Hotărârea nr. 859/2019

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 373644 din 22.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 373876/2/23.10.2019 referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract.

Având în vedere propunerile Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuințe gestionate de Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, conform Proceselor Verbale nr. 298707 din 21.08.2019 și nr. 365829 din 15.10.2019,

Ținând seama că potrivit prevederilor art. 333 alin. (5), coroborate cu art. 362, al. 3 din O.U.G. nr. 57/2019, se justifică întru-totul utilizarea procedurii de închiriere a acestor imobile în favoarea cetățenilor interesați prin licitație publică.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, respectiv art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă închirierea prin procedura licitației publice, a locuințelor - altele decât cele sociale, de serviciu și de necesitate - aflate în administrarea Consiliului Local al muncipiului Oradea, devenite libere de contract, începând cu 01.11.2019.

Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică, începând cu 01.11.2019, a locuințelor libere, administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea, aflate într-o stare tehnică care necesită efectuarea de lucrări de reparații, cu asumarea executării acestora de către viitorii chiriași. În funcție de natura și complexitatea lucrărilor necesare, locatarului i se vor acorda scutiri de la plata chiriei pe perioade de timp determinate/ compensarea lucrărilor cu plata chiriei, cu obligația predării investițiilor la sfârșitul locațiunii.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică - Biroul Decontări Contracte

  • •   Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

  • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 859


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila