Hotărârea nr. 84/2019

privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului

Analizând Raportul de Specialitate inregistrat sub 24475 din 28.01.2019 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 în vederea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului in calitate de Partener de Proiect,

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a) lit. e) alin. (6) lit. a) pct. 2 și ale art. 45 alin. (2) di n Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL 13 / 29.01.2018, care va avea urmatorul continut:

Art. 1. „Se aprobă participarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea in calitate de partener prin acord de parteneriat în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”)”.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL13 / 29.01.2018, care va avea urmatorul continut:

Art. 2. „Se aprobă contributia proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea aferentă implementării acestui proiect in valoare de 24 012 Euro, precum și asigurarea de către acesta a fluxului de numerar necesar implementari proiectului.”

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art. IV. Prezenta hotarăre se comunică cu:

  • -      Primarul Municipiului Oradea

  • -      Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

  • -       Instituția Prefectului Bihor

  • -      Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 84

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”