Hotărârea nr. 806/2019

pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea în sensul corectării unei erorii materiale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp,

respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea în sensul corectării unei erorii materiale

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 333913 /1 din 20.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 333913/2 din 20.09.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019.

Prin HCL nr. 524 din 13 iunie 2019 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 53.116 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Petre Carp din Parcul Industrial Oradea I.

Cu ocazia întocmirii Planului de amplasament și la redactarea Proiectului de hotărâre a Consiliului Local s-a produs o eroare materială privind greșita identificare a suprafeței de 4.359 mp teren ca provenind din nr. topo 4174 înscris în CF 2 - Episcopia Bihor.

Constatând că, în fapt, numărul nou cadastral în loc de 4.359 mp din nr. topo 4174, preia suprafața de 4.359 mp din nr. topo 4199 înscris în CF 2 - Episcopia Bihor.

Luând în considerare Art. 31 al. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată

Având în vedere prevederile Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

În baza prevederilor art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulconsultativ alComisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin. 6) lit.b) și art.139 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 1 și Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019, care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de teren, identificate cu nr. topo, după cum urmează:

15.959 mp identificată cu nr. top 4180, înscris în CF

1.511 mp identificată cu nr. top 4179/3, înscris în CF

8.495 mp identificată cu nr. top 4179/2, înscris în CF

5.719 mp identificată cu nr. top 4179/1, înscris în CF 204075 - Oradea;

475 mp identificată cu nr. top 4178,

6.492 mp identificată cu nr. top 4177,

7.264 mp identificată cu nr. top 4176,

2.842 mp identificată cu nr. top 4261,


1699 - Oradea;

1699 - Oradea;

1699 - Oradea;


înscris în CF 204051 - Oradea;

înscris în CF 204050 - Oradea;

înscris în CF 204049 - Oradea;

înscris în CF 2 - Episcopia Bihor;


4.359 mp din totalul de 4.949 mp, identificată cu nr. top 4199, înscris în CF 2 - Episcopia Bihor. ”


Art. 2Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 53.943 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprapunere peste Parcela (1:10.000)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo. -mp-

Suprafața ce se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații reprezintă

Nr.top 4180

Nr.top 4179/3

Nr.top 4179/2

A 2772

DE 2771

DE 2766

A 2769

CC 2770

CF 1699-Oradea

15.959

1.511

8.495

15.959

1.511

8.495

Teren

- proprietate privată a Municipiului Oradea

Nr.top 4179/1

CF 204075 -Oradea

5.719

5.719

Nr.top 4178

CF 204051 -Oradea

475

475

Nr.top 4177

CF 204050 -Oradea

6.492

6.492

Nr.top 4176

CF 204049 -Oradea

7.264

7.264

Nr. top 4261

CF     2-

Episcopia Bihor

2.842

2.842

Nr.top 4199

CF     2-

Episcopia Bihor

4.949

4.359

53.116

Art. II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. III.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Juridică - Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegare de Gestiune;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 806


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL IONEL VILA