Hotărârea nr. 866/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 374.630/ din 22.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 374637/22.10.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Muncipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovarii obiectivului, așa cum este justificată în Nota de fundamentare nr. 374635/22.10.2019

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI Ordonatorul principal de credite:..........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:..........................................................................municipiul Oradea

In preturi - 20 octombrie 2019, 1Euro= 4,7556 lei (BNR) Valoarea totala a investiției (INV)            235.539,64 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M 203.837,91 lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 235.539,64 / 203.837,91 lei inclusiv TVA CAPACITATI:

DRUMURI stradă categoria a IV-a

  • — Suprafata carosabil: 371,26 mp

  • — Lungime stradă: 78,50 m

  • — Suprafata trotuar: 225,58 mp

  • Suprafata accese: 28,96 mp

Durata de execuție: 2 luni

Finanțarea investiției Finantarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 866


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila