Hotărârea nr. 83/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU – STRADA CELE TREI CRISURI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru

RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MAREȘAL AVERESCU -

STRADA CELE TREI CRISURI

Analizând Raportul de specialitate nr. 26856/29.01.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MAREȘAL AVERESCU - STRADA CELE TREI CRISURI

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU - STRADA CELE TREI CRISURI cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.....................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :...................................................................................municipiul Oradea

 • 1.   Valoarea totala (INV) inclusiv TVA                - 467.342,97 lei

Din care: constructii montaj C+M                 - 409.711,79 lei

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I.......’............... 467.342,97 lei /409.711,79 lei

Capacitati :

 • - LES 20 KV L= 400 ml

 • - LES 1 KV L = 330 ml

 • - firida E3 + 6  1 bucata

Durata de execuție: 12 luni

Finanțarea investitiei

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -  Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • -  Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 83

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru””