Hotărârea nr. 8/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 3285 din 09.01.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrărilor de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu, în lungime totală de 205 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

În temeiul dispozițiilor art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile art. 36, alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e), alin. 6 lit. a) pct. 11 și pct. 14 și art. 45, alin. (2) lit. a), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se avizează lucrările de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu în lungime de 205 m, cu execuția branșamentului pentru imobilul situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 82 A, conform documentației aferente.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Tehnică

  • •  S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 8

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”