Hotărârea nr. 870/2019

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.354420/08.10.2019, și Raportul de specialitate nr. 354437/08.10.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarearectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA, aprobate inițial prin HCL nr. 307/17.04.2019 și modificat ulterior prin HCL 33/30.01.2019, 380/14.05.2019, 504/13.06.2019 și 607/31.07.2019.

Ținând cont de Adresele Societății Administrația Domeniului Public SA nr. 10610 din data de 20.09.2019, înregistrate la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 333.589 din data de 20.09.2019 și nr. 11049 din data de 01.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 345090 din data de 01.10.2019, Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019

În conformitate cu prevederile:

  • •   Ordinuluinr. 3.145/2017privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  •   art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”,lit. „b”, alin. (3) lit. „d”, alin. (4) lit. „a” și art. 139 alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobămodificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA și implicit a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Juridică;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 870


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Ml NICIPIUL ORADEA

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Cih. Dima, nr.S

Anexa nr. I


(UI 7997507

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

inii lei

INDICATORI

Xr.nl

Rcnl/Prel an precedent 2018

Propuneri ;in curent 201*)

"/<> 2019/ 20IS

1.st i nutri an

2020

Estiinfiri an 2021

%

9=7/5

10=8/7

(1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

\ i<\i n ri ro i \i i;

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

45282

38846

86%

39280

40056

101%

102%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

44 121

38486

87%

39120

39851

102%

102%

a

subvenții. el. preced.legale in vigoare

3

0

0

0

0

0%

0%

b

transferuri. el. preced.legale in vigoare

4

A

Venituri financiare

5

1161

360

31 %

160

205

44%

128%

1

Venituri extraordinare

6

0

0

II

( HEI n IEI 1 ro i ALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2l)

7

32842

37817

1 15%

37890

38524

100%

102%

1

( helluieli din exploatare, din care

8

32832

37797

1 15%

37870

38502

100%

102%

A

(helluieli cu bunuri și servicii

9

11874

14408

121 %

14501

1 5105

101%

104%

B

( helluieli cu impozite, laxe și vărsăminte asimilate

10

1920

5495

286%

5420

5535

99%

102%

(

(.'helluieli cu personalul, din care:

II

1 1242

16519

147%

16942

16824

103%

99%

( 0

eh. de natură salarială (Rd.13* Rd. 14)

12

10298

1 5 196

148%

15552

15363

102%

99%

CI

eh. cu salariile

13

891 1

12912

145%

13237

13524

103%

102%

C2

bonusuri

14

1387

2284

165%

2315

1839

101%

79%

c>

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

84

100

1 10

124

1 10%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

18

30

0

0%

C-l

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control.

comisii și comitete

17

466

625

134%

675

702

108%

104%

< s

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

394

598

152%

605

635

101%

105%

1)

alte cheltuieli de exploatare

19

7796

1375

18%

1007

1038

73%

103%

('helluieli financiare

20

10

20

200%

20

22

100%

1 10%

X

( helluieli extraordinare

21

0

0

III

RE/.l 1 IA 11 1 BRl 1 (prufit/pierderc)

22

12440

1029

8%

1390

1532

0%

-110%

IV

IMPOZIT PE PROEI E

23

1200

105

9%

160

290

0%

0%

\

PROEIT ( ONTABIL RĂMAS Dl PĂ DEDl (ERE \ IMPOZI 1 1 l.ll PI PROEI 1, din care:

24

11240

924

8%

1230

1242

0%

-101%

1

Rezerve legale

7S

0

A

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

,1

Acoperirea pierderilor contabile din anii prcccdenți

27

1

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

Â

\ltc repartizări prevăzute de lege

’9

(>

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26.27.28 și 29

30

1 1240

924

8%

1230

1242

0%

-101%

T

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

800

60

8%

120

120

-200%

-100%

8

Min. 50% vărsămintc la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul socieiilților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

5620

462

8%

615

621

0

0%

a

dividende cuvenite bugetului de stal

33

b

dividende cuvenite bugetului local

33a

5620

462

8%

615

621

0%

-101%

c

di x idcndc cuvenite altor acționari

34

9

Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3 l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

5620

462

8%

615

621

0

-101%

X 1

VEXTH Rl DIX EOXDl Rl El ROPENE

36

\ II

( III I I l IEI.I ELIGIBILE DIX

1 0X1)1 Rl 14 ROPENE, din care:

37

0

0

0

0

II)

cheltuieli materiale

38

bl

cheltuieli salariale

39

V’)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

ll)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

CI

alte cheltuieli

42

\ III

SI RSI DE 1 IX XX | ARE A IX VESTI 1 III OR, din care:

43

15.384

1 1771.33

77°b

3200

3624

27%

1 13%

1

Alocații de la buget

44

4.152.00

2.315.84

56%

3200

3624

138%

1 13%

^alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

6.932.00

1.383.84

20%

0

0

0%

IX

CHELTUIELI PEXTRL IX\ EȘTI ȚII

46

15384

1 1771.33

77%

3200

3624

27" o

173622%

X

DA I E Dl El XDAME.XTARE

47

1

Nr.de personal prognoza! la linele anului

48

239

338

141%

365

380

108%

104%

■>

Nr.mediu de salariați total

49

245

275

1 12%

305

327

1 1 1%

107%

Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

50

3313

4256

128%

4249

3915

100%

9 2

.1

Câștigul mediu lunar pe salariat

(Ici'persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stal

51

2454

3440

140%

3617

3446

105%

95" o

s

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/pcrsoană) (Rd.2/49)

52

180

140

78° <>

128

122

92" o

95" <>

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat

53

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse Hnite/persoană)

C 7

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd 1 )x 1000

54

725

974

134%

965

962

99" <

100%

10

Plăți restante

55

0

0

0

0

II

■.....y «JkSv0'

Creanțe ryxugjiș^        %/,\

56

316

425

134%

468

483

1 10%

103%

nex a JrȚdnda menta re nr. 2 fttnX menta re ni.2

$?ra1]

m \ co /

* Ud. 50^JW. 154XJ

** Rd.£l^Rd.ik\i|

5 -^Dl REC rol

1)1 REC l()R I ( OXOMIC
UNICIPIUL ORADEA

7 ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA radea, Str. Gh. Dima, nr.5

UI 7997507

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019

Anexa nr.4 mii lei

INDICATORI

finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

15.384.00

15.384,00

11.771,33

9.274,00

9.274,00

1

Surse proprii, din care

0,00

0,00

4.231,00

0,00

0,00

a. amortizare

400.00

261.00

1.000.00

0,00

0,00

b. profil

0.00

0.00

3.231.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

4.152,00

4.152.00

2.315,84

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

a. interne

b. externe

4

Alte surse, din care:

11.232,00

11.232,00

5.224,49

9.274,00

9.274,00

II.

CHELTUIELI PENTRl INVESTIȚII, din care:

15.384,00

15.384,00

11.771,33

9.274,00

9.274,00

1.

Investiții în curs, din care:

15.384,00

15.384,00

6.608,33

9.274,00

9.274,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al ua r

15.384,00

15.384.00

6.608,33

9.274,00

9.274,00

1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona 1 ribunalului Oradea

2019

4.152.00

4.152.00

1.383.84

2. Parking subteran str Independenței. Oradea

2023

5.466.00

5.466.00

2.516.81

9.274.00

9.274.00

3. Parcare D~P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu

2019

5.766.00

5.766.00

2.707,68

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d.Pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al UAT

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2.

Investiții noi. din care:

0,00

0.00

760,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UA

r

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

1.Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor A cad e m i e i -G eorge Bar i ț i u

2021

460.00

2.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului. Oradea

2020

300.00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al LAI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.Pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al UA

2018

0,00

0,00

3.703,00

0,00

0,00

1 .Modernizare Ștrand loșia Nord

2020

932.00

2.Branșament electric parcare subterană Independenței

2019

250.00

3.Paratrăsnet Piața 100 Oradea

2019

50.00

4.Branșament apă canal Piața 100 Oradea

2019

10.00

5.Modernizare parcaje Piața 100 Oradea

2019

760.00

6.Acoperire canal ANII' în Piața 100 Oradea

2020

1.701.00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UA 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.Pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al CAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

700.00

0,00

0,00

1 . Dezuni id iii câtor buc. 4

2019

20.00

l.bscătoare dresuri Aquapark Nymphaea buc.2

2019

22.00

3.Chioșcuri lapte Centru] de Afaceri cu Produse Agroal intentare buc. 16

2019

75.00

4.Pompa W1LO Centrul de Afaceri cu Produse Agroal intentare buc.

1

2019

5.00

5.Demaror grup electrogen Centrul de Afaceri cu Produse

Agroalintentare buc. 1

2019

3,00

6.Barieră automată Piața 100 buc.l

2019

6.00

7.Sistem supraveghere \ ideo Piața 100

2019

80.00

<8.Freză agricolă buc. 1

2019

6.00

9.Friteuză dublă pe gaz Aquapark Nymphaea buc.l

2019

25.00

10.Pompă pul Aquapark Nymphaea buc.l

2019

6.00

1 1.Iluminat Piața 100 stâlpi 5 buc.

2019

80.00

12.Usa aluminiu Centrul de Afaceri cu Produse Agroalintentare Rogerius

2019

18.00

13. Tractor cu cabină buc. 1

2019

110,00

14.Dric negru electric buc.]

2019

82,00

15.Autocamion platformă ridicare mașini buc.l

2019

72.00

16.Motocoasă buc.2

2019

8.00

17.Chioșc PVC Piața Cetate buc. 18

2019

82.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a. Interne        ’               3 Nry\

b. Externe                            2^\

DIRECTOR ECONOMIC

IPIUL ORADEA

R

TIA TEHNICA

ARTIMENT PLANIFICARE INVESTIȚII

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2019

CU FINANȚARE PARȚIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

CIAR SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULG1 PUBLIC SA

Denumirea obiectivulu-

Valoarea inițiala

Valoare totala actualizata

Realizați cumulați1 ia

31 12 2018

Ramas de executat

Prevederi

2019

Totai din care

Finanțate din

Total alocații bugetare

din care

Capacnaii

Termen

PIF

surse proprii

credite bancare interne

credite externe

alte surse

constit

potrivit legii

de ia bugetul local

pe seama transf de la bug stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

12

13

14

15

TOTAL GENERAL

121.487.36

100.773,74

124.410,01

101.576.03

40.734,12

39.592,92

79.272,89

61.983.11

11.771,33

6.608,33

4.231,00

-

-

7.540.33

6.608,33

7.540,33

6.608,33

-

-

Cap.70.02 Locuințe servicii si dez publica

121.487.36

100.773.74

124.410,01

101.576,03

40.734,12

39.592.92

79.272,89

61.983,11

11.771,33

6.608.33

4.231,00

-

*

-

7.540,33

6.608,33

7.540,33

6.608,33

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

79.983.84

71 269.65

82.906,49

72.071.94

40.734,12

39 592,92

42.172,37

32.479.02

6.608,33

6.608,33

*

-

-

6.608,33

6.608,33

6.608,33

6.608,33

-

-

jiex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona iului Oradea

28 529 87

25 380.63

21 617 54

21 382 32

19 887 75

-'9 652.53

1 729 79

1 729,79

1 383 84

1 383 84

*

-

1 383.84

1 383 84

1 383,84

1 383 84

2019

ng suoteran st' independenței Oradea

29221 99

27 860 45

43 200 94

33 307 70

5 466 04

5 266 15

37 734.90

28 041,55

2 515.81 251681

2 516 81

251681

2023

2 516 81

2 516.81

are D+P și oasa; subteran oe legătură cu P ata is Oraoea str C Ccoos..

22 231 98

18 028 57

18 088.01

17 381.92

*5 380 33

14 674,24

2 707 68

2 707 68

2 707 68

2 707 68

*

2 707 68

2 707 68

2 707 68

2 707.68

-

2019

B. LUCRĂRI NOI

37.100.52

29.504.09

37.100.52

29.504,09

*

37.100.52

29.504,09

760,00

760,00

-

-

-

-

truire clădire parcaje mut .etajate zona străzilor niei-George Barrtiu

18 227 79

14 311 74

18 227.79

14 311.74

18 227 79

14 3H.74

460 00

460 00

-

-

*

*

2021

truire clădire parcaje supraetajate pe strada ului-Oradea

'8 872 73 15192 35

18 872 73

15 192 35

18 872 73

15 192.35

300 00

300 00

-

-

2020

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.403.00

4.403.00

-

4.403.110

3.471,00

-

-

932.00

932.00

*

-

erntzare Ștrand losia Nord

932 00

932.00

-

932.00

-

*

932 0C

932.00

2020

sament electric parcare subterana str Independentei

250 00

250.00

250 00

250.00

-

*

20!9

trăsnet P ata 10C Oradea

5C00

50.00

-

50 00

50 00

*

-

*

-

-

2019

isament apa cana Piața "00 Oraoea

10.00

1000

-

10 00

1000

-

2019

ermzare parcaje D ata "OG O'adea

760 00

760 00

-

760 00

760 00

*

-

2019

umioificatoare Aauaoarx Nymonea oue 4

20 00

20.00

-

20,00

20.00

*

2019

atoare dresur Aouacark Nympr.ea oue 2

22 00

22 00

-

2200

22 00

2019

jscun laote P-.ata Roger^s buc 15

750C

75.00

*

75.00

75.00

r

-

2019

rpa W.'o Pata Roge'^s buc ‘

5 00

5.00

500

500

*

2019

>*naror grup e-ecrogen oue ’

3.00

300

3.00

3 0C

-

...

2019

600

600

600

6 00

2019

--——■ — . ------

t> supraveghere video Piața 130

80.00

80 00

80 00

80 00

2019

i agr coia buc *

6.0$)

6 00

6.00

600

-

2019

iza dubla ne gaz Aquapark buc 1

25 00

25.00

25 00

25.00

-

*

*

*

20’9

>a put AouaoarK Nympnea buc '

6 00

6.00

6.00

600

■*

2019

nat Piața 100 - stalbi nuc 5

80 00

80 00

*

-

80 00

80.00

-

2019

aluminiu Centru de Afacer Rogenus

1800

18.00

-

18 00

18,00

-

2019

or cu cabina buc 1

110.00

110 00

-

-

110 00

110.00

*

-

*

2019

negru electric nuc 1

82.00

82 00

-

-

82 00

82 00

-

*

2019

camion platforma ridicare masin' buc 1

72 00

72 00

-

-

72 00

72.00

-

2019

coase buc 2

8 00

8.00

-

*

800

8.00

-•

-

2019

ierire canal ANIF >n Piața 100 Oradea

170V00

1701 00

-

-

1701 00

1701 00

*

-

r

*.

-

2020

sc PVC Piața Cetate buc 18                    .«5;

-

\ 82 00

*

82 00

82.00

-

*

2019

EjîERAL

Rj< A


DlRECȚpl Livida 01180^toi


ui


And,


eneral

.iviu >


Director economicInvestiții

Mercea Emil