Hotărârea nr. 809/2019

privind darea în folosinţa gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinaţia de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind darea în folosința gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens

AnalizândReferatul de aprobare nr. 328255 din 17.09.2019 șiRaportul de specialitate nr.328264 din 17.09.2019întocmit de DirecțiaEconomică, ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublică, prin care se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea, transmitereaînfolosințagratuită a imobiluluisituatînPiațaUnirii nr.1, camera 111, cătreAsociația de DezvoltareIntercomunitară TERMOREGIO, cu destinația de sediu social, prinîncheiereaunui contract de comodatînacestsens.

Ținând cont de următoarele prevederi:

  • •  HCL nr. 752/2011 privind asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sânmartin și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică “TERMOREGIO”;

  • •   HG nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

  • •   Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

  • •   art. 2146 din Codul civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.108 lit.d), art.129alin.2) lit.c), alin.6) lit.a), art.139 alin.3 lit.g) și art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a imobilului situat in Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului judetului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •  Direcția Economică;

  • •  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 809


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila