Hotărârea nr. 836/2019

privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectiv pentru aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vederea extinderii celulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindaprobareadocumentațieicadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectivpentruaprobareatransmiterii cu titlugratuit înadministrareasocietății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, învedereaextinderiicelulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 364154/1 din 14.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 364154/2 din 21.10.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 193828 - Oradea, respectiv transmiterea cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vedereaextinderiicelulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea.

Văzând că, potrivit CF nr. 193828 - Oradea, terenul - însuprafață de 125.953 mp - identificat cu nr. cadastral193828- esteproprietateaMunicipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246 din 23.12.2003 încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea și societatea Keviep Kft Ungaria, privind proiectarea, construcția, finanțarea, operarea și transferul la finele contractului a Depozitului ecologic de deșeuri din Municipiul Oradea, se prevede punerea la dispoziție de către Consiliul Local a terenului necesar realizării obiectivului. Conform art. 1.2 din Contract, suprafețele de teren necesare pentru realizarea investiției vor fi date în administrare investitorului prin hotărâre a Consiliului Local, pe măsura solicitării acestuia, până la suprafața de 719.880 mp.

Luândînconsiderareadresa, înregistrată la Municipiul Oradea - DirecțiaPatrimoniulmobiliar sub nr. 364536 din 14.10.2019, prin care S.C.ECO BIHOR S.R.L. a solicitatdezmembrarea acestui teren în două parcele cu suprafețe de 41.202 mp, respectiv 84.751 mp și atribuirea în folosință a parcelei cu suprafața de 41.202 mp (nr. cadastral nou 205904) pentru extinderea investiției.

Având în vedere că lucrarea de dezmembrare a fost avizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 115767 din 10.10.2019.

În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Ținând seama de prevederile art. 867 și 868 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 297 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobăPlanul de amplasamentșidelimitareaimobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 193828, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în CF - mp -

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

193828

-Oradea

193828

125.953

205904

41.202

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

205905

84.751

Art. 2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

  • >  205904 - având suprafața de 41.202 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

  • >  205905 - având suprafața de 84.751 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobătransmiterea, cu titlu gratuit, în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a terenului, în suprafață de 41.202 mp, cu nr. cadastral 205904 - proprietate a Municipiului Oradea, destinat obiectivului de investiții ,,Extinderea Depozitului Ecologic de deșeuri nepericuloase Etapa IV’, obținut prin dezmembrarea terenului înscris în CF 193828 - Oradea, nr. de inventar 015906, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246 din 23.12.2003.

Art.4. Se aprobăactualizareainventaruluidomeniului public al Municipiului Oradea înconcordanță cu prevederile art. 2 din prezentaHotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune;

  • - PMO - Direcția Tehnică

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • - societatea Eco Bihor SRL prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 836


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila