Hotărârea nr. 818/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiareModificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str. Ogorului - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare Modificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010,

nr.cad.190742,190744,190743, 204699,174920,18228,18229,18230, zona str.Ogorului - Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub. nr. 326960/16.09.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.327078/16.09.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind dezvoltarea unor activitati economice tertiare; Modificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str.Ogorului -Oradea,elaborat in baza certificatului de urbanism nr.5632/09.10.2018, la la initiativa beneficiarilor Bront Dan Iulian, Bront Claudia-Stela, Cofar Corina, Bront Anca, Negoiu Dana Iuliana, Bront Teodora Ramona, Bront Teodor, proiect elaborat de SC Cofido SRL, arh.Letea Dorin, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone de activitati economice tertiare, pe o parcela care a fost studiata printr-o documentatie de urabanism anterioara, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii;

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat in UTR Et - Zonă de activitatieconomicetertiare.

Terenul a mai fost studiat anterior prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, fiind partial mobilat cu cladiri industriale (hale);

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Ogorului;

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 15237,0mp este identificat cu nr.cad.190742 inscris in CF nr.190742 (proprietari Cofar Corina, Cofar Natanael, Bront Teodor, Bront Maria, Bront Teodora Ramona), nr.cad.190743 inscris in cF nr.190743, nr.cad.18230 inscris in CF nr.154496, nr.cad.18229 inscris in CF nr.90237 (proprietari Bront Dan Iulian si Bront Claudia-Stela), nr.cad.190744 inscris in CF nr.190744 (proprietari Cofar Corina, Cofar Natanael), nr.cad.174920 inscris in CF nr.174920 (proprietari Bront Teodor, Bront Maria), nr.cad.204699 inscris in CF nr.204699, nr.cad.18228 inscris in CF nr.156647 (proprietar Bront Anca fosta Mihut), nr.cad.6598 inscris in CF nr.162982 (proprietari Negoiu Dana Iuliana, si Negoiu Oliviu).

Rețeletehnicoedilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal privind dezvoltarea unor activitati economice tertiare; Modificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str.Ogorului - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentatia de urbanism se studiaza aria delimitata de str.Ogorului - la sud, calea ferata - la vest, limita estica si limita nordica a terenului care a generat PUZ-ul.:

Terenul a fost studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, acesta dezmembrandu-se ulterior astfel: un lot situat la frontul str.Ogorului mobilat cu 3 corpuri de cladire - hale (nr.cad.190742), un lot cu un corp de cladire edificat in 1997 avand destinatia de locuinta (nr.cad.174920), o cladire industriala cu teren aferent dezmembrata in 3 corpuri distincte (nr.cad.18228, 18229, 18230), un lot cu o cladire cu destinatia depozit (nr.cad.6598) si 3 loturi situate in frontul II al str.Ogorului, libere de constructii (nr.cad.190743,190744,190745 - care s-a dezmembrat in nr.cad.204699 si 204698)

Se propune reglementarea parcelelor identificate cu nr.cad.190743,190744, 204699 (provenit din dezmembrarea nr.cad.190745) astfel:

 • - cele 3 parcele vor fi destinate amplasarii a 6 hale (cate 2 pe fiecare parcela):

 • - zona de implantare: minim 5,5m de la aliniamentul drumului de acces, minim 4,5m fata de mejdiile laterale (exceptie parcela identificata cu nr.cad.204699 (provenita din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.190745 in vedrea separarii suprafetei afectate de LEA 110Kv), minim 6,0m fata de mejdiile posterioare;

 • - H max : 21,0m, Hmax la coama 25,0m; regim de înălțime: (1-3S)+P+5+1R;

 • - POT max = 50,0%, - CUT max = 2,2;

 • - se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor conform RLU aferent PUG (anexa 2);

 • - zone verzi amenajate: minim 20,0% din suprafața parcelei;

Circulații si accese

Accesul la parcelele din frontul II se va realiza indirect din str.Ogorului pe drumul de incinta existent, care se va prelungi conform propunerii prezentate in plansa U.04, in zona parceleleor supuse reglementarii avand un profil transversal de 7,0m;

Drumul de acces va avea caracter de drum de incinta fara a se dezmembra; La autorizare, pentru fiecare parcela in parte, se va prezenta extras CF in care sa fie inscris drept de servitute asupra tuturor parcelelor strabatute de drumul de incinta.

Asigurarea utilităților.: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona;

Art.2 .Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,Bront Dan Iulian, Bront Claudia-Stela, Cofar Corina, Bront Anca, Negoiu Dana luliana, Bront Teodora Ramona, Bront Teodor, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 818


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila