Hotărârea nr. 878/2019

privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 – 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea preturilor de achiziție si transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RERVest SA pentru iarna 2019 - 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 378348 din data de 23.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 378358 din 23.10.2019 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 - 2020, în baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008 încheiat cu RER Vest SA,

Ținând cont de prevederile art. 43, alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

Luând în considerare Contractul de concesiune nr. 106588/22.01.2008;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „n” și art. 139 alin. (3) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă prețurile de achiziție și de transport a materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 - 2020, astfel:

  • - Soluția de clorură de calciu în concentrație de 30%, utilizată pentru activitatea de combatere a poleiului,se va factura la prețul unitar, fără TVA, de 680 lei/tonă (transport inclus), conform datelor prezentate de operator.

  • - Sarea utilizată pentru activitatea de combatere a poleiului cu material antiderapantse va factura la prețul unitar, fără TVA, de 240 lei/tonă (fara transport), conform datelor prezentate de operator.

  • - Nisipul utilizat pentru activitatea de combatere a poleiului cu material antiderapantse va factura la prețul unitar, fără TVA, de 39,5 lei/tonă (transport inclus), conform datelor prezentate de operator.

  • - Soluția de clorură de magneziu fulgi în concentrație de 47%, utilizată pentru activitatea de combatere a poleiului,se va factura la prețul unitar, fără TVA, de 1,35 lei/kg, 1350 lei/tonă ( transport inclus cu camion de 23 tone ), conform datelor prezentate de operator.

- Cheltuielile de transport aferente procurării sării folosite pentru activitatea de combatere a poleiului cu material antiderapant se vor factura la prețul unitar, fără TVA, de 4,4 lei/km, cu camion având capacitatea de 25 tone, conform datelor prezentate de operator.

Art.2. Pentru prețurile menționate la art. 1 se va încheia un Act adițional la Contractul de concesiune nr. 106588/22.01.2008.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează Societatea RER Vest SA, Direcția Economică, Direcția Juridică și Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Societatea RER Vest SA, prin grija Direcției Economice

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 878


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila