Hotărârea nr. 85/2019

privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare"

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 25411/28.01.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării prevederilor art.2 și art.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018, pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

ART.I.Se aprobă modificarea prevederilor art.2 și art.3, care vor avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”, în cuantum de 16.747.152,33 lei (inclusiv TVA) din care:

  • -      Valoarea totala eligibilă                     15,494,915.33 lei inclusiv TVA

  • -      Valoarea totala neeligibilă                   1,252,237.00 lei inclusiv TVA

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, în cuantum de 8,588,193.77 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1,252,237.00 lei inclusiv TVA, cât și contribuția la valoarea eligibilă de 7,335,956.77 lei(inclusiv TVA) a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”, astfel:

  • •   Contribuția Municipiului Oradea aferentă ajutorului regional de stat: 7,718,415.57 lei inclusiv TVA

  • •   Contributia Municipiului Oradea aferentă ajutorului de minimis:       869,778.20 lei inclusiv TVA

ART. II. Celelalte prevederi ale prezentei Hotărâri rămân neschimbate.

ART. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

ART.IV.Prezenta hotarare se comunica cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • -   Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • -    Institutia Arhitectului Sef

  • -   Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 85

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"