Hotărârea nr. 864/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere reţea primară termica pe str. Ciheiului”, municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE pentruaprobareastudiului de fezabilitate, a indicatorilortehnico-economicirezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privindrealizareaobiectivului de investiție„Extindererețeaprimarătermicape str. Ciheiului”, municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradeaîn calitate de inițiator, înregistrat sub nr .371215/18.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 371255/18.10.2019 intocmit de Directia Tehnica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizareaobiectivului de investiție„Extindererețeaprimarătermicape str. Ciheiului”, municipiul Oradea.

Luându-se în considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificată de cătreSC TERMOFICARE ORADEA SA în calitate de titular si elaboratorproiect, lucrare prezentatăîn Nota de fundamentare

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legeanr. 273/2006 actualizatăprivindfinanțelepublice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindererețeaprimarătermicape str. Ciheiului” in municipiul Oradea cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..............................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:...............................................................Municipiul Oradea prin SC TERMOFICARE ORADEA SA

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoareatotalăainvestițieieste: Valoarecu TVA:                    4.075.996,71 lei,

* din care C+M                    2.350.676,10 lei.

Eșalonareainvestiției( INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                               2.364.078,09 lei /1.363.392,14 lei

Anul 2                             1.222.799,01 lei/ 705.202,83 lei

Anul 3                              489.119,61 lei/ 282.081,13lei


CAPACITĂȚI

Rețeletermice de transport - agent termicprimar:


- tiprețea - 2 conductepreizolateîngropate, în pat de nisip:


- lungimerețea - 1080 m

 • - diametrenominalecuprinseîntre DN 50 și DN 200:

 • - Țeavă OL DN 50mm (060,3 x 3,6 mm), Dmanta - 140 mm = 264

 • - Țeavă OL DN 65mm (077,1 x 5,0 mm), Dmanta - 140 mm = 324

 • - Țeavă OL DN 80mm (088,9 x 6,0 mm), Dmanta - 160 mm = 192

 • - Țeavă OL DN 100mm (0114,3 x 6,0 mm), Dmanta - 200 mm = 60


 • - Țeavă OL DN 125mm (0139,7 x 6,0 mm), Dmanta - 225 mm = 72 m;

 • - Țeavă OL DN 150mm (0168,3 x 6,0 mm), Dmanta - 250 mm = 516 m;

 • - Țeavă OL DN 200mm (0219,0 x 6,0 mm), Dmanta - 315 mm = 732 m.


Module termicecompletechipate:

 • - pentrublocul A1 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul A2 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul A3 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul A4 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul A5 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul A6 - 1 buc - necesar: încălzire - 330 kW; ACC - 420 kW;

 • - pentrublocul R1 - 1 buc - necesar: încălzire - 180 kW; ACC - 400 kW;

 • - pentrublocul R2 - 1 buc - necesar: încălzire - 180 kW; ACC - 400 kW;

 • - pentrublocul R3 - 1 buc - necesar: încălzire - 180 kW; ACC - 400 kW.

DURATA DE REALIZARE

- Durata de implementare a obiectivului de investițiieste de 3 ani (inclusivdurataelaborariiStudiului de fezabilitate)

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC TERMOFICARE ORADEA SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC TERMOFICARE ORADEA SA

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o Direcția Economică

o SC TERMOFICARE ORADEA SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 864


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila