Hotărârea nr. 875/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privindaprobarearectificăriibugetuluiMunicipiului Oradea peanul 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primaruluimunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat sub nr. 362855 din 11.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 362857/11.10.2019prin care DirecțiaEconomicăpropune Consiliului Local al Municipiului Oradeaaprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luândînconsiderare:

 • -   Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

 • -    prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.29,art.36, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), lit. c), lit. f), lit. m), art.139 alin. 3) lit. a) și ale art.291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobărectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2.Se aprobărectificarea bugetuluide veniturișicheltuieli al institutiilorpublicesiactivitățilorfinantate integral sau partial din venituripropriipeanul 2019, conform anexei nr.2 atașatăprezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2019, conform anexei nr.2.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2019-2022, conform anexei nr.3. atașatăprezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobănoileobiective de investiții.

Art.6. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 293589,28 lei după cum urmează:

 • -  Ana Bus Trans :10.000 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Luxten Lighting Company SA:18.927 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Distrigaz Vest SA:9500,40 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Smartware:21.600 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  Transmec Ro SRL:47.592 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Rozoti Prodcom SRL:2.000 lei pentru susținerea activității echipei de polo

 • -   Superbet Betting Gaming SA :100.994,88 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Medetil SRL :2.500 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

persoane fizice:80.475 lei pentru susținerea activității echipei de polo

Art.7. Se aprobădonațiile/subvențiileîncasate de unitățile de învățământ după cum urmează:

 • -   Colegiul Național “losif Vulcan”: de la o persoană fizică suma de 1.800 lei pentru achiziția de băncuțe școlare

 • -   Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”: de la Asociația Junior Achievement of Romania suma de 1.888,92 lei și de la Institutul Olga Lengyel pentru implementarea proiectului „The history of the humanity at the crossroads” suma de 1.300 lei pentru modernizarea școlii.

Art.8. Se aprobăutilizarea din fondul de rezervă la dispozițiaconsiliului local a sumei de 532,39 mii lei pentrusuplimentareasubvențiilorpentruacoperireadiferențelor de prețșitarif pentru energie termică.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecțiaEconomică.

Art.10.Prezentahotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Instituția Arhitect Șef

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • •   Clubul Sportiv Municipal

 • •  Termoficare Oradea SA

 • •  Compania de Apă Oradea S.A.

 • •   Oradea Transport Local S.A.

 • •   Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural

 • •   Unitățile de învățământpreuniversitar de stat, pringrijaDirecțieiEconomice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 875


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1


la HCL/2019


Rectificare buget local pe anul xain

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

i3,936.56

I4,ax7.6x

ni.a6

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

Functionare

1,200.00

1,257.70

57.70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

7,540.70

6,666.91

-873.79

Donații si sponsorizari

37.02.01

Functionare

428.36

461.72

33.36

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-157,089.19

-158,939.61

-1,850.42

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

157,089.19

158,939.61

1,850.42

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

4,767.50

5,641.29

873.79

CHELTUIELI

i4i,6na.n8

I4i,78x.a4

ni.a6

CAP.51.aX.ai.a3 Autoritati executive

33,6a3.49

31,633.34

-i,n7a.i5

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

23,170.00

23,050.00

-120.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

3,019.75

3,139.75

120.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

3,889.41

3,989.41

100.00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

250.00

230.00

-20.00

Deplasari în străinătate

20.06.02

Functionare

30.00

50.00

20.00

Aplicatii mobile Oradea City Report

71.01.30

Dezvoltare

0.00

33.44

33.44

Sistem informatic integrat

71.01.30

Dezvoltare

100.00

79.48

-20.52

Data Center piramida

71.01.30

Dezvoltare

238.32

195.65

-42.67

Licente Microsoft Windows 10 Pro

71.01.30

Dezvoltare

56.21

85.96

29.75

Reabilitarea cladirii PMO (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

2,840.00

640.00

-2,200.00

Casute lemn pentru evenimente

71.01.01

Dezvoltare

0.00

124.95

124.95

Licenta program informatic pentru administrarea asociatiilor de proprietari

71.01.30

Dezvoltare

9.80

14.70

4.90

Cap.54.ax.a5 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

x,334.4i

i,8ax.ax

-53x.3n

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

2,334.41

1,802.02

-532.39

Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

na.5a

n5.5a

5.aa

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

90.50

95.50

5.00

Cap.55.02.Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

8,83x.aa

5,a83.aa

-3,74n.aa

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Functionare

92.00

93.00

1.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Functionare

8,740.00

4,990.00

-3,750.00

Cap.65.ax Invatamant

8,ii7.4a

8,nn7.i4

87n.74

Cap. 65.ax.a3.ai - Invatamant preșcolar

63x.56

1,1x8.14

4n5.58

Cap. 65.ax.a3.ai - Invatamant preșcolar PMO

433.48

nii.37

477.8n

Încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

Functionare

90.00

7.89

-82.11

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

10.00

0.00

-10.00

Refacere instalatie electrica si iluminat de securitate

Gradinita 50, Str. Cazaban(PT+exec.)

71.01.30

Dezvoltare

200.00

50.00

-150.00

Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolară si prescolara în Municipiul Oradea BL

58.01.01

Dezvoltare

3.00

43.00

40.00

Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolară si prescolara în Municipiul Oradea

58.01.03

Dezvoltare

85.10

785.10

700.00

Extindere Cresei si Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară si preșcolară în Municipiul Oradea BL

58.01.01

Dezvoltare

45.38

25.38

-20.00

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Orsolya

ii.x6

ix.4i

i.i5

Materiale de curățenie

20.01.02

Functionare

4.50

6.23

1.73

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

3.55

1.82

-1.73

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Functionare

3.21

4.36

1.15

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Nr.x5

x.4a

x.84

a.44

Alocații pentru transportul la si de la locul de muncă

10.01.15

Functionare

2.40

2.84

0.44

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Nr.34

8.53

i3.83

5.3a

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

8.53

13.83

5.30

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Nr.45

i5a.5a

i5i.5a

i.aa

Încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

Functionare

150.50

151.50

1.00

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Nr.46

i7.3n

x5.6n

8.3a

Alocații pentru transportul la si de la locul de muncă

10.01.15

Functionare

2.92

3.22

0.30

Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

14.47

17.47

3.00

Masina spalat rufe

71.01.03

Dezvoltare

0.00

5.00

5.00

Cap. 65.ax.a3.ai Gradinita cu program Prelungit Nr.54

n.aa

ia.5a

i.5a

Apă, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

9.00

10.50

1.50

Cap. 65.ax.a4.ai - Invatamant secundar inferior

i,4n4.3i

1,443.ai

-5i.3a

Cap. 65.ax.a4.ai Invatamant secundar inferior PMO

678.x5

538.x5

-i4a.aa

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

10.00

0.00

-10.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Gradinita nr. 24-Iluminatul de siguranță, antifum, reabilitare grupuri sanitare, reabilitare instalație termică, reabilitare fațade struct Sc D Cantemir

71.01.30

Dezvoltare

150.00

50.00

-100.00

Compartimentare mansarda la Gradinita nr. 44 si reabilitarea instalației electrice struct Sc A.Iancu

71.01.30

Dezvoltare

50.00

20.00

-30.00

Reabilitare instalatie electrica, sanitara si termica la Gradinitanr. 41-struct Sc. Nr.11

71.01.30

Dezvoltare

75.00

55.00

-20.00

Asfaltare curte la Scoala Gimnaziala Avram lancu situata in Oradea pe Str.Gh. Pop de Basesti, nr. 3-5. (Proiectare+Executie)

71.01.30

Dezvoltare

393.25

413.25

20.00

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Nr.11

447.67

532.67

85.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

423.67

488.67

65.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

24.00

44.00

20.00

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”

13.41

17.11

3.70

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Functionare

13.41

17.11

3.70

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

354.98

354.98

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

4.82

5.82

1.00

Materiale de curățenie

20.01.02

Functionare

5.30

6.30

1.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

310.00

290.30

-19.70

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

7.99

8.99

1.00

Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

15.77

19.77

4.00

Reparații curente

20.02

Functionare

7.80

8.80

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

3.30

15.00

11.70

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

5,822.47

6,257.93

435.46

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO

2,872.14

2,795.86

-76.28

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

227.00

207.00

-20.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

524.19

0.00

-524.19

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

470.89

564.15

93.26

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Functionare

56.00

49.65

-6.35

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

58.01.03

Dezvoltare

0.00

5.00

5.00

Reabilitare Colegiul National Mihai Eminescu

71.01.30

Dezvoltare

300.00

646.00

346.00

Reabilitare termica, realizare sarpanta, instalatii electrice, sanitare Gradinita Waldorf Lic.F. Schiller

71.01.30

Dezvoltare

200.00

50.00

-150.00

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Str. C-tin. Brancoveanu, nr.12A- Reparatii capitale corp internat (PT+exec)

71.03

Dezvoltare

1,094.06

1,274.06

180.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr”

213.80

297.60

83.80

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

189.87

264.87

75.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

19.46

27.46

8.00

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

4.47

5.27

0.80

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ”Constantin

Brâncuși”

287.56

289.06

1.50

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

220.56

211.56

-9.00

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

9.75

8.75

-1.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

50.70

61.70

11.00

Pregătire profesională

20.13

Functionare

3.00

2.00

-1.00

Ajutoare sociale

57.02.01

Functionare

3.55

5.05

1.50

Cap. 65.02.04.02 Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”

298.80

319.89

21.09

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

253.00

258.00

5.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

30.80

33.59

2.79

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

15.00

28.30

13.30

Cap. 65.02.04.02 Liceul de Arte

317.32

478.82

161.50

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

5.50

8.50

3.00

Materiale de curățenie

20.01.02

Functionare

10.38

13.38

3.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

270.00

410.00

140.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

25.94

37.94

12.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

5.50

9.00

3.50

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”

754.58

996.58

242.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

689.16

910.16

221.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

65.42

86.42

21.00

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ”Onisifor Ghibu”

426.09

427.94

1.85

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

31.32

33.17

1.85

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

12.00

8.50

-3.50

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

23.00

13.00

-10.00

Reparații curente

20.02

Functionare

235.41

135.41

-100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

124.36

237.86

113.50

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ”Iosif Vulcan”

652.18

652.18

0.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

427.00

417.00

-10.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

42.00

33.00

-9.00

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

15.00

13.60

-1.40

Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

75.18

86.39

11.21

Reparații curente

20.02

Functionare

50.00

49.19

-0.81

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

43.00

53.00

10.00

Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

168.06

0.00

0.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

53.06

32.56

-20.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

82.00

102.00

20.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

33.00

33.50

0.50

Cap.66.02.06 Sanatate

17,321.09

16,282.24

-1,038.85

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

17,321.09

16,282.24

-1,038.85

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

3,539.91

3,501.06

-38.85

Creșterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu BL

58.01.01

Dezvoltare

42.38

20.38

-22.00

Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu BS

58.01.01

Dezvoltare

1,822.62

1,692.62

-130.00

Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu UE

58.01.02

Dezvoltare

11,916.18

11,066.18

-850.00

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II

58.01.03

Dezvoltare

0.00

2.00

2.00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

17,267.16

15,550.90

-1,716.26

67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

1,392.90

892.90

-500.00

Amenajare arheoparc Palatul Princiar Cetatea Oradea

71.01.30

Dezvoltare

1,392.90

892.90

-500.00

Cap. 67.02.05.01 - Sport

13,106.91

11,601.65

-1,505.26

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

10,007.25

10,004.05

-3.20

Alte transferuri de capital catre institutii publice

51.02.29

Dezvoltare

90.66

142.72

52.06

Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de locuri, Str. Traian Blajovici - cota UAT

71.01.01

Dezvoltare

3,009.00

1,454.88

-1,554.12

67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

1,695.85

1,445.85

-250.00

Amenajare pista de alergare din tartan Salca

71.01.30

Dezvoltare

975.00

775.00

-200.00

Amenajare parc in zona strazii Morii

71.01.30

Dezvoltare

720.85

670.85

-50.00

67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

1,071.50

1,610.50

539.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

Functionare

0.00

15.00

15.00

Reabilitare instalatie climatizare si ventilatie la Oraselul Copiilor

71.01.30

Dezvoltare

105.00

5.00

-100.00

Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca

71.01.30

Dezvoltare

921.50

490.50

-431.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) -etapa 1

71.01.30

Dezvoltare

45.00

0.00

-45.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) -etapa 1 BL

58.01.01

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) -etapa 1 BS

58.01.01

Dezvoltare

0.00

130.00

130.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) -etapa 1 UE

58.01.02

Dezvoltare

0.00

850.00

850.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) -etapa 1 ch neelig

58.01.03

Dezvoltare

0.00

100.00

100.00

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

6,311.65

6,293.65

-18.00

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii DASO

4,925.00

4,925.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

4,162.00

4,062.00

-100.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

520.00

620.00

100.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

30.00

25.00

-5.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

90.00

100.00

10.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

50.00

45.00

-5.00

Elevator pentru transportul pe scări al persoanelor cu dizabilități locomotorii imobilizate în fotoliu rulant

71.01.02

Dezvoltare

17.00

0.00

-17.00

Autoturism

71.01.02

Dezvoltare

56.00

55.00

-1.00

Licenta soft

71.01.03

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Imprimanta multifunctionala A3

71.01.03

Dezvoltare

0.00

8.00

8.00

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii DASO Centru Zi

155.00

155.00

0.00

Hrană pentru oameni

20.03.01

Functionare

149.00

134.00

-15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

6.00

21.00

15.00

68.02.11 -Crese

00         225.

00         -20.0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

191.00

221.00

30.00

Racord termic Cresa nr.11 situata in Oradea str. Barsei nr.12

71.01.30

Dezvoltare

54.00

4.00

-50.00

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO

362.85

364.85

2.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

18.00

38.31

20.31

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Functionare

-77.25

-97.56

-20.31

Separare consum de apa rece la Blocurile Sociale situate pe str Voltaire nr.2 si 2A

71.01.30

Dezvoltare

362.85

364.85

2.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale DASO

623.80

623.80

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

468.00

451.00

-17.00

Asociații si fundații

59.11

Functionare

155.80

172.80

17.00

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

16,681.48

19,112.05

2,430.57

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

4,741.00

3,144.00

-1,597.00

înlocuire rețea de apa pe str. Octavian Goga si extindere rețea apa pe str. Herbert Spencer

55.01.12

Dezvoltare

470.00

460.00

-10.00

Extindere rețea apă si canalizare menajeră pe strada

Făgărașului

55.01.12

Dezvoltare

400.00

385.00

-15.00

Extindereretea deapasicanalizaremenajera, str. Spartacus nr. 50, locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor din sanatate

55.01.12

Dezvoltare

320.00

305.00

-15.00

Extindere retea de apa si canalizare menajera str. Ghe Pitut tronson cuprins intre str. Macului - calea Bihorului

55.01.12

Dezvoltare

250.00

320.00

70.00

Deviere retele edilitare pasaj Magheru,mun. Oradea

55.01.12

Dezvoltare

1,500.00

1,505.00

5.00

Reabilitare retea apa si canal menajer, pluvial str.

Dambovitei de la intersectia cu str. Clujului spre fosta fabrica de ulei

55.01.12

Dezvoltare

50.00

15.00

-35.00

Extinderea rețelei de alimentare cu apă, SH, SPAU cu bransamente electrice, în Cartierul Viena, Municipiul Oradea

55.01.12

Dezvoltare

192.00

12.00

-180.00

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Cântărețului

55.01.12

Dezvoltare

50.00

12.00

-38.00

Extindere rețea de apă pe str. Ciucașului

55.01.12

Dezvoltare

42.00

12.00

-30.00

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Dealului

55.01.12

Dezvoltare

185.00

12.00

-173.00

Înlocuire și extindere rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Drumul Hotarului

55.01.12

Dezvoltare

185.00

12.00

-173.00

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Moviliței cu CPAU și branșament electric

55.01.12

Dezvoltare

100.00

12.00

-88.00

Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str.

Valea Frumoasă

55.01.12

Dezvoltare

150.00

12.00

-138.00

Extinderea retelei de apa in cartierul Tineretului pe str.

George Bacovia, Emil Cioran si Emile Zola

55.01.12

Dezvoltare

320.00

10.00

-310.00

Extindere retea apa si canalizare menajera pe str. Ion Irimescu, municipiul Oradea

55.01.12

Dezvoltare

247.00

20.00

-227.00

Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe strada Piața Tineretului, Municipiul Oradea

55.01.12

Dezvoltare

245.00

30.00

-215.00

Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai din mun. Oradea

55.01.12

Dezvoltare

35.00

10.00

-25.00

70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

0.00

27.60

27.60

Iluminat arhitectural -Biserica Sfantul Ladislau

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.60

3.60

Iluminat arhitectural Casa Deutsch din strada V.

Alecsandri nr. 4

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.60

3.60

Iluminat arhitectural al clădirii Casa Roth - strada Vasile

Alecsandri nr. 3”

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.60

3.60

Iluminat arhitectural al cladirii Casa Darvas-La Roche

71.01.30

Dezvoltare

0.00

5.60

5.60

Iluminat arhitectural al clădirii situate pe strada losif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii

71.01.30

Dezvoltare

0.00

5.60

5.60

Iluminat arhitectural Sinagoga Sion

71.01.30

Dezvoltare

0.00

5.60

5.60

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

11,940.48

15,940.45

3,999.97

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

950.00

1,110.00

160.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

250.00

580.00

330.00

Reparații curente

20.02

Functionare

1,779.00

1,479.00

-300.00

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

3,800.00

4,157.70

357.70

Amenajare parcare supraetajata pe strada îosif Vulcan

71.01.30

Dezvoltare

155.70

156.70

1.00

Elaborare PUZzona str. Izvorului -str.N . Beldiceanu

71.01.30

Dezvoltare

0.00

25.00

25.00

Elaborare concept de dezvoltare "Catalizatori Urbani"

71.01.30

Dezvoltare

0.00

124.60

124.60

Amenajarea fostului Cinematograf Transilvania

71.01.30

Dezvoltare

2,200.00

2,075.05

-124.95

înterventie de urgenta la Palatul Ullmann (PT+exec)

71.01.30

Dezvoltare

1,000.00

810.00

-190.00

Achizitii terenuri si imobile

71.01.30

Dezvoltare

1,000.00

4,584.62

3,584.62

Iluminat arhitectural 10 cladiri de patrimoniu si cu valoare arhitecturala

71.01.30

Dezvoltare

500.00

0.20

-499.80

Reabilitare imobil str. Rahovei nr.2

71.01.30

Dezvoltare

0.00

130.00

130.00

Relocare posturi trafo -str Fagarasului

71.01.30

Dezvoltare

0.00

100.00

100.00

Relocare imprejmuire si containere metalice aferente IPJ -traseu linie de tramvai

71.01.30

Dezvoltare

210.00

510.00

300.00

Reabilitare fatade-Str. Mihai Pavel nr.18

71.01.30

Dezvoltare

5.00

6.80

1.80

Achizitie Software administrare parcari stradale

71.01.30

Dezvoltare

84.78

80.00

-4.78

Achizitie masina numarat monede de la parcometre

71.01.02

Dezvoltare

6.00

10.78

4.78

Cap. 74.02 - Protectia mediului

2,007.00

3,604.00

1,597.00

74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

2,007.00

3,604.00

1,597.00

Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului in zona Depou CFR

55.01.12

Dezvoltare

693.00

850.00

157.00

Statie de pompare ape pluviale II si bransament electric pe str. Calea Bihorului

55.01.12

Dezvoltare

1,000.00

2,730.00

1,730.00

Reabilitare retea canal menajer Str. M. Kogalniceanu

BL.1-1/b

55.01.12

Dezvoltare

214.00

14.00

-200.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Stație de pompare apă potabilă Calea Clujului, pentru cartierulTineretului, Mun Oradea

55.01.12

Dezvoltare

100.00

10.00

-90.00

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

20,113.22

22,661.22

2,548.00

Cap. 81.02.06- Energie termica-Termoficare

427.22

2,075.22

1,648.00

Extindere retea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +executie)

55.01.12

Dezvoltare

427.22

435.22

8.00

Extindere retea primara pe str. Ciheiului (SF)

55.01.12

Dezvoltare

-

1,510.00

1,510.00

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

55.01.12

Dezvoltare

-

112.50

112.50

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

55.01.12

Dezvoltare

4.00

4.00

Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

55.01.12

Dezvoltare

4.00

4.00

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

55.01.12

Dezvoltare

3.50

3.50

Reactualizare SF "Modernizare retea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna"

55.01.12

Dezvoltare

3.50

3.50

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a retelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

55.01.12

Dezvoltare

2.50

2.50

Cap. 81.02.06 - Energie termica

19,686.00

20,586.00

900.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

19,686.00

20,586.00

900.00

Cap.84.02 Transporturi

9,011.58

10,666.98

1,655.40

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun

289.94

1,819.94

1,530.00

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei -Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str.Fagarasului -str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BL

58.01.01

Dezvoltare

269.94

419.94

150.00

“Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor”

71.01.30

Dezvoltare

20.00

210.00

190.00

Aport la capitalul social al SC Oradea Transport Local SA

72.01.01

Dezvoltare

0.00

1,190.00

1,190.00

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL

97.00

0.00

-97.00

Modernizare peroane statii de tramvai

55.01.12

Dezvoltare

97.00

0.00

-97.00

Cap.84.02.03.03 Strazi

8,624.64

8,847.04

222.40

Modernizare str. Ion Irimescu-relocari retele electrice

71.01.30

Dezvoltare

-

244.74

244.74

Modernizare str. Dimitrie Anghel-tronsonul str. Strugurilor-str. Izvorului - relocari retele electrice existente in gestiunea SDEE Oradea

71.01.30

Dezvoltare

-

300.68

300.68

Relocare retele pentru liberare amplasament obiective de investitii PMO

71.01.30

Dezvoltare

2,500.00

1,954.58

-545.42

Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

3,367.02

3,339.42

-27.60

Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins intre strada Nicolae Bolcaș și Aviatorilor

71.01.30

Dezvoltare

-

50.00

50.00

Modernizare strada Pionierilor

71.01.30

Dezvoltare

-

50.00

50.00

Modernizare strada Luceafarului

71.01.30

Dezvoltare

-

50.00

50.00

Modernizare strada Ciresilor - tronson str. Strugurilor -intersectie cu str Piersicilor

71.01.30

Dezvoltare

60.00

60.00

Modernizare strada Caisilor - tronson strada Izvorului -strada Piersicilor

71.01.30

Dezvoltare

60.00

60.00

Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson strada Strada Strugurilor- Strada Izvorului

71.01.30

Dezvoltare

60.00

60.00

Modernizare Strada Piersicilor - tronson strada Calea Bihorului - strada Izvorului

71.01.30

Dezvoltare

60.00

60.00

Modernizare strada Viilor

71.01.30

Dezvoltare

60.00

60.00

Amenajare trotuar tronson strada Republicii intre strada Gheorghe Dima-bulevardul Gheorghe Magheru (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1,700.00

1,600.00

-100.00

Amenajare acces pietonal intre str. Vasile Alecsandri si str. Independentei (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1,057.62

957.62

-100.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.2


Bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

Capitolul 6510 învățământ

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Total cap.65.10 Invatamant

Total cap.65.10.03 Învatamânt prescolar -Gradinita cu

Program Prelungit Nr. 50

23.07

23.07

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

23.07

8.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

5.07

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior-Scoala Gimnaziala Nr.11

221.46

221.46

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0.00

2.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

221.46

219.46

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior-Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir

Venituri

80.00

134.60

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

80.00

134.60

Cheltuieli

157.64

212.24

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

154.04

207.44

Contributie asiguratorie pentru munca

10.03.07

3.60

4.80

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior-Scoala Gimnaziala Avram lancu

Venituri

50.00

100.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

50.00

100.00

Cheltuieli

220.37

270.37

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

215.06

264.06

Contributie asiguratorie pentru munca

10.03.07

5.31

6.31

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Liceul Tehnologic C-tin Brancusi

Venituri

206.00

235.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

48.00

28.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

15.00

7.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

70.00

50.00

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

73.00

150.00

Cheltuieli

93.00

122.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

88.00

112.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

10.00

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul National Onisifor Ghibu

Venituri

65.00

153.11

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

65.00

153.11

Cheltuieli

273.53

361.64

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

255.50

339.66

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

12.00

14.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

6.03

7.98

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul National Iosif Vulcan

Venituri

58.61

60.41

Donatii si sponsorizari

37.10.01

58.61

60.41

Cheltuieli

23.00

24.80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

23.00

24.80

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu

33.63

33.63

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

11.00

23.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.63

10.63

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul Economic Partenie Cosma

114.00

114.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

30.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

53.00

44.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

31.00

50.00

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul National Emanuil Gojdu

Venituri

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

0.00

-4.50

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

0.00

4.50

Cheltuieli

32.03

32.03

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

32.03

27.53

Licenta WinSvr

71.01.30

0.00

4.50

Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Aurel Lazar

Venituri

0

3.19

Donatii si sponsorizari

37.10.01

0

3.19

Cheltuieli

76.49

79.68

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

42.49

44.01

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34

35.67

Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teologic Penticostal Betel

Venituri

0.00

0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-300.00

-673.24

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

300.00

673.24

Cheltuieli

922.32

922.32

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

622.32

249.08

Sistem climatizare ventilatie si incalzire

71.01.30

300.00

137.50

Amenajare curte

71.01.30

0.00

535.74

Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Colegiul Tehnic Mihai Viteazul

Venituri

7.00

23.26

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

7.00

23.26

Cheltuieli

382.68

398.94

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

57.13

109.76

Hrana pentru oameni

20.03.01

325.55

289.18

Total cap.65.10.05 Invatamant postliceal -Liceul Teologic Penticostal Betel

Venituri

16.40

16.65

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

16.40

16.65

Cheltuieli

87.99

88.24

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

87.99

88.24

Capitolul 6610 Sanatate

Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

VENITURI

172,414.33

163,379.78

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

134,310.42

126,291.72

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

37,039.00

35,950.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,848.17

-2,524.17

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

2,848.17

2,524.17

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1,064.91

1,138.06

CHELTUIELI

250,352.65

241,318.10

Salarii de baza

10.01.01

109,186.00

108,004.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

26,290.00

25,122.00

Alte sporuri

10.01.06

12,100.00

10,638.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

6,200.00

5,777.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

9,210.00

6,310.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

6,500.00

6,062.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,279.00

2,783.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

2,600.00

0.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

3,860.00

3,851.00

Contributii platite de angajator in numele angajatului

10.03.08

342.00

336.00

Furnituri de birou

20.01.01

321.48

301.48

Materiale pentru curățenie

20.01.02

452.38

402.38

Iluminat, incalzit si forța motrica

20.01.03

3,983.05

3,783.05

Apa, canal, salubritate

20.01.04

1,210.00

1,213.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

195.00

115.00

Piese de schimb

20.01.06

381.00

361.00

Transport

20.01.07

80.00

61.00

Posta, telecomunicatii, radio,tv,internet

20.01.08

290.00

254.78

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

2,725.52

2,585.52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

6,534.49

6,605.78

Reparatii curente

20.02

1,254.00

1,033.00

Medicamente

20.04.01

41,327.68

44,598.10

Materiale sanitare

20.04.02

3,523.14

3,260.96

Reactivi

20.04.03

3,215.70

3,504.49

Dezinfectanti

20.04.04

907.00

844.70

Uniforme si echipament

20.05.01

50.00

25.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

170.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

586.50

576.50

Deplasari interne,detasari,transferuri

20.06.01

93.00

73.00

Materiale de laborator

20.09

172.47

99.12

Pregatire profesionala

20.13

140.00

100.00

Protectia muncii

20.14

360.00

351.00

Chirii

20.30.04

228.00

178.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1,400.00

1,247.00

Poarta metalica automata pt. acces UPU sectia neurologie si psihiatrie Louis Pasteur nr. 26

71.01.01

0.00

13.62

Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru pavilion extern pentru servicii suport, str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor" (fazele :DTAC,PT,DE)

71.01.01

39.44

0.00

Autovehicul special transport instrumentar steril/nesteril

71.01.02

20.00

0.00

Trusa motor chirurgical osteosinteza oase mici si mijlocii

71.01.02

31.28

56.28

Pat de spital cu laterale de protectie, saltea cu husa impermeabila si noptiera BL

71.01.02

90.00

90.69

Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului,, Construire corp (P+5) Spital cu specialitati pediatrice cu legaturi functionale , str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor" (fazele :DTAC,PT,DE)

71.01.30

207.87

0.00

RK Pavilion I - sectia neurologie

71.03

86.00

0.00

Reabilitarea si modernizarea statiei centrale de sterilizare

71.03

10.00

0.00

Proiectare si executie lucrari de recompartimentare fara modificari structurale etaj III corp B pentru sectia de ATI cu 10 paturi

71.03

604.65

532.19

Proiectare si executie lucrari de recompartimentare fara modificari structurale etaj III corp B pentru sectia de ATI cu 10 paturi BL

71.03

0.00

72.46

RK Pavilion III -Proiectare, executie si autorizare sisteme detectie incendiu-sectia psihiatrie 2

71.03

96.00

0.00

RK Proiectare, executie si autorizare sisteme detectie incendiu

71.03

0.00

96.00

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Județean de Urgenta

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Total

Total

I

TOTAL VENITURI

214,628.49

214,867.85

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

5,288.12

5,571.29

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

114,468.68

114,699.65

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

92,383.04

92,219.44

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

13.65

14.47

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-5,727.93

-4,638.06

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

5,727.93

4,638.06

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

2,475.00

2,363.00

II

CHELTUIELI TOTAL

226,909.82

227,149.18

Salarii de baza

10.01.01

143,767.50

143,758.60

Furnituri de birou

20.01.01

446.28

447.78

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,111.49

1,158.98

Incalzit, iluminat si forta motrice

20.01.03

4,462.10

4,868.15

Apa, canal, salubritate

20.01.04

1,005.80

1,260.80

Piese de schimb

20.01.06

189.74

199.74

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

20.01.08

386.50

380.00

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

10,374.48

11,201.48

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

4,469.59

5,029.09

Reparatii curente

20.02

2,100.01

2,080.01

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,913.00

1,963.00

Medicamente

20.04.01

18,019.77

18,011.41

Materiale sanitare

20.04.02

19,449.86

19,461.86

Reactivi

20.04.03

7,347.51

7,251.75

Deplasari interne

20.06.01

105.17

104.19

Prime de asigurare non - viata

20.30.03

198.30

209.67

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6,324.72

5,725.72

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5,238.00

4,036.95

Lampa frontala cu sursa de lumina

71.01.02

9.90

4.95

Sistem video compact ORL

71.01.02

140.00

0.00

Sistem laser pentru tratamentul retinopatiei de prematuritate

71.01.02

121.10

0.00

Ecograf pentru ecografii cardiace abdominale si transfontanelare la nou nascuti

71.01.02

224.00

0.00

Ventilator de transport

71.01.02

47.60

0.00

Masina de spalat plosti

71.01.02

77.40

0.00

Troler medicatie

71.01.03

7.20

0.00

Monitor functii vitale ATI

71.01.02

16.70

0.00

Statie centrala de monitorizare functii vitale ATI

71.01.02

142.80

0.00

Sistem alarmare pacient

71.01.02

4.00

0.00

Sistem hemodinamic pentru angiograf

71.01.02

86.30

0.00

Computer Tomograf BL

71.01.02

722.00

594.00

Computer Tomograf MS

71.01.02

2,315.00

2,441.00

Aparat de ventilatie pentru nou nascuti BL

71.01.02

13.00

7.00

Aparat de ventilatie pentru nou nascuti BS

71.01.02

106.00

53.00

Aparat cardiotocograf (monitor fetal)BL

71.01.02

3.00

0.00

Aparat cardiotocograf (monitor fetal)BS

71.01.02

20.00

0.00

Aspirator secretii mobil BL

71.01.02

3.00

0.00

Aspirator secretii mobil BS

71.01.02

15.00

0.00

Sistem de depozitare mobil cu 5 umerase pentru echipament de radioprotectie BL

71.01.02

1.00

0.00

Sistem de depozitare mobil cu 5 umerase pentru echipament de radioprotectie BS

71.01.02

3.00

0.00

Sistem de depozitare mobil cu 10 umerase pentru echipament de radioprotectie BL

71.01.02

2.00

0.00

Sistem de depozitare mobil cu 10 umerase pentru echipament de radioprotectie BS

71.01.02

4.00

0.00

Aparat de terapie intensiva (monitorizare si control a functiilor vitale)BL

71.01.02

15.00

16.00

Aparat de terapie intensiva (monitorizare si control a functiilor vitale)BS

71.01.02

135.00

134.00

Statie automata de lucru formata din colorator automat de lame cuplat cu montator automat de lamele pe lame pentru volum mare de lame si coloratii speciale BL

71.01.02

37.00

38.00

Statie automata de lucru formata din colorator automat de lame cuplat cu montator automat de lamele pe lame pentru volum mare de lame si coloratii speciale BS

71.01.02

328.00

327.00

Video laringoscop cu lame reutilizabile

71.01.02

231.90

0.00

Autorefractometru BL

71.01.02

3.00

0.00

Autorefractometru BS

71.01.02

27.00

0.00

Autokeratorefractometru BL

71.01.02

0.00

3.00

Autokeratorefractometru BS

71.01.02

0.00

27.00

Incubator inchis pentru nou nascuti BL

71.01.02

30.00

31.00

Incubator inchis pentru nou nascuti BS

71.01.02

270.00

269.00

Rezervor subteran pentru combustibil

71.01.03

77.10

92.00

Clubul Sportiv Municipal

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Total Venituri

40.740.74

11,603.20

Donatii si sponsorizari

37.10.01

1,242.83

1,536.43

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

10,007.25

10,004.05

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

90.66

142.72

II

Total Cheltuieli

11,777.10

11,719.56

Materiale pentru curatenie

20,01,02

22.00

18.80

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

11,115.44

11,381.04

Alte obiecte de inventar

20.05.30

167.00

195.00

Achizitie autoturism

71.01.02

56.00

51.27

Sistem recuperare crioterapie+compresie dinamica- portabil

71.01.30

0.00

30.58

Sistem de compresie -portabil 2 buc.

71.01.30

0.00

14.00

Aparat pentru electrostimulare portabil

71.01.30

0.00

4.28

Sisteme de climatizare 4 buc

71.01.03

16.66

13.55

Imprimanta multifunctionala

71.01.03

0.00

11.04

Muzeul orașului Oradea -Complex Cultural

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Cap.67.10.03.03 Muzee-Muzeul orașului Oradea -Complex Cultural

Total Venituri

111.00

411.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

118.00

158.00

Alte venituri

36.10.50

270.00

330.00

Total Cheltuieli

1,394.94

1,476.74

Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare

20.01.30

1,373.04

1,468.64

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

4.00

8.00

Deplasari in strainatate

20.06.02

4.00

1.50

Pregatire profesionala

20.13

11.90

14.80

la HCL/2019

mii lei

Influente

0.00

-15.07

10.00

5.07

0.00

2.00

-2.00

54.60

54.60

54.60

53.40

1.20

50.00

50.00

50.00

49.00

1.00

29.00

-20.00

-8.00

-20.00

77.00

29.00

24.00

5.00

88.11

88.11

88.11

84.16

2.00

1.95

1.80

1.80

1.80

1.80

0.00

12.00

-12.00

0.00

-10.00

-9.00

19.00

0.00

-4.50

4.50

0.00

-4.50

4.50

3.19

3.19

3.19

1.52

1.67

0.00

-373.24

373.24

0.00

-373.24

-162.50

535.74

16.26

16.26

16.26

52.63

-36.37

0.25

0.25

0.25

0.25

mii lei

Influente

-9,034.55

-8,018.70

-1,089.00

324.00

-324.00

73.15

-9,034.55

-1,182.00

-1,168.00

-1,462.00

-423.00

-2,900.00

-438.00

-496.00

-2,600.00

-9.00

-6.00

-20.00

-50.00

-200.00

3.00

-80.00

-20.00

-19.00

-35.22

-140.00

71.29

-221.00

3,270.42

-262.18

288.79

-62.30

-25.00

-170.00

-10.00

-20.00

-73.35

-40.00

-9.00

-50.00

-153.00

13.62

-39.44

-20.00

25.00

0.69

-207.87

-86.00

-10.00

-72.46

72.46

-96.00

96.00

mii lei

Influente

239.36

283.17

230.97

-163.60

0.82

1,089.87

-1,089.87

-112.00

239.36

-8.90

1.50

47.49

406.05

255.00

10.00

-6.50

827.00

559.50

-20.00

50.00

-8.36

12.00

-95.76

-0.98

11.37

-599.00

-1,208.75

-4.95

-140.00

-121.10

-224.00

-47.60

-77.40

-7.20

-16.70

-142.80

-4.00

-86.30

-128.00

126.00

-6.00

-53.00

-3.00

-20.00

-3.00

-15.00

-1.00

-3.00

-2.00

-4.00

1.00

-1.00

1.00

-1.00

-231.90 -3.00 -27.00 3.00 27.00 1.00 -1.00 14.90

mii lei

Influențe

342.46

293.60

-3.20

52.06

342.46

-3.20

265.60

28.00

-4.73

30.58

14.00

4.28

-3.11

11.04

mii lei

Influențe

100.00

40.00

60.00

100.00

95.60 4.00 -2.50 2.90

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICA


Anexa nr.3


Credite de angajament pentru perioada 2019-2022

mii lei

Nr.

Crt.

Cap. 67. - Cultura, recreere si religie

Total credite de angajament

ANUL 2019

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

Dir. Tehnica

1

Amenajare pista de alergare din tartan Salca

820.51

775.00

45.51

-

Dir. Tehnica

2

Amenajare parc in zona strazii Morii

720.85

670.85

50.00

-

Total

1,541.36

1,445.85

95.51

-

-

Nr.

Crt.

Cap. 67. - Cultura, recreere si religie

Total credite de angajament

ANUL 2019

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

DMFPI

1

Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca

3,059.95

1,450.00

1,609.95

-

-

Total

3,059.95

1,450.00

1,609.95

-

-

Nr.

Crt.

Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Total credite de angajament

ANUL 2019

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Dir. Tehnica

1

Modernizare P-ta Tineretului din Velenta (Templom Ter)

2,649.33

1,000.00

1,649.33

Total

2,649.33

1,000.00

1,649.33

-

-

Nr.

Crt.

Cap. 84. - Transporturi

Total credite de angajament

ANUL 2019

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

Strazi

Dir. Tehnica

1

Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului)

2,577.03

750.00

1,827.03

-

-

Dir. Tehnica

2

Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea

1,348.95

450.00

898.95

Dir. Tehnica

3

Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul)

2,030.58

950.00

1,080.58

Dir. Tehnica

4

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului)

3,710.42

950.00

2,760.42

Dir. Tehnica

5

Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului

1,641.84

950.00

691.84

Dir. Tehnica

6

Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-Calea Bihorului)

2,331.96

1,050.00

1,281.96

Dir. Tehnica

7

Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins intre strada Nicolae Bolcaș și Aviatorilor

214.06

50.00

164.06

Dir. Tehnica

8

Modernizare strada Pionierilor

785.69

50.00

735.69

Dir. Tehnica

9

Modernizare strada Luceafarului

162.46

50.00

112.46

Dir. Tehnica

10

Modernizare strada Ciresilor - tronson str. Strugurilor -intesectie cu str Piersicilor

2,070.98

60.00

2,010.98

Dir. Tehnica

11

Modernizare strada Caisilor - tronson strada Izvorului - strada Piersicilor

4,859.98

60.00

4,799.98

Dir. Tehnica

12

Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson strada Strada Strugurilor- Strada Izvorului

3,092.51

60.00

3,032.51

Dir. Tehnica

13

Modernizare Strada Piersicilor-tronson strada Calea Bihorului - strada Izvorului

5,630.19

60.00

5,570.19

Dir. Tehnica

14

Modernizare strada Viilor

2,015.28

60.00

1,955.28

Dir. Tehnica

15

Regenerare urbană - spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonardo da Vinci-strada Ciheiului

3,890.17

1,000.00

2,890.17

Dir. Tehnica

16

Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon

6,270.47

1,450.93

4,819.54

Dir. Tehnica

17

Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal

40,017.22

200.00

30,000.00

9,817.22

Dir. Tehnica

18

Modernizare strada Alexandru Papiu Ilarian

257.97

50.00

207.97

Dir. Tehnica

19

Modernizare strada Aurora

375.96

50.00

325.96

Dir. Tehnica

20

Modernizare strada Cărăbușului

321.29

50.00

271.29

Dir. Tehnica

21

Modernizare strada Cheile Turzii

372.65

50.00

322.65

Dir. Tehnica

22

Modernizare strada Dâmboviței

624.19

50.00

574.19

Dir. Tehnica

23

Modernizare strada Digului tronson cuprins între str.

Navigatorilor-str. Pietrișului

627.52

50.00

577.52

Dir. Tehnica

24

Modernizare strada George Bota

211.84

50.00

161.84

Dir. Tehnica

25

Modernizare strada Ion Mincu

406.54

50.00

356.54

Dir. Tehnica

26

Modernizare strada Năvodarilor

396.96

50.00

346.96

Dir. Tehnica

27

Modernizare strada Toscanini Arturo

407.87

50.00

357.87

Dir. Tehnica

28

Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului oradea și strada Universității

33,152.63

20,130.00

13,022.63

Dir. Tehnica

29

Amenajare accese pentru autovehicole si spatii de parcare in zona situata intre strazile Calea Aradului - Lalelelor- Henrik Ibsen- Cornitelului (proiectare+executie)

947.45

450.00

497.45

Dir. Tehnica

30

Amenajare accese pentru autovehicole si spatii de parcare in zona situata intre strazile Calea Aradului-Vladeasa-Fagurelui (proiectare+executie)

1,667.59

300.00

1,367.59

Dir. Tehnica

31

Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)

4,606.07

3,367.02

1,239.05

Dir. Tehnica

32

Modernizare strada Ion Irimescu

1,444.42

1,200.00

244.42

Dir. Tehnica

33

Amenajare trotuar tronson strada Republicii intre strada Gheorghe Dima-bulevardul Gheorghe Magheru (proiectare+executie)

1,631.01

1,600.00

31.01

Dir. Tehnica

34

Amenajare acces pietonal intre str. Vasile Alecsandri si str.

Independentei (proiectare+executie)

1,052.58

957.62

94.96

Dir. Tehnica

35

Drum colector aferent soselei de centura (str. Ogorului) intre str. Liviu Borcea - str. Ciheiului (proiectare+executie)

3,025.34

2,000.00

1,025.34

Dir. Tehnica

36

Drum de legătură între strada Anghel Saligny și strada Nojoridului

1,503.33

500.00

1,003.33

Dir. Tehnica

37

Drum colector in zona Piata 100, Municipiul Oradea

3,006.89

700.00

2,306.89

Dir. Tehnica

38

Bretea de legătură între Calea Aradului și strada Ogorului

1,419.43

100.00

1,319.43

Dir. Tehnica

39

Drum colector Calea Sântandreiului-Calea Aradului

2,692.85

750.00

1,942.85

Total

142,802.17

40,755.57

92,229.38

9,817.22

-

|Total general                                                                |      150,052.81 |      44,651.42 |      95,584.17 |       9,817.22 ]

Municipiul Oradea


Anexa nr.2.1 la HCL/2019

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019

Capitolul 6608 Sanatate

Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Sectiune

Plan

TOTAL VENITURI

0001

265.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

40.00

Subventii de la bugetul de stat

4208

40.00

Cofinantarea publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 20142021

420875

Dezvolțare

40.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020

4808

225.00

Mecanismele financiare ale Spațiului Economic European si Norvegian 2014-2021

480831

Dezvolțare

225.00

Prefinantare

48083103

Dezvolțare

225.00

CHELTUIELI TOTAL

00

265.00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58

265.00

Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

5831

Dezvolțare

265.00

Finanțarea naționala

583101

Dezvolțare

40.00

Finanțare exțerna nerambursabila

583102

Dezvolțare

225.00