Hotărârea nr. 833/2019

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 373996/1 din 22.10.2019 și Raportul de specialitate nr.373996/2 din 23.10.2019întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă.

Văzând Avizul favorabil al Instituției Arhitectului șef cu nr. 491 din 14.03.2019, prin care se propune lărgirea str. Valea Frumoasă la un profil transversal de 12 m, în dreptul amplasamentului studiat prin documentația de urbanism privind intrarea în legalitate a imobilului situat pe str. Valea Frumoasă nr. 128, și înscrierea terenului necesar lărgirii străzii în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Ținând seama că prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 22 mp, ce se constituie din numărul topo indicat în tabelul propus spre aprobare prin prezenta hotărâre, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015.

În scopul înscrierii imobilului în evidențele de Carte Funciară, în baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale art. 78 din Ordinul nr. 7/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, din teritoriul cadastral Ep. Bihor, identificat cu:

- nr. topo 2777, în suprafață de 22 / 7.895 mp, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015.

Art. 2.Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22mp, astfel:_______________________

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în CF

Reprezintă

22

Adev. O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015

2777

22

7.895

Teren- proprietatepublică a Municipiului Oradea

Art. 3.Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu destinația ”drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4.Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - drum, astfel cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri și Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 833


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila