Hotărârea nr. 826/2019

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de

12 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 și alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2019, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 826


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila