Hotărârea nr. 799/2019

privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA" și definirea acestuia ca proiect la nivel local în cadrul Strategiei Naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 - 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330.785/1 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate nr.330785/2 din 18.09.2019întocmit de Direcția Patrimoniu Imbiliar prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Oradea proiectul de Hotărâre privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA" și definirea acestuia ca proiect la nivel local în cadrul Strategiei Naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 - 2020.

Având în vedere că, Municipiul Oradea deține în proprietate publică suprafața de 7.770 mp teren viran în Cartierul Iorga, zona str. Izvorului, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180014 - Oradea, luat în studiu pentru mobilare urbană prin construirea de locuințe.

Pentru a veni în sprijinul firmelor care funcționează în Municipiul Oradea ce se confruntă cu o acută lipsă de personal calificat și pentru atragerea în Oradea a cetățenilor români care locuiesc peste graniță și lucrează în oraș și/sau a românilor de pretutindeni care doresc să se repatrieze;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405 din 31.05.2017 privind aprobarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), alin.(6) lit.a) și art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Declararea interesului local pentru realizarea proiectului "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA" și definirea acestuia ca proiect la nivel local în cadrul Strategiei Naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020.

Art. 2. Mandatarea Instituției Arhitectului Șef să elaboreze și să prezinte spre aprobarea Consiliului Local - Planul

Urbanistic Zonal pentru proiectul "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA".

Art.3. Mandatarea Direcției Tehnice să elaboreze și să prezinte spre aprobarea Consiliului Local - Studiul de fezabilitate pentru realizarea rețelelor tehnico edilitare aferente proiectului "CARTIERUL DIASPORA -MUNICIPIUL ORADEA".

Art.4. Mandatarea Direcției Patrimoniu Imobiliar să:

  • >  întocmească și să intabuleze la Cartea Funciară documentația de parcelare în concordanță cu PUZ "CARTIERUL DIASPORA MUNICIPIUL ORADEA";

  • >  elaboreze și să prezinte spre aprobare Consiliului Local, Caietul de sarcini pentru organizarea licitației publice în vederea atribuirii de parcele în "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA"

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef, Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Juridică.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef ;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - PMO - Direcția Juridică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 799


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila