Hotărârea nr. 858/2019

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A.,

RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 372581/1 din 21.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 384055/25.10.2019 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâreprivind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.

Având în vedere solicitările de prelungire a duratei contractelor de închiriere depuse de: societățile Distrigaz Vest S.A. - Oradea, RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 369148 din 17.10.2019).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.1.     în favoarea societății Distrigaz Vest S.A. - Oradea

 • - pentru spațiul situat în incinta Primăriei Municipiului Oradea - parter, camera nr. 5,

 • - având suprafața utilă de 30,49 mp,

 • - prin încheierea unui Contract nou de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.12.2019, până la data de 30.11.2021.

 • 1.2.    în favoarea societății RER Vest S.A.

 • - pentru spațiul situat în incinta Primăriei Municipiului Oradea - parter, camera nr. 6,

 • - având suprafața utilă de 22,14 mp,

 • - prin încheierea unui Contract nou de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.12.2019, până la data de 30.11.2021.

 • 1.3.    în favoarea societății RCS & RDS S.A.

 • - pentru spațiul situat în incinta Primăriei Municipiului Oradea - parter, camera nr. 7,

 • - având suprafața utilă de 30,78 mp,

 • - prin încheierea unui Contract nou de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.12.2019, până la data de 30.11.2021.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.3.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Direcția Economică;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 858


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila