Hotărârea nr. 840/2019

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”,identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică„Drum de acces pe relația str. Barcăului - str. Oneștilor - str. Simion

Bărnuțiu”,identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 365481/1 din 15.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 365481/2 din 15.10.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relația str. Barcăului - str. Oneștilor - str. Simion Bărnuțiu”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017.

Pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp., reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică mai sus menționată, este necesară aprobarea Anexelor 1 și 2 la la prezenta hotărâre - reprezentând tabelele cu Lista tuturor imobilelor care intră în coridorul de expropriere (cu toți proprietarii inclusiv Municipiul Oradea / Statul Român), reprezentând terenul afectat faptic de proiectul de interes public local, în zona studiată.

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2)lit. b) și c), alin. (4) lit. a), lit. d),și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.l.Se aprobă coridorul de expropriere - modificat - a lucrării de utilitate publică de interes local:„Drum de acces pe relația str. Barcăului - str. Oneștilor - str. Simion Bărnuțiu”din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 123737 din 30.10.2019 - Anexa nr. 1A la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobămodificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 133 din 23.02.2017, în sensul eliminării pozițiilor 1 și 5 din anexă.

Art.3.Se aprobăretragerea sumei totale de 18.330 Lei (14.736 lei +3.594 lei), din conturile bancare deschise de expropriator, la Raiffeisen Bank pentru proprietarii menționați la pozițiile 1 și 5 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 133 din 23.02.2017, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art.4.Se aprobădeschiderea a3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 103046 din 06.12.2017, astfel:

 • >    nr. topo. 2892 - în suprafață de 10.290mp, din teritoriul cadastral Oradea;

 • >    nr. topo. 1609 - în suprafață de     86mp, din teritoriul cadastral Oradea;

 • >    nr. topo. 1559/2 - în suprafață de     86mp, din teritoriul cadastral Oradea.

Art.5.Se aprobătrecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea terenului afectat reprezentând:

 • - cota de 1.508/2.050 mp. teren cu nr. topo 4753/5, înscris în CF nr. 154032 - Oradea;

 • - cota de  436/1.425 mp. teren cu nr. topo 1605/15, înscris în CF nr.   8051 - Sântandrei;

 • - cota de  723 / 2.309 mp. teren cu nr. topo 1605/5, înscris în CF nr.   8051 - Sântandrei;

 • - suprafața de 608 mp. teren cu nr. topo 1610/6, înscris în CF nr. 3642 - Sântandrei;

 • - cota de 715/5.991 mp. teren cu nr. topo 2891/2, înscris în CF nr. 3642 - Sântandrei;

Art.6.Se aprobăînscrierea după perfectarea operațiunilor legale, într-o coală de Carte funciară, a imobilului cu suprafața de 1.525 mp. constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cad. afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1, la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosinta „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.7.Se aprobăînscrierea după perfectarea operațiunilor legale, într-o coală de Carte funciară, a imobilului cu suprafața de 3.892 mp. constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cad. afectate de lucrare, conform Anexei nr.

2, la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosința „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art.9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru

 • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

 • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 840


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila