Hotărârea nr. 863/2019

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.356628/08.10.2019 șiRaportul de specialitate nr. 356655 din 08.10.2019, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

Luând în considerare adresa nr. 350884 din 04.10.2019 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.(1), 17 alin.(1) litera c), 18 alin.(1) litera d) din Legeanr. 92/2007 a

serviciilorpublice de transport persoaneînunitățileadministrativ-teritorialemodificatăprinLegea 328/2018;

Întemeiul art. 22 alin.(4) din Legeanr. 51/2006, republicată, privindserviciilecomunitare de utilitățipublice;

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbazaart. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n) și art.139, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Coduladministrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă avizarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze, anexa 2.1.3 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobăavizarea listei stațiilor de autobuze, anexa 2.1.4 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Transregio.

Art. 5. Prezentahotărâre se comunică cu:

  • •   InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor

  • •   PrimarulMunicipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Asociația de DezvoltareIntercomunitarăTransregio

  • •   Poliția Locală Oradea

  • •   DirecțiaEconomică

  • •   SC Oradea Transport Local SA

  • •   Se publicăînMonitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ulwww.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 863


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila