Hotărârea nr. 814/2019

privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privindmodificareaProgramului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând referatul de aprobare nr. 333482 din 20.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 333494 din 20.09.2019întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2019,

Ținând cont de adresa și nota de fundamentare nr. 14.066/20.09.2019 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 333334/20.09.2019 înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederileart. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129, alin.2 lit.d), alin.7 lit.n) și art.139 alin.3 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privindcoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște

Art. 1 Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobărectificareabugetului de veniturișicheltuielipeanul 2019 al societățiiTermoficare Oradea SA conform modificărilormenționate la art.1.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor

- PrimarulMunicipiului Oradea

  • -  societatea Termoficare Oradea SA

  • -   DirecțiaEconomică

  • -   DirecțiaTehnică

  • -  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 814


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019-propunere rectificare lista de Investiții 26.09.2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/prelim

Inat 2018

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

fi

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

i

253.301

275 634

109%

275.634

275.634

100%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

253.757

275.584

109%

275.584

275.584

100%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

11.416

9.516

83%

9.516

9.516

100%

100%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

18.260

18.186

100%

18.186

18.186

100%

100%

2

Venituri financiare

5

43

50

115%

50

50

100%

100%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0%

0

0

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

250.184

273.680

109%

273.680

273.680

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

250.115

273.570

109%

273.570

273.570

100%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

185.222

217.347

117%

217.347

217.347

100%

100%

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

18.982

20.179

106%

20.179

20.179

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

27.017

31.206

116%

31.206

31.206

100%

100%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.l4)

12

25.632

29.546

115%

29.546

29.546

100%

100%

CI

ch. cu salariile

13

23.695

26.682

113%

26.682

26.682

100%

100%

C2

bonusuri

14

1.937

2.864

148%

2.864

2.864

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete

17

361

503

140%

503

503

100%

100%

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.024

1.157

113%

1.157

1.157

100%

100%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

18.894

4.838

26%

4.838

4.838

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

69

110

158%

110

110

100%

100%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0%

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)

22

3.617

1.954

54%

1.954

1.954

100%

100%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.731

1.954

72%

818

313

42%

38%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

886

0

0%

1.136

1.641

145%

1

Rezerve legale

25

181

0

0%

98

98

100%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum ;i pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobănzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

705

0

0%

1.038

1.543

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ comoaniilor naționale si societăților cu caoital Inteeral sau maioritar de stat, din care:

32

352

0

0%

519

772

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0%

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

352

0

0%

519

772

c)

• dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0%

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

352

0

0%

519

772

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0%

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0%

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0%

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0%

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0%

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

B

0

0%

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

B

0

0%

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10.380

20.877

201%

8.799

0

42%

1

Alocații de la buget

44

8.706

15.308

176%

8.799

0

57%

(alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10.380

20.877

201%

8.799

0

42%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

547

540

99%

480

440

89%

92%

2

Nr.mediu de salariat! total

49

534

540

101%

480

440

89%

92%

:

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.971

4.532

114%

5.158

5.627

114%

109%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.031

4.510

112%

5.158

5.627

114%

109%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

475

510

107%

574

626

113%

109%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

986

993

101%

993

993

100%

100%

9

Plăți restante

55

0

0

0

0

10

Creanțe restante

56

1.833

1.800

98%

1.750

1.720

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări $1 sursele de finanțare - propunere 26.09.2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării

2018

Valoare

investiției

Aprobat

Realizat preliminat

2019

2020

2021

0

1

2

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

20.187,91

10.379,96

20.876,72

8.798,78

0,00

1

Surse proprii:

7.760,54

1.673,71

2.854,99

0,00

0,00

a) - amortizare

7.070,62

1.673,71

2.502,99

b) - profit

689,92

0,00

352,00

2

Alocații de la buget:

12.427,37

8.706,25

14.407,61

7.464,78

0,00

3

Credite bancare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse:

0,00

0,00

3.614,12

1.334,00

0,00

cota de dezvoltare

0,00

0,00

2.714,12

0,00

fond UD - buget local

900,00

1.334,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

20.184,91

10.379,96

20.876,72

8.798,78

0,00

1

Investiții în curs, din care:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

anexa 4.1 Oradea

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

anexa 4.2 Oradea

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

5.013,05

1.673,71

5.684,95

0,00

0,00

anexa 4.3

5.013,05

1.673,71

5.684,95

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - Interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)- externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DIRECTOR FINANCIAR

Anexa nr.4.1

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

Municipiul Oradea

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

TOTAL

9.590,00

6.874,00

0,00

total Oradea

9

.590,00

6.874,00

0,00

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116

2020

900,00

1.334,00

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea fPT+executie)

2019

5

.540,00

5.540,00

0,00

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2019

2

.083,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF)

2019

532,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)

2019

299,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr. 2 si 4 si Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 si 3. (SF+PT+executie)

2019

225,00

0,00

0,00

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (PALI + PT +Execuție)

2019

5,00

0,00

0,00

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT + EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT+ EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

6

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

-

0,00

0,00

0,00

Anexa nr.4.2

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

Municipiul Oradea

1768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

5.601,77

1.924,78

0,00

total Oradea

5.601,77

1.924,78

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de

2019

1,00

1.179,00

0,00

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol

2019

661,07

0,00

0,00

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +EXECUTIE)

2020

427,22

672,78

0,00

4

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str.

Făgărașului nr.5 (SF+PT+Execuție)

2019

240,00

0,00

0,00

5

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane

2019

750,00

0,00

0,00

6

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+EXECUTIE)

2020

1.009,00

73,00

0,00

7

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

2019

232,05

0,00

0,00

8

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

2019

230,00

0,00

0,00

9

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PI 3015 si extindere a rețelei de țransnnrt ne str T Vladimirescii nr cad 203005 CPT + F'xeciitie'i

2019

352,29

0,00

0,00

10

Realizare racord termic si instalare mimpunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PI +

Fxeciitieî

2019

199,14

0,00

0,00

11

Reabilitarea sistemului de termoticare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada

2009 - 2028 în scnnnl c.nnfnrmAriila lepislatia de mediu si creșterii eficientei energetice - F.t a

2021

1.500,00

0,00

0,00

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

Anexa nr.4.3

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

sume fara tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

neaiu.au

2019

2020

2021

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

5013,05

1673,71

5.684,95

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

2019

5.684,95

0,00

0,00

1

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent (SF)

2019

73,00

2

Modernizarea statiei electrice de 110 kV si a statiei electrice SDG 6 kV (SF)

2019

84,03

3

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)

2019

45,00

4

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

2019

21,85

5

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

2019

33,61

6

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice( DALI)

2019

72,00

7

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 3 imobile (SF)

2019

12,61

8

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

2019

12,61

9

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

2019

12,61

10

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

2019

12,61

11

Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. LH. Rădulescu (SF)

2019

8,40

12

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

2019

8,40

13

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

2019

8,40

14

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)

2019

8,40

15

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

2019

16,81

16

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)

2019

42,05

17

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)

2019

35,00

18

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

2019

42,05

19

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

20,00

20

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)

2019

12,60

21

Modernizarea PT 303 si a rețelelor termice aferente (SF)

2019

12,60

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

2019

16,00

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

2019

12,61

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

2019

12,61

25

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

2019

12,61

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

2019

12,61

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

2019

12,61

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

2019

12,61

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

2019

12,61

30

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

2019

12,61

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

2019

12,61

32

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

2019

12,61

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

2019

18,00

34

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

2019

12,61

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

2019

12,61

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

2019

12,61

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

2019

12,61

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

2019

16,00

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

2019

16,00

40

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

18,00

41

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

2019

84,03

42

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET

2020

60,23

43

Reactualizare Strategie de alimentare cu energie termica in Municipiul Oradea

2020

50,00

44

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);

2019

8,40

45

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015

2019

15,13

46

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016

2019

19,33

47

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

2019

12,61

48

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor fprmir . SF

2019

12,61

49

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seieuș (SF)

2019

12,61

50

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)

2019

12,61

51

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin

2019

42,02

52

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

2019

14,29

53

Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sanmartin (SF)

2019

42,02

54

Racord termic primar la Sitalul Pelican

2019

12,61

55

MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚEA TERMICA PRIMARE THURZO SA^IDOR (SF)

2019

12,61

56

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SI;)

2019

12,61

57

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara ne str. Griaore Moisil si str. Romulus Gușa (SF)

2019

12,61

58

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF.):

2019

12,61

59

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad. 19?642. 196485 (S,F.).

2019

12,61

60

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl 88-193 si str. J.

Gutenbere nr. 6-8 (SF)

2019

12,61

61

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

2019

16,81

62

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Cluhului si str.

Alexandru Donici (SF)

2019

57,14

63

Concurs de soluții pentru realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 -Oradea, Calea Borșului nr. 23

2019

325,95

64

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)

2019

8,40

65

Extindere rețea temica primara de transport energie termica pe str. Ștefan Octavian losif (SF)

2019

12,61

66

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

2019

8,40

67

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

2019

6,72

68

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderearetelei de transport pe trs. T Vladimirescu nr. cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED de pe str. T.

2019

12,61

69

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (SF)

2019

8,40

70

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (SF)

2019

8,40

71

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (SF)

2019

8,40

72

Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DALI)

2019

50,00

73

KtJUDiniurt!!! sistemului cit! teimoiicuitj uroana ia nivciui Municipiului uraaea pentru perioadă 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IH.q - <!■'__________________________________________________________________

2019

42,84

74

Licențe software

2019

135,00

75

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,90

76

Motostivuitor - 2,5 t

2019

49,00

77

Electropompa de agent termic primar

2019

19,52

78

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

14,70

79

Motopompa epuisment

2019

27,02

80

Sistem supraveghere video

2019

150,00

81

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra optica)

2019

38,40

82

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

2019

4,20

83

Contoare de energie termică

2019

874,22

84

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

308,32

85

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

2019

29,41

86

Generator de curent trifazat- 380 Vt

2019

58,82

87

Echipament pentru postizolări termice

2019

9,00

88

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

2019

32,00

89

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

2019

4,20

90

Sistem integrat de managementul intreprinderii

2019

154,22

91

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

2019

57,14

92

Aparate de aer condiționat

2019

36,89

93

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum

2019

170,00

94

Contor de energie termică

2019

193,00

95

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

35,94

96

Aparate de laborator chimic

2019

252,10

97

Scara de aluminiu electroizolanta

2019

5,04

98

Electrocar 2000 kg

2019

51,26

99

Nacela electrica cu braț articulat

2019

88,15

100

Osciloperturbograf

2019

117,65

101

Sursa reglabila

2019

2,10

102

Stand calibrare traducătoare presiune

2019

34,45

103

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

2019

18,49

104

Calibrator termorezistenta si termocuple

2019

8,82

105

Aerotema cu agent termic primar

2019

15,13

106

Autoturism cu 5 locuri

2019

78,00

107

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

93,50

108

Cititor optic

2019

2,50

109

Aparat de sudura

2019

10,00

110

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

15,00

111

Ciocan demolator

2019

8,00

112

Ciocan rotopercutor

2019

27,00

113

Pompa de zugrăvit

2019

9,00

114

Schela metalica

2019

12,00

115

Trusa PEX

2019

5,00

116

Convertizor frecventa 55 KW

2019

30,00

117

Echipamente 1T

2019

126,00

118

Licențe ZWCAD, Intersoft, Mobile Divices Mangament

2019

23,50

119

Sistem software pentru managementul tipăririi

2019

65,00

120

Actualizare licențe pe 3 ani Bitdifender, VMWare, VEEM, Fortiguard 201 E, Fortiguard 100D,

2019

109,35

121

extindere centrala telefonica

2019

50,00

122

Dispozitiv extracție rulmenți până la 0 200mm

2019

4,50

123

Dispozitiv de aliniere cu Laser

2019

18,00

124

Aparat încălzire rulmenți

2019

12,50


DIRECTOR FINANCIAR

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019-propunere rectificare lista de Investiții 26.09.2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/prelim

Inat 2018

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

fi

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

i

253.301

275 634

109%

275.634

275.634

100%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

253.757

275.584

109%

275.584

275.584

100%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

11.416

9.516

83%

9.516

9.516

100%

100%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

18.260

18.186

100%

18.186

18.186

100%

100%

2

Venituri financiare

5

43

50

115%

50

50

100%

100%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0%

0

0

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

250.184

273.680

109%

273.680

273.680

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

250.115

273.570

109%

273.570

273.570

100%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

185.222

217.347

117%

217.347

217.347

100%

100%

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

18.982

20.179

106%

20.179

20.179

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

27.017

31.206

116%

31.206

31.206

100%

100%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.l4)

12

25.632

29.546

115%

29.546

29.546

100%

100%

CI

ch. cu salariile

13

23.695

26.682

113%

26.682

26.682

100%

100%

C2

bonusuri

14

1.937

2.864

148%

2.864

2.864

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete

17

361

503

140%

503

503

100%

100%

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.024

1.157

113%

1.157

1.157

100%

100%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

18.894

4.838

26%

4.838

4.838

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

69

110

158%

110

110

100%

100%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0%

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)

22

3.617

1.954

54%

1.954

1.954

100%

100%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.731

1.954

72%

818

313

42%

38%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

886

0

0%

1.136

1.641

145%

1

Rezerve legale

25

181

0

0%

98

98

100%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum ;i pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobănzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

705

0

0%

1.038

1.543

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ comoaniilor naționale si societăților cu caoital Inteeral sau maioritar de stat, din care:

32

352

0

0%

519

772

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0%

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

352

0

0%

519

772

c)

• dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0%

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

352

0

0%

519

772

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0%

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0%

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0%

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0%

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0%

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

B

0

0%

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

B

0

0%

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10.380

20.877

201%

8.799

0

42%

1

Alocații de la buget

44

8.706

15.308

176%

8.799

0

57%

(alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10.380

20.877

201%

8.799

0

42%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

547

540

99%

480

440

89%

92%

2

Nr.mediu de salariat! total

49

534

540

101%

480

440

89%

92%

:

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.971

4.532

114%

5.158

5.627

114%

109%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.031

4.510

112%

5.158

5.627

114%

109%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

475

510

107%

574

626

113%

109%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

986

993

101%

993

993

100%

100%

9

Plăți restante

55

0

0

0

0

10

Creanțe restante

56

1.833

1.800

98%

1.750

1.720

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări $1 sursele de finanțare - propunere 26.09.2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării

2018

Valoare

investiției

Aprobat

Realizat preliminat

2019

2020

2021

0

1

2

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

20.187,91

10.379,96

20.876,72

8.798,78

0,00

1

Surse proprii:

7.760,54

1.673,71

2.854,99

0,00

0,00

a) - amortizare

7.070,62

1.673,71

2.502,99

b) - profit

689,92

0,00

352,00

2

Alocații de la buget:

12.427,37

8.706,25

14.407,61

7.464,78

0,00

3

Credite bancare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse:

0,00

0,00

3.614,12

1.334,00

0,00

cota de dezvoltare

0,00

0,00

2.714,12

0,00

fond UD - buget local

900,00

1.334,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

20.184,91

10.379,96

20.876,72

8.798,78

0,00

1

Investiții în curs, din care:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

anexa 4.1 Oradea

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

anexa 4.2 Oradea

1.768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

5.013,05

1.673,71

5.684,95

0,00

0,00

anexa 4.3

5.013,05

1.673,71

5.684,95

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - Interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)- externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DIRECTOR FINANCIAR

Anexa nr.4.1

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

Municipiul Oradea

13.403,24

8.638,62

9.590,00

6.874,00

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

TOTAL

9.590,00

6.874,00

0,00

total Oradea

9

.590,00

6.874,00

0,00

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116

2020

900,00

1.334,00

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea fPT+executie)

2019

5

.540,00

5.540,00

0,00

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2019

2

.083,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF)

2019

532,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)

2019

299,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr. 2 si 4 si Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 si 3. (SF+PT+executie)

2019

225,00

0,00

0,00

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (PALI + PT +Execuție)

2019

5,00

0,00

0,00

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT + EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT+ EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

6

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

-

0,00

0,00

0,00

Anexa nr.4.2

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

Municipiul Oradea

1768,62

67,62

5.601,77

1.924,78

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

5.601,77

1.924,78

0,00

total Oradea

5.601,77

1.924,78

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de

2019

1,00

1.179,00

0,00

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol

2019

661,07

0,00

0,00

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +EXECUTIE)

2020

427,22

672,78

0,00

4

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str.

Făgărașului nr.5 (SF+PT+Execuție)

2019

240,00

0,00

0,00

5

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane

2019

750,00

0,00

0,00

6

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+EXECUTIE)

2020

1.009,00

73,00

0,00

7

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

2019

232,05

0,00

0,00

8

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

2019

230,00

0,00

0,00

9

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PI 3015 si extindere a rețelei de țransnnrt ne str T Vladimirescii nr cad 203005 CPT + F'xeciitie'i

2019

352,29

0,00

0,00

10

Realizare racord termic si instalare mimpunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PI +

Fxeciitieî

2019

199,14

0,00

0,00

11

Reabilitarea sistemului de termoticare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada

2009 - 2028 în scnnnl c.nnfnrmAriila lepislatia de mediu si creșterii eficientei energetice - F.t a

2021

1.500,00

0,00

0,00

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

Anexa nr.4.3

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

sume fara tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

neaiu.au

2019

2020

2021

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

5013,05

1673,71

5.684,95

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

2019

5.684,95

0,00

0,00

1

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent (SF)

2019

73,00

2

Modernizarea statiei electrice de 110 kV si a statiei electrice SDG 6 kV (SF)

2019

84,03

3

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)

2019

45,00

4

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

2019

21,85

5

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

2019

33,61

6

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice( DALI)

2019

72,00

7

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 3 imobile (SF)

2019

12,61

8

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

2019

12,61

9

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

2019

12,61

10

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

2019

12,61

11

Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. LH. Rădulescu (SF)

2019

8,40

12

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

2019

8,40

13

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

2019

8,40

14

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)

2019

8,40

15

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

2019

16,81

16

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)

2019

42,05

17

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)

2019

35,00

18

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

2019

42,05

19

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

20,00

20

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)

2019

12,60

21

Modernizarea PT 303 si a rețelelor termice aferente (SF)

2019

12,60

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

2019

16,00

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

2019

12,61

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

2019

12,61

25

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

2019

12,61

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

2019

12,61

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

2019

12,61

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

2019

12,61

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

2019

12,61

30

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

2019

12,61

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

2019

12,61

32

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

2019

12,61

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

2019

18,00

34

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

2019

12,61

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

2019

12,61

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

2019

12,61

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

2019

12,61

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

2019

16,00

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

2019

16,00

40

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

18,00

41

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

2019

84,03

42

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET

2020

60,23

43

Reactualizare Strategie de alimentare cu energie termica in Municipiul Oradea

2020

50,00

44

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);

2019

8,40

45

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015

2019

15,13

46

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016

2019

19,33

47

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

2019

12,61

48

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor fprmir . SF

2019

12,61

49

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seieuș (SF)

2019

12,61

50

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)

2019

12,61

51

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin

2019

42,02

52

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

2019

14,29

53

Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sanmartin (SF)

2019

42,02

54

Racord termic primar la Sitalul Pelican

2019

12,61

55

MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚEA TERMICA PRIMARE THURZO SA^IDOR (SF)

2019

12,61

56

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SI;)

2019

12,61

57

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara ne str. Griaore Moisil si str. Romulus Gușa (SF)

2019

12,61

58

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF.):

2019

12,61

59

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad. 19?642. 196485 (S,F.).

2019

12,61

60

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl 88-193 si str. J.

Gutenbere nr. 6-8 (SF)

2019

12,61

61

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

2019

16,81

62

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Cluhului si str.

Alexandru Donici (SF)

2019

57,14

63

Concurs de soluții pentru realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 -Oradea, Calea Borșului nr. 23

2019

325,95

64

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)

2019

8,40

65

Extindere rețea temica primara de transport energie termica pe str. Ștefan Octavian losif (SF)

2019

12,61

66

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

2019

8,40

67

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

2019

6,72

68

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderearetelei de transport pe trs. T Vladimirescu nr. cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED de pe str. T.

2019

12,61

69

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (SF)

2019

8,40

70

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (SF)

2019

8,40

71

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (SF)

2019

8,40

72

Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DALI)

2019

50,00

73

KtJUDiniurt!!! sistemului cit! teimoiicuitj uroana ia nivciui Municipiului uraaea pentru perioadă 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IH.q - <!■'__________________________________________________________________

2019

42,84

74

Licențe software

2019

135,00

75

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,90

76

Motostivuitor - 2,5 t

2019

49,00

77

Electropompa de agent termic primar

2019

19,52

78

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

14,70

79

Motopompa epuisment

2019

27,02

80

Sistem supraveghere video

2019

150,00

81

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra optica)

2019

38,40

82

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

2019

4,20

83

Contoare de energie termică

2019

874,22

84

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

308,32

85

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

2019

29,41

86

Generator de curent trifazat- 380 Vt

2019

58,82

87

Echipament pentru postizolări termice

2019

9,00

88

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

2019

32,00

89

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

2019

4,20

90

Sistem integrat de managementul intreprinderii

2019

154,22

91

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

2019

57,14

92

Aparate de aer condiționat

2019

36,89

93

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum

2019

170,00

94

Contor de energie termică

2019

193,00

95

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

35,94

96

Aparate de laborator chimic

2019

252,10

97

Scara de aluminiu electroizolanta

2019

5,04

98

Electrocar 2000 kg

2019

51,26

99

Nacela electrica cu braț articulat

2019

88,15

100

Osciloperturbograf

2019

117,65

101

Sursa reglabila

2019

2,10

102

Stand calibrare traducătoare presiune

2019

34,45

103

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

2019

18,49

104

Calibrator termorezistenta si termocuple

2019

8,82

105

Aerotema cu agent termic primar

2019

15,13

106

Autoturism cu 5 locuri

2019

78,00

107

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

93,50

108

Cititor optic

2019

2,50

109

Aparat de sudura

2019

10,00

110

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

15,00

111

Ciocan demolator

2019

8,00

112

Ciocan rotopercutor

2019

27,00

113

Pompa de zugrăvit

2019

9,00

114

Schela metalica

2019

12,00

115

Trusa PEX

2019

5,00

116

Convertizor frecventa 55 KW

2019

30,00

117

Echipamente 1T

2019

126,00

118

Licențe ZWCAD, Intersoft, Mobile Divices Mangament

2019

23,50

119

Sistem software pentru managementul tipăririi

2019

65,00

120

Actualizare licențe pe 3 ani Bitdifender, VMWare, VEEM, Fortiguard 201 E, Fortiguard 100D,

2019

109,35

121

extindere centrala telefonica

2019

50,00

122

Dispozitiv extracție rulmenți până la 0 200mm

2019

4,50

123

Dispozitiv de aliniere cu Laser

2019

18,00

124

Aparat încălzire rulmenți

2019

12,50


DIRECTOR FINANCIAR