Hotărârea nr. 865/2019

privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducerea unor suprafete noi, conform Anexei 1.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindaprobareaincheieriiunui act adițional la Contractul de delegare a gestiuniiserviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea princoncesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducereaunorsuprafetenoi, conform Anexei 1.

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.373562/22.10.2019șiRaportul de specialitate nr.373565 din data 22.10.2019 intocmit de DirectiaTehnica-ServiciuILucrariServiciiPublice, prin care se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea, aprobareaincheieriiunui act adițional la Contractul de delegare a gestiuniiserviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea princoncesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducereaunorsuprafetenoi.

Avand in vedereH.C.L.nr.583 din 2012 privindaprobareaProcedurilor de intervențiepentruactivitatea de deszăpezire, prevenireșicombatere a poleiului, din Municipiul Oradea.

Ținândseama de art.31alin.(1) a Contractului nr.106588 din 22.01.2008 de delegare a gestiuniiserviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea princoncesiune.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art.129 alin.(2)lit. „d”,alin. (7)lit. „n”si lit.„s”, respectiv art.139 alin. (3) lit. „f” din Ordonanta de Urgentanr.57 din 03.07.2019 privindcoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.l.Se aprobăîncheiereaunui act aditional la Contractul de delegare a gestiuniiserviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea princoncesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducereaunorsuprafetenoi, conform Anexei 1.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecțiaTehnicăși S.C. RerVest S.A.

Art.3.Prezentahotărâre se comunicăcu:

  • ■   InstitutiaPrefectuluiJudetului Bihor

  • ■   PrimarulMunicipiului Oradea

  • ■   DirecțiaTehnică

  • ■   DirecțiaEconomică

  • ■   SC Rer Vest SA, pringrijaDirecțieiTehnice

  • ■   Se afiseaza site-ulinstitutieiwww.oradea.rosi se publica in MonitorulOficial al Judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 865


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Nr. crt

Frecv. man/sapt

Frecv. mec/sapt

Denumire strazi

lungime carosabil ml

latime carosabil ml

suprafata carosabil ml

lungime trotuare ml

latime trotuare ml

suprafata trotuare ml

suprafata accese ml

1

5

Drum de lagatura intre str.Cazaban si com.Sanrandrei(str.Raturi)

1,900.00

7.4579

14,169.99

2

2

Pista de biciclete Drum de legatura intre str.Cazaban si com.Santandrei(str.Raturi)

1873(130-1.743

2.9300

5,489.00

3

Rigole carosabile

275

.0000

4

Santuri deschise

1900 x 2-275

3,525.00

5

5

P-ta 1 Decembrie(interior blocuri)

320.00

4.0000

1,280.00

6

7

8

9

10

TOTAL

2,220.00

24,463.99

0.00

0.00

Director executiv

Mircea Ghitea


Director executiv adj.

Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran


Anexa 1

suprafața parcari ml.

0.00

Vancea Dan consilier

Nr. crt

Frecv. man/sapt

Frecv. mec/sapt

Denumire strazi

lungime carosabil ml

latime carosabil ml

suprafata carosabil ml

suprafata accese ml

lungime trotuare ml

latime trotuare ml

suprafata trotuare ml

1

5

Drum de lagatura intre str.Cazaban si com.Sanrandrei(str.Raturi)

1,900.00

7.46

14,169.99

2

2

Pista de biciclete Drum de legatura intre str.Cazaban si com.Santandrei(str.Raturi)

1873 (130-1.743

2.93

5,489.00

3

Rigole carosabile

275.00

4

Santuri deschise

1900 x 2-275

3,525.00

5

5

P-ta 1 Decembrie(interior blocuri)

320.00

4.00

1,280.00

6

7

Amenajare strada Vasile Alecsandri

300.00

6.00

1,959.91

610.00

2,522.79

7

7

Construire pod peste raul Crisul Repede intre str.Plevnei si str.Szigligeti Ede

74.50

7.80

581.10

149.00

506.60

8

Amenajare accese auto si spatii de parcare in zona situata intre strazile b-dul Dacia,C-tin Brancusi,Costache Negruzzi,Doinei

392.00

3.5-6.00

2,057.50

583.70

925.03

9

7

Construire Pod peste paraul Peta intre Calea Armatei Romane -strada Universitatii

19.00 pod

7.00 pod

133.00 pod 617.00 racord

38.00 pod

91.20 pod

284.20 racord

10

3

Modernizare Strada Caraiman

144.70

5.50

795.85

289.40

289.40

11

3

Modernizare Strada Lacrimioarelor

252.60

4.80-6.00

1,513.98

291.00

377.23

12

3

Modernizare str.Martin Anderson Nexo tronson cuprins intre str.Ciprian Porumbescu-Pod Teodor Nes

211.47

6.00

1,245.31

143.16

448.50

13

3

Amenajare cai de acces rutier si spatii verzi aferente strazii Cornitelului

223.6/ 74.80/ 19.00

6.00/ 6.00/ 3.00

1341.60/

448.80

430.00

250.25/ 88.24/

19.00

308.31/

121.99/

11.40

14

3

Amenajre acces auto si spatii de parcare in zona strada Morii,blocurile X 13-X14-AN 11

89.23

5.50

585.50

TOTAL

3,959.50

33,203.14

1,923.10

5,069.55

Director executiv

Mircea Ghitea


Director executiv adj.

Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran


Consilier

Vancea Dan


Consilier

Berhencz S


Anexa 1

suprafața parcari ml.

4,931.25

350.00

253.10

136.88

287.50

5,958.73

Ștefan

Anexa 1

Nr. crt

Frecv. man/sapt

Frecv. mec/sapt

Dezapezire/ Urgente

Denumire strazi

lungime carosabil ml

latime carosabil ml

suprafata carosabil ml

suprafat a

accese

lungime trotuare ml

latime trotuare ml

suprafata trotuare ml

suprafata parcari ml.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

7

U1

strada Vasile Alecsandri

300.00

6.00

1,959.91

610.00

2,522.79

2

7

U1

pod peste raul Crisul Repede intre str.Plevnei si str.Szigligeti Ede

74.50

7.80

581.10

149.00

506.60

3

U3

accese auto si spatii de parcare in zona situata intre strazile b-dul Dacia,C tin Brancusi,Costache Negruzzi,Doinei

392.00

3.5-6.00

2,057.50

583.70

925.03

4,931.25

4

7

U1

Pod peste paraul Peta intre Calea Armatei Romane -strada Universitatii

19.00 pod

7.00 pod

133.00 pod 617.00 racord

38.00 pod

91.20 pod

284.20 racord

5

3

U3

Strada Caraiman

144.70

5.50

795.85

289.40

289.40

6

3

U3

Strada Lacrimioarelor

252.60

4.80-6.00

1,513.98

291.00

377.23

350.00

7

3

U3

str.Martin Anderson Nexo tronson cuprins intre str.Ciprian Porumbescu-Pod Teodor Nes

211.47

6.00

1,245.31

143.16

448.50

253.10

8

3

U3

cai de acces rutier si spatii verzi aferente strazii Cornitelului

223.6/ 74.80/ 19.00

6.00/ 6.00/ 3.00

1341.60/

448.80

430.00

250.25/ 88.24/ 19.00

308.31/

121.99/

11.40

136.88

9

3

U2

acces auto si spatii de parcare in zona strada Morii,blocurile X 13-X14-AN

11

89.23

5.50

585.50

287.50

TOTAL

1,464.50

8,739.15

1,923.10

5,069.55

5,958.73

Director executiv

Mircea Ghitea


Director executiv adj.

Emil Bentan


Sef Serviciu

Mircea Stejeran


Consilier

Vancea Dan


Consilier

Berhencz Stefan