Hotărârea nr. 823/2019

privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziua internațională a persoanelor vârstnice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziuainternațională a persoanelorvârstnice

Analizând Referatul de aprobare nr.330241 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 329861 din 18.09.2019 întocmit de către Primăria Municipiului Oradea - Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziuainternațională a persoanelorvârstnice,

Luândînconsiderare Nota de fundamentare nr.26814 din 17.09.2019 înaintată de Direcția de AsistențăSocială Oradea,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulconsultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Înbazaprevederilor art.129 alin.(2)lit.b) și d), alin.(4)lit.a), alin. (7) lit.b), precumși al art.139alin.(3) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziuainternațională a persoanelorvârstnice

Art.2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială -Serviciul Social.

Art. 3Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului jud. Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Asistență Socială Oradea.

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  • - Se afișează pe site-urile www.dasoradea.ro și www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 823


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila