Hotărârea nr. 862/2019

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în

municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 385417/1 din 28.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 385417/28.10.2019 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâreprivind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1, alin. 7 și ale alin. 8 lit. c) și d) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 783 din 26.09.2019 prin care s-au aprobat propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea, destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști din domeniul sănătății;

Luând în considerare adresa nr. 139535 din 24.10.2019, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 384223 din 25.10.2019, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice avizează favorabil propunerile de criterii aprobate prin HCL nr. 783 din 26.09.2019, sub rezerva efectuării unor modificări și completări;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. alin. (2) lit. d), (7) lit. q, alin. (8) lit. „b” și art. 139 alin. (3) lit. „g”din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • >  Instituția Prefectului - județul Bihor

 • >  Primarul municipiului Oradea

 • >  PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

 • >  Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 862


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 862 din 31.10.2019

CRITERII - CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea

A. Criterii de acces la locuință:

 • I.Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectueazănumai individual șiînnumepropriu.

NOTĂ: Prinexcepție, încazulconstrucțiilor de locuințe, destinateînchirieriiîn mod exclusivtinerilorspecialiști din învățământsausănătate, mediciirezidenți, mediciispecialiștișicadreledidacticecalificate, definiți conform prevederilor art. 3 alin. (4) și (5) din Normelemetodologice, pot depunecereripentrurepartizareauneilocuințepentrutineri, destinateînchirierii, șidupăîmplinireavârstei de 35 de ani.

 • 2. Titularulcererii     de locuințășiceilalțimembriiaifamilieiacestuia - soț/soție,

copiiși/saualtepersoaneaflateînîntreținereaacestuia - trebuiesă nu deținășisă nu fi deținut o altălocuințăînproprietateși/sausă nu fie beneficiaruluneialtelocuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitățiiadministrativ-teritorialesau a unitățiiîncare îșidesfășoarăactivitatea,situate perazaadministrativ - teritorialăa municipiului Oradea.

NOTĂ:Restricțiareferitoare                 la                 nedeținereauneilocuințeînproprietatenu

areînvederelocuințeleînstrăinateînurmauneiacțiuni                                     de

partajsaulocuințeletrecuteînproprietateastatuluiîn mod abuzivși care nu au fostretrocedateînnatură. Restricția nu se aplicăîncazuldeținerii cu chirie a unuispațiulocativîncămine de familiștisaunefamiliști, șinicichiriașilor din locuințelepreluateabuziv de stat și care facobiectulunorsolicitări de retrocedaresau care suntretrocedatecătrefoștiiproprietari. Princămine de familiștisaunefamiliști se înțelegclădiriledotate cu camere de locuitindividualeși cu dependințele, dotărileșiutilitățilecomune. De asemenea, restricția nu se aplicăînsituațiaîn care titularulcererii de locuințășiceilalțimembriaifamilieiacestuia - soț/soție, copiiși/saualtepersoaneaflateînîntreținereaacestuia - dețin, alături de altepersoane, cote-părțidintr-o locuință, dobânditeîncondițiilelegii.

 • 3. Titularulcererii de locuințătrebuiesăîșidesfășoareactivitateaînmunicipiul Oradea.

 • 4. Repartizarealocuințelor se face înlimitafonduluidisponibil, luându-se înconsiderareatâtlocuințelelibere din fondul existent, câtșilocuințeleceurmează a fi finalizateîncadrulunorobiective de investițiiaprobateșicuprinseînprogramul de construcții de locuințepentrutineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • -   Lista de priorități se stabileșteori de câteoriestecazul, dacăînanulrespectivurmeazăsă se finalizezeșisă se repartizezelocuințenoipentrutineri, destinateînchirierii, dacătitulariicererilor de locuințeînscrișiînlistaaprobatăinițial nu maiîndeplinesccriteriile de acces la locuințăsaudacăexistălocuințepentrutinerirămasevacante.

 • - Solicitanțiiînscrișiînlista de priorități, cu respectareacriteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizareauneilocuințeînlimitafonduluidisponibilînanulrespectiv, pot primirepartițiiînaniiurmători, înlimitafonduluidisponibilînfiecare an șiînnouaordine de prioritatestabilită.

B. Criterii de ierarhizarestabiliteprinpunctaj:

 • 1. Situațialocativăactuală

  • 1.1. Chiriașînspațiu din fond locativprivat............10 puncte

  • 1.2. Toleratînspațiu...............................................7 puncte

  • 1.3. Suprafațalocuibilădeținută (cu chirie, toleratînspațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mpșipână la 18 mpinclusiv.......5 puncte

 • b) mai mare de 12 mpșipână la 15 mpinclusiv......7 puncte

  c) 8 mpșipână la 12 mpinclusiv..............................9 puncte

  d) mai mică de 8 mp.................................................10 puncte


NOTĂ:

În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilireanumărului de membriaifamilieisolicitantului de locuință se vaaveaînvederecomponențafamilieidefinită la cap. A pct. 2.

 • 2. Stareacivilăactuală

  • 2.1. Stareacivilă:

 • a) căsătorit.......................................... 10 puncte

 • b) necăsătorit...................................... 8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

-1 copil..............................................2 puncte

 • - 2 copii............................................. 3 puncte

 • - 3 copii............................................. 4 puncte

 • - 4 copii............................................. 5 puncte

- > 4 copii.......................................... 5 puncte +1 punctpentrufiecarecopil

b) altepersoane, indiferent

denumărulacestora........................... 2 puncte

 • 3. Starea de sănătateactuală

Boala de care suferăsolicitantulsauun alt membru al familieioriaflatînîntreținerenecesită, potrivitlegii, însoțitorsau o camerăîn plus............................... 2 puncte

 • 4. Vechimeacereriisolicitantului

  • 4.1. până la 1 an................................. 1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani.............................. 3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani.............................. 6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani.............................. 9 puncte

  • 4.5. pentrufiecare an peste 4 ani.......           4 puncte

 • 5. Nivelul de studiiși/saupregătireprofesională

  • 5.1. fărăstudiișifărăpregătireprofesională.................................................................. 5 puncte

  • 5.2. cușcoalăgenerală, fărăpregătireprofesionalăși/sau cu specializare la locul de muncă8 puncte

  • 5.3. custudiimedii, fărăpregătireprofesionalăși/sau cu specializare la locul de muncă10 puncte

  • 5.4. cupregătireprofesională, prinstudiimediisauprofesionale de specialitateși/sau

prinstudiisuperioare de scurtădurată.................................................................13 puncte

 • 5.5. custudiisuperioare........................................................................................... 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimulnivel de studiiîncheiatșiatestat conform legii.

 • 6. Situații locative sausocialedeosebite

  • 6.1. tineriproveniți din case de ocrotiresocialăși care au împlinit 18 ani15 puncte

   • 6.2. tineri care au adoptatsauadoptăcopii.............................................10 puncte

   • 6.3. tinerievacuați din case naționalizate....................................... 5 puncte

   • 7. Venitulmediu net lunar/membru de familie

    • 7.1. mai mic decâtsalariul minim peeconomie..........................................15 puncte

    • 7.2. întresalariul minim peeconomieșisalariulmediu net peeconomie ...10 puncte

   • 8. Criteriispecifice de punctaj

   8.1 .medic rezident......................................................................................... 15 puncte

   • 8.2. medic specialist.....................................................................................30 puncte


 • 8.3. își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară publică cu peste 700 de pa 15 puncte

 • 8.4. își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară publică sub 700 de paturi.. .10 puncte

 • 8.5. îșidesfășoarăactivitateaînalteunități/ entitățisanitaredin muncipiul Oradea5 puncte

NOTĂ:

- Criteriile de ierarhizarestabiliteprinpunctaj se aplicănumaisolicitanților de locuință care au îndeplinitîntotalitatecriteriilespecificate la lit. A de maisus.

- Încazulînregistrăriiunorpunctajeegale, solicitanțiivor fi departajațiînfuncție de situațialocativăconstatată la data efectivă a repartizăriilocuințelor,    avândpnoritate,

numaiînacestcaz, solicitanții a cărorsituațielocativăestesaupoatedeveni, în mod iminent, gravă. Dacăniciacestcriteriu nu estesuficient, departajarea se   poate   face înfuncție de

vechimeacereriisolicitantului, luându-se înconsiderare data efectivă a înregistrăriicererii (ziua/luna/anul), avândprioritateînacestcazsolicitantul a căruicerere are vechimemai mare. Încazulcânddepartajarea nu se poateefectuaniciînbazaacestorcriterii, au prioritatesolicitanții care au punctajulcelmai mare acordatpebazacriteriilor cu caracter de protecțiesocială (stareacivilă + starea de sănătateactuală).