Hotărârea nr. 868/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada RADU ENESCU

BIHOR

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada RADU ENESCU

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 374.348/ din 22.10.2019 șiRaportul de specialitatenr. 374365/22.10.2019 prin care se supunespreaprobareproiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada RADU ENESCU.

Luându-se în considerare Nota de Fundamentare nr. 374360/22.10.2019, privindnecesitateașioportunitateapromovăriiobiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada RADU ENESCUcu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:..........................................Primarulmunicipiului Oradea

Beneficiar:..........................................................................municipiul Oradea

In preturi - 20 octombrie 2019,1Euro= 4,7556 lei (BNR)

Valoarea totala a investiției (INV) 2.144.502,66lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M           1.853.563,31 lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TvA

ANUL I 2.144.502,66/ 1.853.563,31lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI categoria a IlI-a

  • — Suprafata carosabil: 3450,77 mp

  • — Lungime stradă: 451,82 m

  • — Suprafata trotuar: 1239,46 mp

  • — Suprafata accese: 953,82 mp

  • — Suprafata pista de biciclete: 721,19 mp

  • — Suprafata spatiu verde: 3921,2 mp

CANALIZARE PLUVIALA

  • Teava PVC SN8 DN 315 L= 416 m

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției Finantareainvestiției se va face dinbugetul local, saudinaltesurse de finanțarelegalconstituite.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 868


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila