Hotărârea nr. 829/2019

pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019 privind indicatorii tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan”), Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentrumodificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019 privindindicatoriitehnico -economiciînvederearealizăriiobiectivului de investiții: ExtindererețeatermicăprimarăînPiațaRahovei(pentrufostulcorp de clădire al ColegiuluiNațional“Iosif Vulcan”), Oradea

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.353228/07.10.2019 șiRaportul de specialitatenr.353365/07.10.2019, prin care DirecțiaPatrimoniuImobiliar -ServiciulTehnicpropunemodificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019, privindindicatoriitehnico -economicipentrurealizareaobiectivului de       investițiiExtindererețeatermicăprimarăînPiațaRahovei

(pentrufostulcorp de clădire al ColegiuluiNațional “losif Vulcan”), Oradea,

Luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 907 din 2016șiart. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulconsultativ al Comisiei de specialitate aConsiliului Local, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. n) și ale art. 139 alin (3) lit. a) dinOrdonanța de Urgență nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1.Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 655/31.07.2019 după cum urmează:

Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:

ExtindererețeatermicăprimarăînPiațaRahovei (pentrufostulcorp de clădire al ColegiuluiNațional “Iosif Vulcan), Oradea:

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonatorul principal de credite: PrimarulMunicipiului Oradea Beneficiar: Municipiul Oradea.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totalăainvestiției: 109.260,54 lei(fără TVA)

Din care C + M: 43.467,54 lei (fără TVA) Finanțarea investiției se realizează din bugetul local.

Art. 2 Celelalte articole din H.C.L. nr. 655/31.07.2019 nu se modifică.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DirecțiaPatrimoniuImobiliar. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   DirecțiaPatrimoniuImobiliar

  • -   DirecțiaTehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 829


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila