Hotărârea nr. 831/2019

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porţi de acces, aferente străzii Reményik Sándor din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porți de acces, aferente străzii Remenyik Sandor din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 373695/1 din 22.10.2019 și Raportul de specialitate nr.373695/2 din 23.10.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porți de acces,aferente străzii Remenyik Sandor din municipiul Oradea.

Prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 920 mp, reprezentând strada Remenyik Sandor, ce se constituie din numerele topo indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre, înscrise în CF nr. 3995 - Oradea.

Văzând că terenul luat în studiu este aferent străzii Remenyik Sandor - înscrisă la poz. 627 din Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.În vederea administrării eficiente a acestui teren și în scopul reabilitării Porților de acces existente pe acesta este necesară deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru întabularea imobilului descris anterior.

În baza art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și art.286 alin.(4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă P

anul de amplasament și delimi

tare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr.CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Reprezintă

920

3995 - Oradea

99/1

2.700

521

Teren cu construcții = porți de acces proprietate publică a Municipiului Oradea

100/2

1.513

399

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren și construcții = porți de acces, proprietate publică a Municipiului Oradea- strada Remenyik Sandor.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren public, astfel cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri și Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 831


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila