Hotărârea nr. 800/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluicu suprafața măsurată de 880 mp, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 42, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 174893 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu suprafața măsurată de 880 mp, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 42, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174893 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330.992/1 din 19.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 330.992/2 din 19.09.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul terenuri propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 174893 - Oradea.

Având în vedere că, în imobilul luat în studiu, potrivit CF nr. 174893 - Oradea, Statul Român deține în coproprietate cota de 478/861 mp teren și o construcție C3 - casă de locuit parter cu suprafața construită la sol de 87 mp edificată în anul 1920,

Întrucât acest imobil a fost luat în studiu în propunerea de organizare urbană stabilită prin Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective și spații comerciale la parter str. Roman Ciorogariu, nr. 40 nr cadastral 196910 - Oradea, aprobat cu hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 17.04.2019.

Văzând,

 • cererea societății Terranea Construct SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 329239 din 17.09.2019, prin care se solicită dezmembrarea imobilului înscris în CF cu nr. cadastral 174893 - Oradea, în două parcele;

 • Certificatul de Urbanism nr. 5019 din 29.08.2019; și

 • Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Bihor nr. 106696 din 18.10.2017 privind recepția tehnică a dezmembrării nr. cadastral 174893 - Oradea, în două loturi - nr cad 199758 cu suprafața măsurată de 772 mp și nr cad 199759 cu suprafața măsurată de 108 mp.

În baza prevederilor art.27 al Legii 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și al. (6) lit. c) și art. 139 al. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Văzândproiectul de hotărâreșiavizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 286 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 174893 - Oradea, astfel:____________________________________________________________________________________

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.

CF

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a nr cadastral - mp -

Nr. cadastral

Suprafața de teren -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

174893 - Oradea

174893

880

(din acte de 861 mp)

199758

772 (din acte 753)

Teren și construcții

199759

108

Art. 2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >   Nr. cad. 199758 - Oradea, format prin dezlipirea din nr cadastral 174893 a:

o terenului cu suprafața măsurată de 772 mp și suprafața din acte de 753 mp, având proprietarii și cotele de proprietate preluate din CF 174893 - Oradea - cu mențiunea că în urma dezlipirii suprafeței de 108 mp teren cota Statului Român se diminuează de la 478 mp la 370 mp; și a

o construcțiilor:

C1 - Casă colectivă - S + P cu suprafața desfășurată de 665 mp și suprafața construită de 535 mp edificată în anul 1920, având proprietarii și cotele de proprietate notate în CF 174893 - C1; și

C2 - construcții anexă, Boxa din lemn - Parter cu suprafață construită de 15 mp, având proprietari persoanele notate în CF 174893 - Oradea sub B 15.

 • >   Nr. cad. 199759 - Oradea, format prin dezlipirea din nr cadastral 174893 a:

o  suprafeței de 108 mp teren proprietate a Statului Român notată sub B1; și a

o  construcției C3 - casă de locuit parter, proprietate a Statului Român notată sub B18.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția


Juridică.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Primarul Municipiului Oradea, Instituția Arhitectului Șef ;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe;

 • - PMO - Direcția Economică - Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Societatea Terranea Construct SRL prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 800


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila