Hotărârea nr. 816/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare, zona str.Ogorului - str.Nojoridului;

Construire service auto, str.Ogorului; nr.cad.172143 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 315995/6.09.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.316091/06.09.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic Zonal deurbanizarepentru dezvoltarea unor activitati economice tertiare, zona str.Ogorului- str.Nojoridului; Construire service auto, str.Ogoruluinr.cad.172143- Oradea”, elaborat la inițiativa beneficiarului Ruje Florin Daniel, in baza certificatului de urbanism nr. 2034/11.04.2019, in scopul stabilirii conditiilor de dezvoltare a unei zone de activitati economice tertiare, cu respectarea procedurii de urbanizare descrisa in RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii;

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat in UTR UM3 - Zonă de urbanizare - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic.

Activitatile ce se desfasoara in cladirile existente edificate inainte de aprobarea PUG-ului sunt de natura activitatilor economice tertiare (cladire birouri, hala, sala evenimente, depozit piese auto)..

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Ogorului si str.Nojoridului

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 3031,0 mp este identificat cu nr.cad.172143 inscris in CF.nr.172143 - proprietari Ruje Florin Daniel si Ruje Teodora cu drept de superficie in favoarea SC Automotion Services SRL; Suprafata de teren studiata este de 23639,0mp;

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de energie electrica, apa si canalizare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă PlanulUrbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unor activitati economice tertiare, zona str.Ogorului- str.Nojoridului; Construire service auto, str.Ogorului nr.cad.172143 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Prezenta documentatie de urbanism propune un Plan Urbanistic Zonal de urbanizare pentru o unitate teritoriala de referinta UTR UM3 delimitata de str.Ogorului, str.Nojoridului, UTR Uliu si UTR M3, stabilindu-se:

 • a) reconversie functionala din UTR UM3 in UTR Et;

 • b) stabilirea reglementarilor urbanistice pentru zona studiata;

 • c) stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% din suprafata totala a terenului supus urbanizarii, rezervate obiectivelor de interes public (trama stradală majoră, perdele vegetale de protecție, spații publice, spații verzi ce vor include zone verzi de aliniament, terenuri de sport, alte dotări, dupa caz);

 • d) reglementari si detaliii de mobilare pentru parcela care a generat PUZ-ul;

 • a)  Zonare functionala

 • -  Avand in vedere ca activitatile ce se desfasoara in cladirile existente edificate inainte de aprobarea PUG-ului sunt de natura activitatilor economice tertiare, ceea ce impiedica dezvoltarea unor functiuni rezidentiale sau mixte, se propune transformarea intregii arii studiate in UTR Et ;

 • - Se propune corectarea limitei de demarcatie intre UTR Uliu si UTR UM3 (propusa pentru reconversie in UTR Et) conform situatiei prezentate in plansa 3/U;

 • - funcțiuni predominante activitati economice tertiare conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

 • b) Reglementari urbanistice pe zona studiata:

 • - H max: 21 m la cornișă, Hmax total: 25 m; Regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R

 • - POT max: 40% pentru parcelele comune, 50% pentru parcelele de colt;

 • - CUT max: 1,9 pentru parcelele comune, 2,4 pentru parcelele de colt;

 • - retragerea față de aliniament: 45,0m din axul str.Ogorului, minim 6,0m de la aliniamentul str.Nojoridului, respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

 • - retrageri față de limitele laterale (pentru cladirile noi): jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 4,5m;

 • - retrageri față de limitele posterioare (pentru cladirile noi): inaltimea cladirii dar nu mai putin de 9,0m;

 • - In fiecare incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

De-a lungul limitei de demarcatie dintre UTR Uliu si UTR Et (limita Nordica a amplasamentului studiat) se propune crearea unei perdele verzi (vegetatie inalta) cu rol de separatie intre functiuni;

 • c) Zone de folosința comuna);

Conform procedurii de urbanizare prevazuta de RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, minim 10,0% din intregul UTR studiat va fi rezervat obiectivelor de interes public (perdele vegetale de protecție, spații publice, spații verzi ce vor include zone verzi de aliniament, terenuri de sport, alte dotări, dupa caz); Zonele verzi de folosinta comuna vor fi amplasate in zona neconstruibila adiacenta str.Ogorului;

 • d) Reglementari si detaliii de mobilare pentru terenul care a generat PUZ-ul;

In prezent pe parcela exista un corp de cladire in regim de inaltime P+E, avand destinatia de depozit piese auto;

Se propune construirea unei cladiri noi in regim de inaltime P, cu destinatia service auto, amplasata in zona de implantare propusa prin PUZ (retrasa la minim 3,0m de la aliniamentul drumului de acces, minim 4,5m fata de mejdia estica, respectiv minim 9,0m fata de mejdia nordica)

In incinta se vor amenaja 22 locuri de parcare (auto) si 8 locuri de stationare biciclete.

De-a lungul limitei de demarcatie dintre UTR Uliu si UTR Et se va amenaja o perdea verde (vegetatie inalta) cu rol de separatie intre functiuni;

- Restul parcelelor construibile cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului se vor studia prin documentatii de urbanist de tip PUD; Organizarea circulatiei si accesului

 • - Accesul la parcelele cuprinse in zona de studiu se va realiza din str.Nojoridului, pe un drum nou constituit cu profil transversal de minim 6,0m care va avea caracter public si apoi pe drumul privat identificat cu nr.cad.17192. Documentatia cadastrala in vederea constituirii drumului public a fost intocmita prin grija si pe cheltuiala beneficiarului si depusa la Directia Patrimoniu Imobiliar (nr.inregistrare 321434/11.09.2019);

Pentru solutia de acces propusa exista aviz nr.220248/SR/13.03.2019 de la IPJ Bihor;               La faza de

autorizatie de construire, pentru solutia de acces, va fi obligatorie obtinerea unui aviz favorabil de la administratorul drumului DRDP Cluj, conform conditiilor impuse prin avizul nr.220248/SR/13.03.2019 de la IPJ Bihor.

 • - Str.Ogorului se va largi etapizat la profil transversal de 50,0m. Parcela care a generat PUZ-ul nu va fi afectata de largirea str.Ogorului

Asigurarea utilităților.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal,Ruje Florin Daniel, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - DirectiaPatrimoniului Imobiliar;

 • - Directia Tehnica;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI-Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 816


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila