Hotărârea nr. 796/2019

pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 – Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp, imobil situat în mun. Oradea, str. Alexandru Andrițoiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 - Oradea,

rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp, imobil situat în mun. Oradea,str. Alexandru Andrițoiu

Analizând Raport de specialitate nr. 329022/2 din 17.09.2019 întocmit în baza Referatului de aprobare al primarului Municipiului Oradea cu nr. 329022/1/ din 17.09.2019, de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri, pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 - Oradea, imobil situat în municipiul Oradea, str. Alexandru Andrițoiu.

Luând în considerareH.C.L. nr. 395/2016 prin care s-a aprobat documentația cadastrală pentru imobilul reprezentând Biserica Greco - Catolică din Municipiul Oradea, str. Alexandru Andrițoiu nr. 1/B, respectiv pentru încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 162 din 31.05.2006 pentru actualizarea identificatorului imobilului și a suprafeței ce face obiectul contractului precizat, conform suprafeței rezultate din măsurători.

Imobilul cu nr. cadastral 203485 - Oradea s-a constituit prin alipirea nr. cadastrale 160582, 161453, 167402, 194584 și 198388 - Oradea, rezultând suprafața totală de 1.737 mp, conform documentației de alipire vizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 32794 din 22.03.2018.

Conform Cf nr. 160582, 161453, 167402, 194584 și 198388 - Oradea, cota de proprietate asupra imobilului constituit prin alipirea nr. cadastrale amintite este:

  • •   teren „curți - construcții” în cotă de 984 / 1.737 părți - proprietate privată Municipiul Oradea;

  • •   teren „curți - construcții” în cotă de 246 / 1.737 părți - proprietatea Asociația Non Profit Charitatis Sfântul Nicolae;

  • •   construcții - stadiu fizic conf. autorizațiilor și teren în cotă de 507 / 1.737 părți - proprietatea Parohiei Greco -

Catolică „Velența I”.

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.b) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă RĂ Ș T E

Art. 1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru imobilul cu nr. cadastral 203485 - Oradea, conform documentației de alipire vizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 142650 din 12.12.2018.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în indiviziune a dreptului de proprietate asupra imobilul cu nr. cadastral 203485 -Oradea, astfel:

  • •   cota de 984 / 1.737 părți - proprietate privată a Municipiului Oradea;

  • •   cota de 246 / 1.737 părți - proprietatea Asociației Non Profit Charitatis Sfântul Nicolae; și

  • •   cota de 507 / 1.737 părți - proprietatea Parohiei Greco - Catolică „Velența I”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Asociația

Non Profit Charitatis Sfântul Nicolae și Parohia Greco - Catolică „Velența I”.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului - Județul Bihor;

-Primarul municipiului Oradea;

-Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

-PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

-PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

-Asociația Non Profit Charitatis Sfântul Nicolae prin grija (DPI) - Serviciul Terenuri

-Parohia Greco - Catolică „Velența I” prin grija (DPI) - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 796


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila