Hotărârea nr. 874/2019

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privindrectificareaBugetului de veniturișicheltuieli, respectivmodificareaProgramului de investiții și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând Analizând Referatul de aprobareal primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 371804 din 21.10.2019 și Raportul de specialitate nr.371806 din 21.10.2019, întocmit de către Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificăriiBugetului de veniturișicheltuieli, respectivmodificareaProgramului de investițiișidotăripeanul 2019 la societateaCompania de Apă Oradea S.A.

Având în vedere adresa nr. 367673/16.10.2019 (cu anexele aferente), prin care, societatea Compania de Apă Oradea SA depune spre aprobare rectificarea corespunzătoare a Bugetului de venituri și cheltuieli respectiv, modificarea Programului de investiții și dotări.

În conformitate cu prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2)    lit.d), alin. (7) lit. n), și art. 139, alin. (2) lit. (a) din    O.U.G. nr.

57/2019privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂREȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobămodificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   PrimarulMunicipiului Oradea

  • •   InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor;

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea SA

  • •   DirectiaEconomică

  • •   DirecțiaTehnică

  • •   A.D.I. Aparegio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 874


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

SC COMPANIA DE APA SA ORADEA

Varianta 1


COMPARTIMENT TEHNIC

PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2019 - ORADEA

mii lei

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse

CJ

Buget de Stat

Imprumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total General Oradea

37,642

19,198

7,186

23

2,603

940

7,692

A. Lucrări in continuare

26,512

12,953

2,301

23

2,603

940

7,692

1

Datorie externă pentru BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi

10,150

10,150

2

Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - F. Coeziune

10,471

5

23

2,491

940

7,012

3

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor in perioada 2014-2020

842

50

112

680

4

înlocuire retea de apa pe str. Octavian Goga si extindere retea apa pe str. Herbert Spencer

460

460

5

Extindere rețea apă și canalizare menajeră pe strada Făgărașului

385

385

6

Extindere retea de apa si canalizare menajera, str. Spartacus nr. 50, locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor din sanatate

305

305

7

Relocare retele apă, retele canalizare menajeră și retele canalizare pluvială în Piața Bobâlnei

301

301

8

Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului in zona Depou CFR

850

850

9

Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Ceyrat

145

145

10

Reabilitare retea canal menajer Gh. Doja bl. Z3

275

275

11

Reabilitarea retelelor de apa, canalizare menajera si pluviala pe str.

Mihai Eminescu

1,660

1,660

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse

CJ

Buget de Stat

împrumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Intercalarea rețelei de apa din Piața Ferdinand cu rețeaua secundara a SH 407, Oradea

25

25

13

Reabilitare rețelei de apa, canalizare menajera si pluviala pe str. Parcul

Traian

15

15

14

Înlocuire și extindere rețea canal menajer str. A. D. Xenopol, bretea dintre str. A. D. Xenopol și str. Chimiei, Municipiul Oradea

68

68

15

Echipament de filtrare si purificare a apei potabile

300

300

16

Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat

10

10

17

Racorduri si bransamente asfaltari

250

250

B. Propuneri investiții noi

7,063

2,178

4,885

0

0

0

0

1

Extindere retea de apa si canalizare menajera str. Ghe Pitut tronson cuprins intre str. Macului - calea Bihorului

320

320

2

Statie de pompare ape pluviale II si bransament electric pe str. Calea Bihorului

2,730

2730

3

Deviere retele edilitare pasaj Magheru

1,505

1505

4

Reabilitare retea apa si canal menajer, pluvial str. Dambovitei de la intersectia cu str. Clujului spre fosta fabrica de ulei

15

15

5

Reabilitare retea canal menajer Str. M. Kogalniceanu BL.1-1/b

14

14

6

Extinderea rețelei de alimentare cu apă, SH, SPAU cu bransamente electrice, în Cartierul Viena

62

50

12

7

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str.

Cântărețului

12

12

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse

CJ

Buget de Stat

Imprumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Extindere rețea de apă pe str. Ciucașului

12

12

9

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str.

Dealului

12

12

10

Înlocuire și extindere rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Drumul Hotarului

12

12

11

Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str.

Moviliței cu CPAU și branșament electric

12

12

12

Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Valea Frumoasă

12

12

13

Extinderea rețelei de apa in cartierul Tineretului pe str. George Bacovia,

Emil Cioran si Emile Zola

10

10

14

Extindere retea apa si canalizare menajera pe str. Ion Irimescu

20

20

15

Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe strada

Piața Tineretului

30

30

16

Stație de pompare apă potabilă Calea Clujului, pentru cartierul Tineretului

10

10

17

Demolare turn apa str. Uzinelor

132

132

18

Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai din mun. Oradea

10

10

19

Reabilitarea si refunctionalizarea turnului de apa din Oradea, str. Lacul

Rosu*

5

5

20

Extindere rețea de aducțiune apă între Calea Aradului și str. Mihail Anton Samuilă din Municipiul Oradea (pentru cartier Balcescu)

10

10

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse

CJ

Buget de Stat

Imprumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

21

SP BALCESCU -Tablou de automatizare sa fie comandat de traductor de nivel hidrostatic cu rotirea celor 4 pompe dotat cu PLC cu integrare in SCADA existenta

23

23

22

Amenajare scuar B-dul Magheru

5

5

23

Amenajare fantana Parcul Decembrie

110

110

24

Amenajarea unui spatiu pentru angajati, in curtea sediului central al Companiei de Apa Oradea, str. D. Zamfirescu nr. 3

15

15

25

Reabilitare 35 SH Înlocuire tablouri automatizare la grupuri de pompare apa potabila Grundfos Hydro 2000

620

620

26

Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor - Fonduri de Coeziune

50

50

27

Realizare SF, PT si Documentatii de Atribuire si Asistenta Tehnica din partea Proiectatnului pentru lucrarile de extindere apa si canalizare aferente localitatilor Paleu, Saldabagiu de Munte si Oradea

51

51

28

Realizare PT, DDE, Documentatii avize, Documentatie Tehnica pentru obtinere Autorizatie de Constructie, realizare Documentatie de Atribuire pentru Lucrarile CL 8 R (rest de executat) in localitatile Santandrei, Palota, Girisu de Cris si Tarian, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru aceste lucrări

0

0

29

Servicii pentru informare si publicitate in cadrul proiectului "Fazarea proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor "

15

15

30

Servicii de audit Fazarea proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor "

0

0

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse

CJ

Buget de Stat

Imprumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

31

Servicii de supervizare a lucrărilor nefinalizate din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bihor " finantat prin POS Mediu (2007-2013)

200

200

32

Servicii de supervizare a contractului de lucrari

CL11R2 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea”

150

150

33

Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, loc.Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian - CL 08 R

277

277

34

înlocuire sistem de climatizare (compartiment UIP) si refacere structura tavan

9

9

35

Refacere hidroizolatie planseu SH 613,103,516

5

5

36

Proiectare si implementare sisteme de securitate obiective CAO-Oradea

121

121

37

Reparatie (termoizolatia) tavan acces str. D. Zamfirescu nr. 3

5

5

38

Reparatie fatada sediu Transport

15

15

39

Sistem de climatizare pentru Agentia Comerciala

60

60

40

Statie Pompare apa uzata Santandrei

20

20

41

Linie de imbuteliere apa

5

5

42

Statie de repompare a apei pe str. Piersicilor

29

29

43

Reabilitare canalizare pluviala in Parcul Industrial I

10

10

44

Reabilitare retea de apa str. Sextil Puscariu si retea canalizare menajera str. Ulmului, str. Jean Jaures (intersectie cu D. Cantemir), str. P-cul I.C. Bratianu

263

263

45

Proiecte, taxe

60

60

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea (cu TVA)

Alte surse CJ

Buget de Stat

Imprumut BERD

Fonduri Coeziune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C. Plan Dotari ORADEA+ZMO

4,067

4,067

0

0

0

0

0

1

Plan dotari Oradea+ZMO

4,067

4,067

30.09.2019

*Nota - Conform HCL 410/2019

Director General               Director Economic               Director Tehnic              Sef Compartiment

ing. Ovidiu GAVRA

Ec. Julianna PANOIU

ing. Gheorghe POPA

ing. Radu CIURSAS

RC/TL