Hotărârea nr. 867/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestradaGENERAL EREMIA GRIGORESCU

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 374.638/ din 22.10.2019șiRaportul de specialitateînregistrat sub nr. 356655/08.10.2019 prin care se supunespreaprobareaConsiliului Local al Municipiului Oradeaproiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestradaGENERAL EREMIA GRIGORESCU;

Luându-se în considerare Nota de fundamentare înregistrată sub nr.374.643 din 22.10.2019 privindnecesitateașioportunitateapromovăriiobiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestradaGENERAL EREMIA GRIGORESCUcu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:..........................................Primarulmunicipiului Oradea

Beneficiar:.............................................................................municipiul Oradea

In preturi - 20 octombrie 2019,1Euro= 4,7556 lei (BNR)

Valoarea totala a investiției (INV) 1.735.270,08lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M             1.499.914,02lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL 11.735.270,08/ 1.499.914,02lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI categoria a IlI-a

 • — Suprafata carosabil: 2530,09 mp

 • — Lungime stradă: 344,43 m

 • — Suprafata trotuar: 543,74 mp

 • — Suprafata accese: 398,43 mp

 • — Suprafata spatiu verde: 2.696,65 mp

 • — Podețe tubulare: 4 bucăți

CANALIZARE PLUVIALA

 • Teava PVC SN8 DN 315 345 m

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției Finantareainvestiției se va face dinbugetul local, saudinaltesurse de finanțarelegalconstituite.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 867


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila