energie electrica

/

16,882.30

16,903.28

21,592.00

22,560.00

133.47%

104 48%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

72.57

12.57

0.00

000

0 00%

0.00%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

cl

subvenții, cf prevederilor legale în vigoare

10

0.00

000

0.00

0.00

0.00%

0 00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

45.00

82.65

70.00

3,062 73

3705.66%

4375.33%

fl)

din amenzi și penalități

15

20.00

23.45

20 00

60.00

255 86%

300.00%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0.00

0 00

0.00

2,952.73

0.00%

0.00%

- active corporale

17

0.00

0.00

0.00

2,952.73

0.00%

0.00%

- active necorporale

18

000

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

000

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

f5)

alte venituri

21

25.00

59.20

50.00

50.00

84.46%

100.00%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.90

2.91

2.50

2.50

85.91%

100.00%

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

b)

din investiții financiare

24

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

c)

din diferențe de curs

25

0.30

0.66

0.50

0.50

75.76%

100.00%

d)

din dobânzi

26

1 60

2 25

2.00

2.00

88.89%

100.00%

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

19,322.17

19,194.75

24,001.67

28,559.95

148.79%

118.99%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

19,321.17

19,194.73

24,001.17

28,559.45

148.79%

118.99%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

16,981.64

16,855.20

21,653.70

23,432.20

139.02%

108.21%

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15,371.53

15,474 46

20,208.00

21,249 00

137 32%

105.15%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

40.00

50.6.2

52.00

52.00

102.73%

100.00%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b?)

cheltuieli cu combustibilii

36

15.00

15.18

17.00

17.00

111.99%

100.00%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

20.00

15.30

17.00

17.00

111.11%

100.00%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

15,238.96

15,395.97

20,139.00

21,180.00

137.57%

105.17%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

72.57

12.57

0.00

0.00

0 00%

0.00%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

29.20

51.36

53.00

55.00

107.09%

103.77%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

8.00

4 42

5.00

5.00

113.12%

100.00%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd.44) din care:

42

1.20

2.19

3.00

0.00

0.00%

0.00%

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0.00

0.00

000

0.00

0.00%

0.00%

c)

prime de asigurare

45

20.00

44.75

45.00

50.00

111.73%

111.11%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,580.91

1,329.38

1,392.70

2,128.20

160.09%

152.81%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

134.41

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

15.00

12.20

15.00

15.00

122.95%

100.00%

bl)

cheltuieli privind onorarii notariale

49

15.00

12.20

15.00

15.00

122.95%

100.00%

0

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

45.00

61.47

64.00

64.00

104.12%

100.00%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Aprobat 17.04.2019

Rectificare

31.10.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

7=7/5

9=7/6

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

20.00

16.23

18.00

18.00

110.91%

100.00%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0 00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

25.00

45.24

46 00

46.00

101 68%

100.00%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

000

0.00

0.00

0 00%

0 00%

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

55

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- ch.de promovare a produselor

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

25.00

24.57

40.00

40.00

162.80%

100.00%

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

5.00

0.00

4)00

0.00

0.00%

0.00%

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

10.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

d3)

- pentru cluburile sportive

60

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

5.00

0.00

40.00

40.00

0.00%

100.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

18.50

17.00

18.50

10.00

58.82%

54.05%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10.00

9 13

10.00

10.00

109.53%

100.00%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

5.00

0.86

5.00

5.00

581.40%

100.00%

-interna

65

1.00

0 86

1.00

1.00

116 28%

100.00%

■externa

66

4.00

0 00

4.00

4 00

0.00%

0.00%

g)

cheltuieli poștale și de telecomunicații

67

30.00

30.97

32.00

32.00

103.33%

100.00%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6.00

3.10

5.00

5.00

161.29%

100.00%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

17.00

1.86

8 20

12.20

655.91%

148 78%

•1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

2.00

0.65

1.20

1.20

184.62%

100.00%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0 00%

B)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15 00

1.21

7.00

1100

909 09%

157.14%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

■5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

000

0 00

0 00

0.00%

0.00%

•6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului

76

0 00

000

0.00

0.00

0 00%

0 00%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00%

0.00%

j)

alte cheltuieli

78

1,280.00

1,169.08

1,200.00

1,940.00

165 94%

161.67%

8 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

35.00

35.28

35.00

62.50

177.15%

178.57%

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

0.00

000

0.00

0.00%

0.00%

C)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

35.00

35.28

35.00

62.50

177.15%

178.57%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:

86

832.18

827.86

957.32

957.32

115 64%

100.00%

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

580.40

574.68

687.70

687.70

119.67%

100.00%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

486.70

486.40

617.10

617.10

126.87%

100.00%

a) salarii de bază

89

468 00

467.70

600 10

600.10

128.31%

100.00%

b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)

90

18.70

18.70

17.00

17.00

90.91%

100.00%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

93.70

88 28

70.60

70.60

79.97%

100.00%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din

93

16.80

16.80

19 60

19.60

116.67%

100.00%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

000%

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

16 80

16.80

19.60

19 60

116.67%

100.00%

b) tichete de masă;

96

15.60

15.18

21.00

21.00

138.34%

100.00%

c) tichete de vacanță;

97

30.00

25.00

30.00

30.00

120.00%

100.00%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00%

0 00%

e) alte cheltuieli conform R.I.S.

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0.00%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Aprobat 17.04.2019

Rectificare

31.10.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

7=7/5

9=7/6

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

0.00

0.00

0.00

000%

0 00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

235.94

235.94

249 62

249 62

105 80%

100.00%

a) pentru directori/directorat

105

164.12

164.12

177.80

177.80

108.34%

100.00%

-componenta fixă

106

82 06

82.06

88.90

88.90

108.34%

100.00%

-componenta variabilă

107

82.06

82.06

88.90

88.90

108.34%

100.00%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

71 82

71.82

71.82

7182

100.00%

100.00%

-componenta fixă

109

71.82

71.82

71.82

71.82

100.00%

100.00%

componenta variabilă

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

15.84

17.24

20.00

20 00

116.01%

100.00%

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care

114

1,472.35

1,476.39

1,355.15

4,107.43

278.21%

303.10%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll6+Rd.ll7), din care:

115

0 15

0.45

0.15

0 15

33.33%

100.00%

- către bugetul general consolidat

116

0.00

0 31

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- către alți creditori

117

0 15

0.14

0.15

0.15

107.14%

100.00%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.00

0.00

0 00

2,737.28

0.00%

0.00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0.00%

d)

alte cheltuieli (taxe, cotizații)

120

875 00

874.85

700.00

795.00

90.87%

113.57%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

628.50

632.39

655.00

575.00

90 92%

87.79%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-31.30

-31.30

0 00

0 00

0.00%

0.00%

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

000

0.00

0.00

0.00%

000%

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

31.30

31.30

0 00

0 00

0.00%

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- din participarea salariaților la profit

128

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0 00

0.00

000

0.00%

0.00%

- venituri din alte provizioane

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

1.00

0.02

0.50

0.50

2500.00%

100.00%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

000

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1.00

0.02

0.50

0.50

2500.00%

100.00%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

1,716.78

1,848.57

2,311.83

1,850.50

100.10%

80.04%

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

180.00

265.81

300.00

265.00

99 70%

88.33%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

21,037.05

21,040 41

26,311.00

30,407.95

144.52%

115.57%

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

580.40

574.68

687.70

687.70

1.20

1.00

a)

.....

148

b)

.....

149

c)

.....

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

486.70

486.40

617.10

617.10

1.27

1.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

6.00

6.00

7.00

7.00

1.17

1.00

5

Nr.mediu de salariați

153

6.00

6.00

7.00

7.00

1.17

1.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93*-rd.98*)/Rd.1531/12*1000

154

7,393.06

7,313 61

7,953.57

7,953.57

1.09

1.00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a .buggtului de.șțaț___________________________________________________

155

7,393.06

7,313.61

7,953.57

7,953.57

1.09

1.00

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Aprobat 17.04.2019

Rectificare 31.10.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

7=7/5

9=7/6

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

3,506 18

3,506.74

3,758 71

4,343 99

1.24

1 16

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

3,506 18

3,506.74

3,758 71

4,343.99

1.24

1 16

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.lS9/Rd.2

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

75.00

77.88

75.00

75.00

0.96

1.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

75.00

77.88

75 00

75.00

0.96

1.00

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

- de la alte entitati

170

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de ramburgtft) ~

171

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00


Director General


Alina Silaghi"AGENȚIA DE PfvOLTARE LOCALĂ!întocmit,

Laszlo Kovacs